Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
-
Overige effect-indicatoren
1. Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde24 %24%25%26%26%
Realisatie24 %
2. Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen*. Streefwaarde46%46%48%48%48%
Realisatie46%
3. Bezettingspercentage buitensportvelden**StreefwaardeN.v.t. N.v.t PMPMPMPM
RealisatieN.v.t

Toelichting effect indicatoren

* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol

** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren (collegetarget)Realisatie 201720182019202020212022
-
Overige prestatie-indicatoren
1. Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*Streefwaarde92 %97 %100 %100%
Realisatie83%
2. Klanttevredenheid sportvoorzieningen**- GymzalenStreefwaarde6,36,7
- Sporthallen6,97,2
- Zwembaden7,57,6
- Buitensport6,37,5
- GymzalenRealisatie6,6
- Sporthallen7,1
- Zwembaden7,6
- Buitensport7,5
3. Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde1,8 mln2,1 mln2,2 mln2,2 mln2,3 mln2,3 mln
Realisatie2,05 mln
4. Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheids-maatregel is toegepast ****StreefwaardeN.v.t. PMPMPMPM
Realisatie N.v.t.

Toelichting prestatie indicatoren

* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.

** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021.

*** Uit het beleidskader Zwemmen

**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8.077492437437437437

Bijdragen rijk en medeoverheden 36 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.042 492 437 437 437 437
Lasten exclusief reserves51.87951.60151.51649.99049.99850.042

Apparaatlasten 14.497 1.130 577 577 577 577
Inhuur 691 22 23 23 23 23
Overige apparaatslasten 430 24 14 14 14 14
Personeel 13.377 1.084 540 540 540 540
Interne resultaat 15.587 1.956 15.378 15.372 15.386 15.386
Interne resultaat 15.587 1.956 15.378 15.372 15.386 15.386
Programmalasten 21.795 48.515 35.562 34.041 34.035 34.079
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.635 40.348 28.662 28.131 28.249 28.489
Kapitaallasten 1.404 1.311 1.143 1.125 1.076 881
Overige programmalasten 460 7 7 7 7 7
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.296 6.849 5.750 4.779 4.702 4.702
Saldo voor vpb en reserveringen -43.801 -51.109 -51.079 -49.553 -49.561 -49.606
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -43.801 -51.109 -51.079 -49.553 -49.561 -49.606
Reserves2851.7881.1051.1131.1221.122
Onttrekking reserves 1.985 1.788 1.105 1.113 1.122 1.122
Toevoeging reserves 1.700 0 0 0 0 0
Saldo -43.516 -49.321 -49.974 -48.440 -48.439 -48.484

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-54.350-52.963-52.815-52.815
Coalitieakkoord: Basispad-10-10-10-10

Loonkostenproblematiek-10-10-10-10
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar340307305305

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019340307305305
Coalitieakkoord: Intensiveringen-500-500-500-500

Verduurzaming sportaccommodaties-100-100-100-100
Extra investering in sportaccommodaties-400-400-400-400
Coalitieakkoord: Bezuinigingen500500500500

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord0000
Coalitieakkoord Bezuinigingen500500500500
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-167476330288

Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V.164164164164
Kasschuif frictiekosten Sportbedrijf-36128313997
Actualisatie omslagrente30292827
Actualisatie kapitaallasten0000
Reserves-4-3-3-5

Aanpassing kapitaallasten zwembad Hart van Zuid-4-3-3-5
Technische wijzigingen4.2163.7543.7543.754

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur3.4493.4493.4493.449
Technische wijzigingen462000
Budgetverschuiving naar andere taakvelden305305305305
Begroting na wijzigingen-49.974-48.440-48.439-48.484

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Intensiveringen

Extra investeringen en verduurzamen sportaccommodaties zal verder ontwikkeld worden. Hiervoor is € 500 beschikbaar. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Bezuinigingen

De projecten Merwevierhaven gebied, opgave extra vergroening, parkeerproblematiek Noord en Vergroening, Plan Boompjes en Rotte, koppelen groene plekken en initiatieven en extra investeringen en verduurzamen sportaccommodaties worden gedekt uit de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkelingsfonds en Investeringsfonds Rotterdam. Voor de opgave extra vergroening, koppelen groene plekken en initiatieven en Plan Boompjes en Rotte bedraagt de dekking uit de reserves € 2,1 mln in 2019, oplopend naar € 4,5 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V.

Vanwege een agiostorting in het Sportbedrijf wordt de rente doorbelast aan het Sportbedrijf.

Kasschuif frictiekosten Sportbedrijf

In de begroting is meerjarig rekening gehouden met de frictiekosten. De frictiekosten vallen voornamelijk in de jaren 2018 en 2019. Hierdoor worden de budgetten meerjarig herverdeeld.

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Technische wijzigingen

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur

  • Herstel van de overheadkosten van het sportbedrijf welke In de begroting 2018 foutief zijn toegerekend aan het cluster (€ 2.497)
  • Budgetverschuiving naar taakveld Openbaar groen en Recreatie voor het bedrijfsgebonden onderhoud ten behoeve van Verzelfstandiging NME (€ 807)
  • Budget verschuiving naar taakveld Sport beleid en activering vanwege een verschuiving in subsidiebudgetten (€ 145)

Technische wijzigingen

Betreft een budgetoverheveling voor de herplaatsingskandidaten in de loonschalen 1-3 die in 2019 uitstromen vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra (€ 462).

Budgetverschuivingen naar andere taakvelden

Budgetverschuiving van overhead van taakveld Sportaccommodaties ten behoeve van Verzelfstandiging NME (€ 305).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota                                                       
  • Beleidsplan binnensportaccommodaties                      
  • Beleidskader zwemmen                                   
  • Beleidsplan Sportterreinen                               
  • Besluitvorming verzelfstandiging sportbedrijf