Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het beheer van de basisregistratie personen (BRP)

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van verkiezingen en referenda

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves24.09917.05710.82410.01910.01610.012

Bijdragen rijk en medeoverheden 281 172 960 160 160 160
Dividenden 2.500 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 15.492 14.710 9.123 9.121 9.121 9.121
Overige baten 5.826 1.175 741 739 736 732
Lasten exclusief reserves68.87974.11869.55166.37566.35266.189

Apparaatlasten 43.654 45.043 46.180 46.215 46.215 46.054
Inhuur 2.627 1.301 900 900 900 900
Overige apparaatslasten 3.099 3.030 3.117 3.153 3.153 3.132
Personeel 37.927 40.712 42.163 42.163 42.163 42.022
Interne resultaat -1.818 -279 -2.146 -2.125 -2.125 -2.125
Interne resultaat -1.818 -279 -2.146 -2.125 -2.125 -2.125
Programmalasten 27.044 29.354 25.518 22.285 22.262 22.260
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.814 19.976 17.195 13.855 13.863 13.878
Kapitaallasten 708 671 108 204 179 166
Overige programmalasten 1.941 1.803 1.763 1.760 1.757 1.753
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.582 6.904 6.452 6.465 6.463 6.463
Saldo voor vpb en reserveringen -44.780 -57.062 -58.728 -56.356 -56.336 -56.177
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -44.780 -57.062 -58.728 -56.356 -56.336 -56.177
Reserves8671.169891-1.309-1.309-1.309
Onttrekking reserves 2.225 2.899 2.220 20 20 20
Toevoeging reserves 1.829 1.730 1.329 1.329 1.329 1.329
Vrijval Reserves 471 0 0 0 0 0
Saldo -43.913 0 -57.837 -57.665 -57.645 -57.486

Baten

De baten bestaan uit legesinkomsten voor Klantcontact en Stadsarchief en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetene). In 2017 en 2018 is er dividend uitgekeerd vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree. De daling van de baten in 2019 ten opzichte van 2018 komt door dividend uitkeringen vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree in 2017 en 2018. Daarnaast worden de inkomsten door het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten met ingang van 2019 verminderd.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma. De daling van de lasten in 2019 en 2020 komt onder andere door de vermindering van de afdrachten als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten.

Reserves

In de periode 2019 zijn onttrekkingen begroot aan de bestemmingsreserve gebiedscommissies, CityLab010 en bestemmingsreserve investeringen Rozenburg (BIR). Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2019 betreft dit de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.