Economische Zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven

Omschrijving Economische Zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economie  (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

 • Samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken.
 • Dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.
 • Identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers. Stimulering van innovatie.
 • Aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen.
 • Signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels.
 • Door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Deze opdracht bevat drie ten behoeve van de gemeente uitgevoerde hoofdtaken:
  • marketing;
  • accountmanagement;
  • netwerkondersteuning;
  • (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen.
 • Samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

BBV indicatoren

Beschrijving BBV-indicator EenheidBron
1. Functiemenging%StreefwaardeN.v.t.LISA
Realisatie54,5%2017
2. Bruto Gemeentelijk ProductVerhouding tussen verwacht en gemeten productStreefwaardeN.v.t.Atlas voor Gemeenten
RealisatieNiet bekend
3. Vestigingen (van bedrijven)Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaarStreefwaardeN.v.t. LISA
Realisatie118,12017

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves3.3902.7651.9741.9441.9441.944

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.112 0 0 0 0 0
Financieringsbaten -3 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.281 2.765 1.974 1.944 1.944 1.944
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.65928.34426.27326.04726.43626.560

Apparaatlasten 4.997 6.783 6.977 6.977 7.239 7.239
Inhuur 60 379 402 402 664 664
Overige apparaatslasten 135 115 110 110 110 110
Personeel 4.801 6.289 6.464 6.464 6.464 6.464
Interne resultaat 3.304 2.112 2.148 2.024 1.714 1.714
Interne resultaat 3.304 2.112 2.148 2.024 1.714 1.714
Programmalasten 19.358 19.449 17.148 17.046 17.483 17.607
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.888 7.937 6.654 8.327 8.769 8.897
Kapitaallasten 153 223 202 204 205 205
Overige programmalasten -5 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 11.322 11.204 10.207 8.429 8.424 8.420
Saldo voor vpb en reserveringen -24.269 -25.579 -24.299 -24.103 -24.492 -24.616
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -24.269 -25.579 -24.299 -24.103 -24.492 -24.616
Reserves-3171.0001.316000
Onttrekking reserves 1.345 2.188 1.778 0 0 0
Toevoeging reserves 1.662 1.188 462 0 0 0
Saldo -24.585 0 -22.983 -24.103 -24.492 -24.616

Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.

Lasten

De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Center of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.

Meerjarig verloop

Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.