Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

Tot het taakveld Media behoren:

 • de Bibliotheek Rotterdam;
 • de lokale omroep en mediaregeling;
 • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur;
 • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves7636600000

Overige opbrengsten derden 763 660 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves19.85920.00420.35220.35220.35220.352

Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 19.859 20.003 20.352 20.352 20.352 20.352
Subsidies en inkomensoverdrachten 19.859 20.003 20.352 20.352 20.352 20.352
Saldo voor vpb en reserveringen -19.095 -19.344 -20.352 -20.352 -20.352 -20.352
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -19.095 -19.344 -20.352 -20.352 -20.352 -20.352
Reserves000000
Saldo -19.095 -19.344 -20.352 -20.352 -20.352 -20.352

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-20.779-20.779-20.779-20.779
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar429429429429

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019429429429429
Technische wijzigingen-1-1-1-1

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur-1-1-1-1
Begroting na wijzigingen-20.352-20.352-20.352-20.352

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Budgetverschuivingen binnen Sport en Cultuur

Kleine aanpassing binnen de subsidiebudgetten. 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Meerjaren beleidsplan bibliotheekbeleid                                    
 • Vrijetijds Onderzoek 2015, onderdeel sportparticipatie en cultuur    
 • Cultuurparticipatie van Rotterdam, 2015                                         
 • Cultuurverkenning 2015                                                            
 • Bibliotheekwet                                                                           
 • Mediawet                                                                                   
 • Subsidieverordening Rotterdam 2014