Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.

Wat willen we bereiken

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Uitvoering programma Rotterdam Vitale stad

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
1. Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingenStreefwaarde100%100%100%100%100%
Realisatie94,3 %.
2. Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen Streefwaarde45%45%40%35%30%
Realisatien.v.t

Toelichting prestatie indicatoren

Inspectie kinderopvanglocaties

  • De gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang  met een jaarlijks onderzoek;
  • De gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie;
  • De gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding;
  • De gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves12.86013.36213.21013.21213.21513.153

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.978 10.053 9.767 9.770 9.772 9.711
Overige opbrengsten derden 2.882 3.309 3.442 3.442 3.442 3.442
Lasten exclusief reserves40.48943.43544.73144.06644.02542.535

Apparaatlasten 12.464 14.244 14.006 13.965 13.968 13.769
Inhuur 1.458 1.410 252 253 255 270
Overige apparaatslasten 319 397 424 424 424 420
Personeel 10.687 12.437 13.330 13.288 13.288 13.080
Interne resultaat 388 120 106 168 170 109
Interne resultaat 388 120 106 168 170 109
Programmalasten 27.637 29.071 30.619 29.933 29.887 28.656
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.429 3.973 4.758 4.498 4.453 3.780
Kapitaallasten 458 442 431 20 19 19
Overige programmalasten 8 16 16 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 22.742 24.640 25.415 25.415 25.415 24.857
Saldo voor vpb en reserveringen -27.630 -30.073 -31.521 -30.854 -30.810 -29.381
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -27.630 -30.073 -31.521 -30.854 -30.810 -29.381
Reserves422235000
Onttrekking reserves 42 22 35 0 0 0
Saldo -27.588 -30.052 -31.486 -30.854 -30.810 -29.381

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-31.606-30.996-30.963-30.963
Coalitieakkoord: Basispad-175-175-175-175

Loonkostenproblematiek-175-175-175-175
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar584582582582

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019584582582582
Coalitieakkoord: Bezuinigingen40587280

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord40587280
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk1000

Actualisatie omslagrente1000
Actualisatie kapitaallasten0000
Reserves0000

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie0000
Taakmutaties-113-114-1161.305

Aanpassing rijksbijdrage Gezond in de Stad0001.423
Rijksbijdrage Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang-113-114-116-118
Technische wijzigingen-215-209-209-209

Apparaatslaten-223-217-217-217
Diversen8888
Begroting na wijzigingen-31.486-30.854-30.810-29.381

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 40 in 2019 oplopend naar € 80 vanaf  2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2,0. Voor dit taakveld gaat het om € 40 in 2019 oplopend naar € 80 vanaf  2022.

Reserves

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie

Als onderdeel van strategische personeelsplanning wordt voor een aantal medewerkers die vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort uitstromen een zogeheten dakpanconstructie gevormd voor kennisoverdracht op cruciale dossiers. De kosten hiervan (€ 69) worden onttrokken aan de reserve 'Doorontwikkeling organisatie'.

Taakmutaties

Aanpassing Rijksbijdrage Gezond in de Stad

Deze Rijksbijdrage loopt tot en met 2021 en was abusievelijk structureel in de begroting opgenomen. Middels deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Rijksbijdrage Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK)

Met de septembercirculaire 2017 van het gemeentefonds is deze Rijksbijdrage verhoogd. De middelen zijn bestemd om tegemoet te komen aan de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet IKK met zich meebrengt.

Technische wijzigingen

Apparaatslasten

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Divers

Leasebudgetten zijn geclusterd.