Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Tot dit taakveld behoren:

  • de Algemene reserve;
  • verwerking van bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR);
  • verwerking concernbrede stelposten;
  • post onvoorzien

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken. Verwezen wordt naar het onderdeel Reserves.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves15.96300000

Overige baten 15.963 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6866.10313.71226.73616.02814.109

Programmalasten 3.686 6.103 13.712 26.736 16.028 14.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -272 2.172 9.800 24.833 20.028 20.109
Kapitaallasten 56 28 8 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 -2.000 -4.000 -6.000
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 3.903 3.903 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 12.277 -6.103 -13.712 -26.736 -16.028 -14.109
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 12.277 -6.103 -13.712 -26.736 -16.028 -14.109
Reserves73.655-7.21436.9123.054395-7.810
Onttrekking reserves 120.788 2.001 40.924 31.193 22.846 24.639
Toevoeging reserves 90.506 109.916 10.280 28.139 22.451 32.449
Vrijval Reserves 43.373 100.701 6.268 0 0 0
Saldo 85.932 -13.317 23.200 -23.682 -15.633 -21.919

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 32.212 12.012 21.276 21.276
Coalitieakkoord: Basispad-41.203-38.899-35.340-45.420

Actualisatie Gemeentefonds 1.231 -465 2.094 1.013
Extra toevoeging Investeringsfonds Rotterdam 0 0 0 -10.000
Trend jaarschijf 2019 -42.434 -38.434 -37.434 -36.434
Coalitieakkoord: Bezuinigingen102.8634.5066.505

Coalitieakkoord Bezuinigingen 0 850 500 500
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 10 2.013 4.006 6.005
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar509638831831

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 509 638 831 831
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk1000

Aanpassing omslagrente 1 0 0 0
Reserves31.671-296-6.906-5.111

Kapitaallasten bestemmingsreserve IFR -5.628 -4.955 -4.454 -3.955
Verrekening Algemene Reserve Coalitieakkoord 20.560 -3.281 -6.309 -3.596
Verrekening  Algemene Reserve 10.472 7.940 3.857 2.441
Overheveling middelen IFR naar bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 6.268 0 0 0
Onttrekking Visie Voetbal Vitaal 0 0 0 0
Technische wijzigingen0000

Begroting na wijzigingen 23.200 -23.682 -15.633 -21.919

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie gemeentefonds

Het gaat voornamelijk om het verwerken van opgenomen stelposten voor te verrichten werkzaamheden door de VNG voor gezamenlijke gemeentelijke activiteiten en voor het opvangen van de gevolgen van de prijscorrecties.

Extra toevoeging Investeringsfonds Rotterdam

Vanwege de vertraging in de ombouw en verlenging van de Hoekse Lijn moet Rotterdam in het worst-case-scenario € 35 mln bijdragen. Deze kosten worden ingepast in het IFR en om deze te dekken wordt voorgesteld om meerjarig (2022) structureel € 10 mln toe aan het IFR.

Trend jaarschijf 2019

De in de maartcirculaire Gemeentefonds opgenomen inflatiecijfers (€ 54,4 mln) zijn in de meicirculaire neerwaarts bijgesteld. Met een neerwaartse bijstelling was door onze gemeente rekening gehouden en hiervoor middelen gereserveerd (€ 12,0 mln in 2019, oplopend naar € 18,0 mln in 2022). Daarmee wordt het uiteindelijke effect van de neerwaartse bijstelling - € 42,4 mln in 2019 naar - € 36,4 mln in 2022. 

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de in de eerste bestuursrapportage  2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9 naar 0. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Het uiteindelijke effect blijkt lager  te zijn dan in eerste bijstelling geraamd (€ 509 in 2019, oplopend naar € 831 in 2022.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Coalitieakkoord Bezuinigingen

Binnen het coalitieakkoord is dekking gezocht voor de intensiveringen. € 25 mln wordt gedekt vanuit reserves. Dit betreft de dekking van € 5,850 mln vanuit IFR voor intensivering Merwe-Vierhavens, Verduurzaming sportaccommodaties, extra investering in sportaccommodaties en nog nader in te vullen projecten.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is een bezuinigingsopgave opgenomen van € 2 miljoen in 2019, € 4 miljoen in 2020, € 6 miljoen in 2021 en dan oplopend naar € 8 miljoen in 2022. Deze opgave is voor het bedrag van € 2 miljoen (structureel) concreet verwerkt in de budgetten in de verschillende programma’s.

De invulling van de € 2 mln heeft plaatsgevonden door middel van een technische analyse op de flexibele lasten van de begroting (welk gedeelte van de begroting is flexibel inzetbaar). Voor de invulling van de oploop in deze stelpost wordt richting de voorjaarsnota de tijd genomen. Het voorstel zal dan in de voorjaarsnota 2019 worden verwerkt. Tot dat moment blijft dit deel (€ 2 miljoen in 2020, € 4 miljoen in 2021 en € 6 miljoen in 2022) als stelpost onder dit taakveld opgenomen.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Aanpassing omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Reserves

Kapitaallasten bestemmingsreserve Investeringsfonds (IFR)

Bij Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten IFR structureel toegevoegd aan het IFR, om via het IFR de kapitaallasten te dekken van de bijbehorende projecten. Voorheen dienden hiervoor de rentebaten IFR als dekkingsbron. De daarmee gemoeide onttrekking aan het IFR is vooralsnog bij Omissieregeling 2018 opgenomen onder dit taakveld. Met deze begrotingswijziging wordt deze onttrekking overgeheveld naar de taakvelden waarop de lasten drukken.

Verrekening Algemene reserve coalitieakkoord

Voor een sluitende meerjarenbegroting coalitieakkoord wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene reserve.

Verrekening Algemene reserve

Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene reserve.

Overheveling middelen IFR naar bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Conform het coalitieakkoord wordt € 16 mln van de beschikbare dekking in het investeringsvoorstel 2019 ingezet voor fysieke projecten uit het coalitieakkoord. De projecten zijn geselecteerd op de doelstellingen van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. De geselecteerde projecten die passen bij de doelstelling van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling worden gedekt uit vrijvallende middelen binnen het ISV3-budget en door deze voorgestelde overheveling van IFR-gelden naar het Gebiedsontwikkelingsfonds.

Onttrekking Visie Voetbal Vitaal

De hieraan verbonden kapitaallasten zijn ook voor de jaren 2021 en 2022 begroot. Omdat in 2020 de afschrijvingstermijn beëindigd is en er geen restwaarde is, moeten deze lasten vrijvallen. Daarmee vervallen ook de onttrekking aan het IFR voor die jaren. Deze mutaties zijn vooralsnog binnen Algemene dekkingsmiddelen verwerkt.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten 2016
  • Financiële Verhoudingswet

Beleidskaders

  • Verordening financiën Rotterdam 2013