Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.463322330330330330

Bijdragen rijk en medeoverheden 858 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 605 322 330 330 330 330
Lasten exclusief reserves10.97210.03210.2729.9565.3035.303

Apparaatlasten 10.863 9.488 9.845 9.528 4.875 4.875
Inhuur 680 685 -5 0 0 0
Overige apparaatslasten 74 16 7 11 11 11
Personeel 10.109 8.787 9.843 9.517 4.864 4.864
Interne resultaat -14 -11 0 0 0 0
Interne resultaat -14 -11 0 0 0 0
Programmalasten 123 555 428 428 428 428
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 129 555 428 428 428 428
Overige programmalasten -6 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.509 -9.710 -9.943 -9.627 -4.973 -4.973
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen -9.509 -9.710 -9.943 -9.627 -4.973 -4.973
Reserves9.1475.7032.5124.02600
Onttrekking reserves 9.898 9.206 3.935 4.026 0 0
Toevoeging reserves 4.000 4.519 1.423 0 0 0
Vrijval Reserves 3.249 1.016 0 0 0 0
Saldo -362 -4.007 -7.431 -5.601 -4.973 -4.973

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -6.821 -5.206 -4.979 -4.979
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar4444

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 4 4 4 4
Coalitieakkoord: Bezuinigingen2111

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 2 1 1 1
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-616-40000

Ramingsbijstelling Herplaatsingskandidaten -616 -400 0 0
Reserves0000

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -7.431 -5.601 -4.973 -4.973

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Ramingsbijstelling Herplaatsingskandidaten

In 2019 en 2020 worden nog uitgaven verwacht met betrekking tot herplaatsingskandidaten die vallen onder het sociaal statuut 2005/2010. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de vrijval van de reserve Krimp (motie 31) in 2018 (zie 2e Herziening 2018).

Reserves

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

In 2019 worden middelen met betrekking tot de herplaatsingskandidaten als gevolg van onder andere de verzelfstandiging sport gedoteerd aan de reserve doorontwikkeling organisatie. Dit om de kosten hieruit voortvloeiend de komende jaren te kunnen dekken.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader