Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering;
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
  • opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2.

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
BetalingsgraadStreefwaarde86%87%88%89%90%
Realisatie85%
Beschikbaarheid parkeer-automaten a)Streefwaarde99,7%99,7%99,7%99,7%99,7%
Realisatie99,7%

a) Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves84.81784.58792.97692.86192.86192.861

Bijdragen rijk en medeoverheden 37 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 84.779 84.587 92.976 92.861 92.861 92.861
Lasten exclusief reserves33.22833.69924.09621.58721.60321.604

Apparaatlasten 6.274 7.214 6.856 6.860 6.860 6.860
Inhuur 992 748 89 89 89 89
Overige apparaatslasten 222 107 120 120 120 120
Personeel 5.060 6.358 6.646 6.651 6.651 6.651
Interne resultaat 20.993 20.394 11.227 11.227 11.227 11.227
Interne resultaat 20.993 20.394 11.227 11.227 11.227 11.227
Programmalasten 5.961 6.091 6.012 3.499 3.516 3.516
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.535 1.632 -644 1.776 1.776 1.870
Kapitaallasten 3.032 2.999 5.197 263 279 186
Overige programmalasten 393 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460
Saldo voor vpb en reserveringen 51.589 50.888 68.880 71.274 71.257 71.257
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 51.589 50.888 68.880 71.274 71.257 71.257
Reserves000000
Saldo 51.589 50.888 68.880 71.274 71.257 71.257

Handmatige tabel Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting50.10552.50352.48752.487
Coalitieakkoord: Basispad1.8841.8841.8841.884

Actualisatie loonkostenmodel-16-16-16-16
Extra opbrengsten parkeren1.9001.9001.9001.900
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar7.3207.3207.3197.319

Trend120120119119
Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners7.2007.2007.2007.200
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1111

Flexibiliteitsanalyse1111
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk11777

Interne rente11777
Actualisatie kapitaallasten0000
Technische wijzigingen9.5599.5599.5599.559

Aanleg en onderhoud parkeerhavens12.76812.76812.76812.768
Kosten heffen en innen parkeerproducten-3.069-3.069-3.069-3.069
Diverse mutaties-140-140-140-140
Begroting na wijzigingen68.88071.27471.25771.257

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Extra opbrengsten parkeren

In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Hiervan heeft circa € 1,9 mln. betrekking op het taakveld 0.63 Parkeerbelasting en € 0,1 mln. betrekking op taakveld 2.2 Parkeren. Deze hogere opbrengst is structureel en wordt daarom ook meerjarig verwerkt.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners

In het coalitieakkoord is afgesproken de parkeertarieven boventrendmatig te laten stijgen. Dit genereert naar verwachting € 7,2 mln extra parkeerbaten.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Technische wijzigingen

Aanleg en onderhoud parkeerhavens

Kosten aanleg en onderhoud parkeerhavens van € 12,6 mln horen volgens wettelijke voorschriften verantwoord te worden onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer in plaats van taakveld 0.63 Parkeerbelasting waar deze kosten begroot staan. Deze kosten worden daarom overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer-Beheer.

Herijking arbeidskosten

Belastingen voert het heffen en innen van parkeerproducten uit. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden bij Belastingen toegenomen. Om dit op te lossen zijn de afspraken over de vergoedingen voor deze werkzaamheden herzien. De begroting van het taakveld Parkeerbelasting geeft daardoor nu een goede weergave van de werkelijke uitvoeringskosten die Belastingen maakt voor dit taakveld.