Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam).

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het College van B&W.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3000000

Overige opbrengsten derden 30 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves649681781781781781

Interne resultaat 326 381 0 0 0 0
Interne resultaat 326 381 0 0 0 0
Programmalasten 323 300 781 781 781 781
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 257 250 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 66 50 781 781 781 781
Saldo voor vpb en reserveringen -619 -681 -781 -781 -781 -781
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -619 -681 -781 -781 -781 -781
Reserves000000
Saldo -619 -681 -781 -781 -781 -781

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -710 -710 -710 -710
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar15151515

Trend 15 15 15 15
Technische wijzigingen-86-86-86-86

Budgetoverheveling Joodse begraafplaats -86 -86 -86 -86
Begroting na wijzigingen -781 -781 -781 -781

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Budgetoverheveling Joodse begraafplaats

De subsidiekosten voor de Joodse begraafplaats worden binnen het programma met ingang van 2019 verantwoord onder het taakveld Cultureel erfgoed-Monumenten waarmee het budget vanuit het taakveld Openbaar groen en (open lucht) recreatie - Landschap structureel is overgeheveld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving