Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld 0.63;
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
Gemiddelde bezetting van de (top4) parkeergaragesStreefwaarde30%32%34%36%38%
Realisatie28%

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
Aantal elektrische laadpuntenStreefwaarde210370530690850
Realisatie50
Aantal fietstrommelsStreefwaarde8458859259651005
Realisatie800

2) Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves12.38913.92813.52013.52013.52013.520

Bijdragen rijk en medeoverheden 84 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 12.002 13.038 13.520 13.520 13.520 13.520
Overige baten 303 890 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves32.78234.24334.80737.23537.21937.224

Apparaatlasten 4.059 4.090 4.068 4.070 4.070 4.070
Inhuur 194 85 79 79 79 79
Overige apparaatslasten 150 249 230 230 230 230
Personeel 3.716 3.756 3.760 3.762 3.762 3.762
Interne resultaat 17.888 18.452 18.538 17.427 16.935 16.526
Interne resultaat 17.888 18.452 18.538 17.427 16.935 16.526
Programmalasten 10.834 11.702 12.200 15.738 16.213 16.628
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.627 10.589 11.091 14.670 15.177 15.599
Kapitaallasten 1.479 263 240 198 167 160
Overige programmalasten 2.728 850 869 869 869 869
Saldo voor vpb en reserveringen -20.393 -20.316 -21.286 -23.715 -23.699 -23.704
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -20.393 -20.316 -21.286 -23.715 -23.699 -23.704
Reserves1.6097530000
Onttrekking reserves 30 75 30 0 0 0
Vrijval Reserves 1.579 0 0 0 0 0
Saldo -18.784 -20.241 -21.256 -23.715 -23.699 -23.704

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-22.864-25.345-25.327-25.327
Coalitieakkoord: Basispad63636363

Actualisatie loonkostenmodel-37-37-37-37
Extra opbrengsten parkeren100100100100
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar125143147147

Trend125143147147
Coalitieakkoord: Bezuinigingen27333127

Flexibiliteitsanalyse27333127
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk1110

Interne Rente1110
Actualisatie kapitaallasten0000
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Aanpassen energielasten 0 0 0
Technische wijzigingen1.3931.3901.3861.385

Diverse mutaties148146144145
Verlaging huur parkeergarages455454452450
Kosten heffen en innen parkeerproducten790790790
Begroting na wijzigingen-21.256-23.715-23.699-23.704

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Extra opbrengsten parkeren

In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Hiervan heeft circa € 1,9 mln. betrekking op het taakveld 0.63 Parkeerbelasting en € 0,1 mln. betrekking op taakveld 2.2 Parkeren. Deze hogere opbrengst is structureel en wordt daarom ook meerjarig verwerkt.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Energielasten

De energielasten zijn geactualiseerd op basis van verbruik en prijsontwikkelingen.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten IFR structureel toegevoegd aan het IFR, ter dekking van de kapitaallasten via het IFR van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten IFR als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het IFR is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het taakveld Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de taakvelden waarop de lasten drukken.

Technische wijzigingen

Verlaging huur parkeergarages

De intern doorbelaste huur voor parkeergarages is in de meerjarenbegroting verlaagd. Dit komt door verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% welke onderdeel is van de kostendekkende huur.

Kosten heffen en innen parkeerproducten

Belastingen voert het heffen en innen van parkeerproducten uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Parkeren geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.