Verkeer en Vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 2

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

BBV indicatoren

Beschrijving BBV-indicator EenheidBron
1. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig%StreefwaardeN.v.t.VeiligheidNL
Realisatie8% 2015
2. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser%StreefwaardeN.v.t.VeiligheidNL
Realisatie5% 2015

Toelichting

De gemeente Rotterdam streeft er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat.

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen ‘black spots’. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves264.803151.832145.449119.511109.511109.489

Bijdragen rijk en medeoverheden 722 51.425 36.431 10.322 234 234
Overige opbrengsten derden 262.539 99.517 109.018 109.189 109.277 109.255
Overige baten 1.542 890 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves261.582151.471128.43397.83690.49590.426

Apparaatlasten 17.562 19.226 19.301 18.972 19.308 19.302
Inhuur 1.615 1.012 515 553 888 882
Overige apparaatslasten 492 502 461 455 455 455
Personeel 15.455 17.712 18.325 17.964 17.964 17.964
Interne resultaat 45.161 42.985 26.490 26.284 26.012 25.602
Interne resultaat 45.161 42.985 26.490 26.284 26.012 25.602
Programmalasten 198.859 89.260 82.642 52.581 45.175 45.522
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 181.071 73.058 64.077 39.307 32.398 33.542
Kapitaallasten 14.066 13.200 15.896 10.709 10.266 9.520
Overige programmalasten 3.147 2.310 2.329 2.329 2.329 2.329
Subsidies en inkomensoverdrachten 575 692 339 235 181 131
Saldo voor vpb en reserveringen 3.221 360 17.016 21.675 19.016 19.063
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 3.221 360 17.016 21.675 19.016 19.063
Reserves3.6737.6759.2824.5063.5903.097
Onttrekking reserves 2.467 7.675 9.282 4.506 3.590 3.097
Toevoeging reserves 373 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 1.579 0 0 0 0 0
Saldo 6.894 0 26.298 26.180 22.607 22.160

Baten

De daling van de baten in 2019 ten opzichte van 2018 is voornamelijk te wijten aan de afname aan bijdragen voor het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Dit wordt slechts deels gecompenseerd door extra parkeeropbrengsten uit het coalitieakkoord. De bijdragen voor de Hoekse Lijn zullen na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in de begroting worden bijgesteld.

Lasten

De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. Ook aan de lastenkant kennen we een dalend verloop dat voornamelijk te wijten is aan het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Verder is door de invoering van taakvelden een deel van de apparaatslasten en het interne resultaat niet meer zichtbaar onder het programma Verkeer en Vervoer. Deze dalende trend in 2019 wordt slechts deels gecompenseerd door de intensiveringen binnen het coalitieakkoord (Nieuwe stedelijke mobiliteit en Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening).

Reserves

Onttrekking aan reserves

In de begroting 2019 zijn onttrekkingen geraamd voor voornamelijk de dekking van kapitaallasten, de buitenruimten Hoek van Holland en de aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening.

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat meerjarig een dalend beeld zien. De bijdragen rijk en medeoverheden, de programmalasten en onttrekkingen aan reserves dalen door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn. Verder wordt het verloop van de begroting in grote mate bepaald door de aflopende en nieuwe intensiveringen.