Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening in Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Omschrijving taakveld

Kennis, netwerken, middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet om te sturen op systeemdoorbraken die de economie van de stad en de regio helpen vernieuwen, de transformatie van de haven naar een emissieloze economie te versnellen en de modernisering van de stedelijke economie en het mkb in het bijzonder te stimuleren..
Om de gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen op economisch gebied te bereiken wordt samengewerkt met bedrijven, (kennis)instellingen en ondernemers, dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau geleverd en wordt de investeringsbereidheid van en aan ondernemers geïdentificeerd en versterkt. Innovatie wordt gestimuleerd. De gemeente is aanspreekpunt  voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Het signaleren van belemmeringen voor ondernemers wordt vertaald naar een lobby naar het Rijk. Regeldrukvermindering en realisering pilots in de praktijk blijven prioriteit. Opdrachtgeving aan Rotterdam Partners ten behoeve van marketing, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen. Werken aan Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de andere 23 regiogemeenten. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, inzetten op regionale internationale  acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

Samen met de vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zorgen we voor kennis en informatie voor ondernemers om het ondernemerschap te versterken. We brengen het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar om de arbeidsmarkt weerbaar te maken. Daarnaast zorgen we dat de digitale infrastructuur en andere vestigingsvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Specifiek worden gemeentelijke regels die innovatie, circulariteit in de weg staan aangepast of gestopt.

Wat willen we bereiken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie.

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie.

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB gereed te maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatieindicatorRealisatie
2017
20182019202020212022
Transformatie kantoren en winkels: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021.Streefwaarde (ultimo)45.000 m2 (tenminste)                 90.000 m2 (tenminste)135.000 m2 (tenminste)Per 1-11-2021 180.000 m2 (tenminste)
Realisatie
Winkels: vier pilot-gebieden transformatie is 10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar (2019-2021), dus in totaal 120 pandenStreefwaarde404040 (120 totaal)
Realisatie
Verduurzaming Kantoren Streefwaarde
Realisatie
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeenteStreefwaarde€ 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel
Realisatie
Nieuw OndernemerschapStreefwaarde
Realisatie
MKB RNE proof: In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. .Streefwaarde5.000
Realisatie

Toelichting indicatoren

Verduurzaming Kantoren

 • Bijdrage aan de verduurzaming van Rotterdamse kantoren om in 2022 tenminste te voldoen aan Energielabel C.
 • Opnemen in het Convenant Kantoren Transformatie.
 • We starten twee pilots voor de verduurzaming van kantoren. De eerste pilot is gericht op mogelijk maken van de realisatie van energie neutrale/circulaire bestaande kantoorgebouwen. Waarbij we zowel een pand in eigendom van de gemeente  inbrengen, als marktpartijen uitdagen een pand voor deze pilot voor te dragen. In de tweede pilot onderzoeken we wat er ruimtelijk-economisch nodig is om innovatieve koplopers in de economie zo goed mogelijk de faciliteren in de stad.                    

 

Subdoel Nieuw Ondernemerschap

Binnen het onderdeel nieuw ondernemerschap wordt er  een startup en scaleup Rotterdam opgezet. Beoogde resultaten:

 • Opzetten programma investor readiness voor startups en scaleups.
 • Opzetten inhoudelijke programma’s samen met onder andere Port XL, Yes!Delft.
 • Versterken innovatiehubs (locaties) voor startups en scaleups.
 • Versterken internationaliseringsopgave door:

Meer inzet op acquitie via personele uitbreiding en opzetten stimuleringsmaatregelen.

Inhoudelijke coördinatie op internationale reizen en bezoekende delegaties.

Inhoudelijke coördinatie op congressen.

 • Opzetten talentprogram.
 • Opzetten corporate network van innovationmanagers.
 • Bestaand MKB faciliteren richting nieuwe economie.

 

MKB RNE proof

 • Het Rotterdamse MKB staat midden in grote veranderingen. Samen met onze kennispartners (HR, Zadkine enzovoort) wordt er een RNE scan voor MKB ondernemers gemaakt. In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. Hiertoe zetten we extra capaciteit in bij de ondernemersbalie, het accountmanagement en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves77743530000

Bijdragen rijk en medeoverheden 606 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 171 435 30 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves8.22513.94512.35712.13612.52912.656

Apparaatlasten 4.142 5.471 5.610 5.610 5.872 5.872
Inhuur 50 378 400 400 662 662
Overige apparaatslasten 115 89 85 85 85 85
Personeel 3.977 5.004 5.126 5.126 5.126 5.126
Interne resultaat -2.468 952 955 832 536 536
Interne resultaat -2.468 952 955 832 536 536
Programmalasten 6.551 7.523 5.793 5.695 6.121 6.247
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.430 5.896 4.365 5.423 5.850 5.976
Overige programmalasten 16 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.105 1.627 1.427 271 271 271
Saldo voor vpb en reserveringen -7.448 -13.510 -12.328 -12.136 -12.530 -12.656
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -7.448 -13.510 -12.328 -12.136 -12.530 -12.656
Reserves6141.3951.778000
Onttrekking reserves 1.154 1.395 1.778 0 0 0
Toevoeging reserves 540 0 0 0 0 0
Saldo -6.835 -12.116 -10.550 -12.136 -12.530 -12.656

