OZB Woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep.
 
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves58.78462.16762.57462.57462.57462.574

Belastingen 58.784 62.167 62.574 62.574 62.574 62.574
Lasten exclusief reserves004.2874.2874.2874.287

Apparaatlasten 0 0 4.287 4.287 4.287 4.287
Inhuur 0 0 137 137 137 137
Overige apparaatslasten 0 0 167 167 167 167
Personeel 0 0 3.983 3.983 3.983 3.983
Saldo voor vpb en reserveringen 58.784 62.167 58.287 58.287 58.287 58.287
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 58.784 62.167 58.287 58.287 58.287 58.287
Reserves000000
Saldo 58.784 62.167 58.287 58.287 58.287 58.287

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Basispad-128-153-153-153

Areaaluitbreiding OZB-70-106-106-106
Coalitieakkoord basispad overhead31414141
Loonkostenproblematiek-51-51-51-51
Meeropbrengst Logiesbelasting-38-38-38-38
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar2222

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20192222
Technische wijzigingen-4.160-4.135-4.135-4.135

Kostenverdeling-4.287-4.287-4.287-4.287
Uitvoeringskosten Belastingen126152152152
Begroting na wijzigingen58.28758.28758.28758.287

Coalitieakkoord: Basispad

Uitvoeringskosten Belastingen

Vanwege de ontwikkelingen in de stad is met ingang van de begroting 2019 een structureel hogere opbrengst onroerendezaakbelasting opgenomen voor areaaluitbreidingen. Er is daardoor een verwachte toename in de werkzaamheden voor onder andere het waarderen en taxeren van objecten, het opleggen van aanslagen en het innen van vorderingen.

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Kostenverdeling

De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.