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Basispad-56-56-56-56

Loonkostenproblematiek -56 -56 -56 -56
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1.0151.0151.0141.012

Economische Ontwikkeling en Samenwerkingspartners 1.000 1.000 1.000 1.000
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 15 15 14 12
Coalitieakkoord: Intensiveringen-1.125-2.250-2.675-2.800

Tegengaan leegstand kantoren -500 -1.000 -1.000 -1.000
Stimuleren en faciliteren Nieuw ondernemerschap en Circulaire Economie -625 -1.250 -1.675 -1.800
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar44444444

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 44 44 44 44
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Bijdrage MRDH Agenda Economische Vestigingsklimaat 0 0 0 0
Reserves0000

Actualisatie onttrekking Investeringsfonds Rotterdam (Center of Expertise) 0 0 0 0
Actualisatie bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Science Tower) 0 0 0 0
Actualisatie bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0 0 0 0
Actualisatie bestemmingsreserve werklocaties 0 0 0 0
Technische wijzigingen76767676

Diverse afwijkingen 76 76 76 76
Begroting na wijzigingen -10.550 -12.136 -12.530 -12.656

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Tegengaan leegstand kantoren

De aanpak van leegstand van kantoren en winkels blijft ook de komende jaren noodzakelijk. Markt initiatieven daartoe worden ondersteund en aangejaagd.

Stimuleren en faciliteren nieuw ondernemerschap en circulaire economie

In het coalitieakkoord is voor nieuw ondernemerschap en circulaire economie een bedrag oplopend tot € 3,6 mln structureel opgenomen. Van dit bedrag is € 1,8 mln opgenomen in het taakveld 3.4.a Economische Promotie en € 1,8 mln op taakveld 7.3 Afval - Grondstoffen. Hiermee worden de ambities op het terrein van economie gerealiseerd.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Economische ontwikkeling en samenwerkingspartners

Vanaf 2019 wordt € 1 mln bezuinigd op economische ontwikkeling en samenwerkingspartners. Gekeken zal worden naar alle vormen van samenwerkingspartners (onder andere subsidies en aandeelhouderschap) en aanverwante gemeentelijke taken waaronder opdrachtgeverschap.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Bijdrage MRDH agenda Economische Vestigingsklimaat

De Metropoolregio Rotterdam Den-Haag heeft een bijdrage toegekend ter hoogte van € 150. Deze middelen worden ingezet voor projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. De baten en lasten worden hiertoe verhoogd met € 120 in 2018 en € 30 in 2019.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Center of Expertise

Op basis van de laatste prognose zijn de lasten en de onttrekking aan het Investerings Fonds Rotterdam in 2019 met € 500 geactualiseerd. De eerste paal voor het ‘Center of Expertise’ is begin oktober 2017 de grond ingegaan. Naar verwachting wordt in 2018 een deel van de subsidie toegekend. De eindafrekening zal in 2019 plaatsvinden.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Op basis van de laatste prognose zijn de lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds geactualiseerd. De onttrekking in 2019 van € 241 wordt gebruikt voor onder andere het project Scale-UP. Dit project wordt niet eind 2018, maar eind 2019 beëindigd, wat leidt tot een spreiding van het budget.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Rotterdam Science Tower

Op basis van de geraamde baten en lasten zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam in 2019 met € 500 geactualiseerd. De onttrekking voor de cofinanciering van de Rotterdam Science Tower is in 2018 doorgeschoven naar 2019, omdat er een nieuwe eigenaar van het Science Tower pand is gekomen en de subsidie opnieuw moet worden ingediend en bekeken.

Bestemmingsreserve Werklocaties

Op basis van de laatste prognose zijn de lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve werklocaties in 2019 met € 126 geactualiseerd en in lijn gebracht met de projectbegrotingen. Het betreffen winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953, waarbij de nodige subsidies zijn verstrekt en in 2019 de laatste handelingen en werkzaamheden worden verricht.

Technische wijzigingen

Diverse mutaties

Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Atelier en Broedplaatsenbeleid 2017-2021
· Beleidsplan Naleving Omgevingsrecht
· Bouwverordening 2010
· De Nieuwe Transformatie Aanpak kantoren Rotterdam 2016-2020
· De Nieuwe Transformatie Aanpak winkels Rotterdam 2016-2020
· Havenvisie 2030
· Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
· Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013
· Horecagebiedsplan 2017-2019
· Horecanota Rotterdam 2017-2021
· Hotelkader
· Kader Stedelijke Ontwikkeling
· Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Warenmarkten
· Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
· Nota prositutie en seksbranche 2015
· Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad
· Roadmap Next Economy
· Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
· Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie
· Stadsvisie
· Stedelijke Agenda Haven
· Strategiedocument Food & The City - Stimuleren van stadslandbouw in en om Rotterdam
· Structuurvisie Stadshavens
· Update Economische Visie Rotterdam 2020. Koers houden, doorpakken en uitvoeren.
· Verhaal van de stad
· Visie en strategie Rotterdam Makers District
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030: Detailhandelsnota/WNKLN N RTTRDM 2017
· Visie Werklocaties Rotterdam 2030: REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015-2025