Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

  • Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur;
  • Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is;
  • Een schone buitenruimte;
  • Een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

  • Aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
  • Civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
  • Verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
  • Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
  • Straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoon houden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval.

Wat willen we bereiken

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren Realisatie 201720182019202020212022
Kwaliteitsniveau Verharding Streefwaarde CROW technische kwaliteitN.v.t.N.v.t.PMPMPMPM
Streefwaarde CROW beeldkwaliteitN.v.t.N.v.t.PMPMPMPM
Kwaliteitsniveau SchoonStreefwaarde CROWN.v.t.N.v.t.PMPMPMPM

Toelichting indicatoren

Vanaf 1-1-2019 starten we met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor het kwaliteitsniveau van de verharding en het kwaliteitsniveau schoon. Voor beide indicatoren geldt dat we de precieze definitie, de nulmeting en de streefwaarde in 2019 gaan bepalen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves17.2988.1958.3868.3868.3868.386

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.530 7 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.614 8.261 7.970 7.970 7.970 7.970
Overige baten 2.154 -73 416 416 416 416
Lasten exclusief reserves140.755140.977126.739126.162134.258139.878

Apparaatlasten 57.883 58.939 76.400 76.400 76.400 76.400
Inhuur 2.097 1.653 2.091 2.091 2.091 2.091
Overige apparaatslasten 1.541 1.699 2.385 2.385 2.385 2.385
Personeel 54.246 55.587 71.924 71.924 71.924 71.924
Interne resultaat 988 3.272 -7.293 -7.264 -7.264 -7.264
Interne resultaat 988 3.272 -7.293 -7.264 -7.264 -7.264
Programmalasten 81.884 78.766 57.632 57.026 65.122 70.742
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 66.508 64.107 44.103 42.401 41.515 47.470
Kapitaallasten 13.953 13.318 12.804 13.901 22.883 22.548
Overige programmalasten 399 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 473 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 551 1.341 725 725 724 724
Saldo voor vpb en reserveringen -123.457 -132.782 -118.353 -117.776 -125.872 -131.492
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -123.457 -132.782 -118.353 -117.776 -125.872 -131.492
Reserves1.9506.853-702-2.5352.9632.927
Onttrekking reserves 9.950 14.853 7.298 5.465 2.963 2.927
Toevoeging reserves 8.000 8.000 8.000 8.000 0 0
Saldo -121.508 -125.929 -119.055 -120.311 -122.909 -128.565

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -123.478 -124.078 -126.610 -126.610
Coalitieakkoord: Basispad-2.600-2.600-2.600-2.600

Niet te realiseren baten Reiniging -802 -802 -802 -802
Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis -124 -124 -124 -124
Gladheidsbestrijding -875 -875 -875 -875
Actualisatie loonkostenmodel -800 -800 -800 -800
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar9.8859.2338.6087.993

Trend 530 514 515 515
Stelselwijziging activering maatschappelijk nut 9.355 8.719 8.093 7.478
Coalitieakkoord: Intensiveringen000-5.000

Dekking stelselwijziging investeringen maatschappelijk nut 10.000 10.000 10.000 10.000
Inhaalslag nota kapitaalgoederen -10.000 -10.000 -10.000 -15.000
Coalitieakkoord: Bezuinigingen176160146128

Flexibiliteitsanalyse 176 160 146 128
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk4634931.0621.029

Interne rente 463 493 1.062 1.029
Kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie leges leidingen 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen vermijdbaar160160160160

Actualisatie energielasten 160 160 160 160
Reserves-133-151-147-137

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Hart van Zuid) 0 0 0 6
Bestemmingsreserve  Investeringsfonds Rotterdam -133 -151 -147 -143
Technische wijzigingen-3.527-3.527-3.527-3.527

Aanleg en onderhoud parkeerhavens -12.768 -12.768 -12.768 -12.768
Reiniging 0 0 0 0
Actualisatie loonkostenmodel 800 800 800 800
Tijdverantwoording 23.767 23.767 23.767 23.767
Diverse mutaties 206 206 206 206
Kostenverdeling -15.532 -15.532 -15.532 -15.532
Begroting na wijzigingen -119.055 -120.311 -122.909 -128.565

Coalitieakkoord: Basispad

Niet te realiseren baten Reiniging

In de begroting van product Reiniging is vanaf 2019 structureel een externe baat begroot. De externe baat kan niet door Reiniging worden gerealiseerd, omdat de wijkreiniging geen activiteiten uitvoert voor derden waarvoor een vergoeding in rekening kan worden gebracht.

Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis

Verhoging van het budget voor extra beheer en onderhoud als gevolg van het genomen besluit over het behoud van het Zuiderziekenhuis.

Gladheidsbestrijding

Voor het uitvoeren van de wettelijke taak gladheidsbestrijding op gemeentelijk grondgebied voorziet de begroting niet structureel in de benodigde middelen voor inzet personeel en inzet voertuigen. Met deze ramingsbijstelling wordt dit gecorrigeerd.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Stelselwijziging activering maatschappelijk nut

De kosten van onderhoud aan kapitaalgoederen worden tot einde levensduur gedekt uit de exploitatie. Het vervangen c.q. vernieuwen  van een kapitaalgoed bij einde levensduur wordt gedekt uit investeringen die geactiveerd worden op de balans. Dit onderscheid is in de complexe praktijk van verschillende kapitaalgoederen niet altijd even duidelijk gebleken. Dit heeft geleidt tot een nieuwe invulling van het generieke financiële beleid van de gemeente Rotterdam voor uitgaven aan kapitaalgoederen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Gevolg is dat er in de begroting een verschuiving plaatsvindt van exploitatie naar investeringen.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Dekking stelselwijziging investeringen maatschappelijk nut

De kosten van onderhoud aan kapitaalgoederen worden tot einde levensduur gedekt uit de exploitatie. Het vervangen c.q. vernieuwen  van een kapitaalgoed bij einde levensduur wordt gedekt uit investeringen die geactiveerd worden op de balans. Dit onderscheid is in de complexe praktijk van verschillende kapitaalgoederen niet altijd even duidelijk gebleken. Dit heeft geleidt tot een nieuwe invulling van het generieke financiële beleid van de gemeente Rotterdam voor uitgaven aan kapitaalgoederen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Gevolg is dat er in de begroting een verschuiving plaatsvindt van exploitatie naar investeringen.

Inhaalslag nota Kapitaalgoederen

In de nota kapitaalgoederen 2015-2018 is aangegeven dat er over het algemeen een dalende trend in de kwaliteit van de buitenruimte te zien is. De beschikbare middelen zijn ontoereikend om alle gewenste onderhoudssoorten uit te voeren. Door slimme keuzes maken en storing- en periodiek onderhoud voorrang te geven blijft de veiligheid en beschikbaarheid van de Rotterdamse kapitaalgoederen geborgd. Vorige collegeperiode zijn incidentele gelden ingezet. Het huidige college heeft ingezet om met een structurele inhaalslag ervoor zorgen dat de kapitaalgoederen goed onderhouden zijn.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Actualisatie leges leidingen

Naar aanleiding van de actualisatie van de verwachte baten en lasten van de leges leidingen is de begroting meerjarig bijgesteld.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Actualisatie energielasten

De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Hart van Zuid)

Actualisatie inkomsten en uitgaven Hart van Zuid en de dekking vanuit bestemmingsreserve IFR.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Aanpassing onttrekking bestemmingsreserve IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 2,5% naar 2,25%.

Technische wijzigingen

Aanleg en onderhoud parkeerhavens

Kosten aanleg en onderhoud parkeerhavens van € 12,6 mln horen volgens wettelijke voorschriften verantwoord te worden onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer in plaats van taakveld 0.63 Parkeerbelasting waar deze kosten begroot staan. Deze kosten worden daarom overgeheveld naar taakveld 2.1 Verkeer en vervoer- Beheer.

Reiniging

Naast aannemers worden ook uitzendkrachten ingehuurd voor uitvoering van de reinigingsactiviteiten. Hierdoor verschuift het budget van programma- naar apparaatslasten.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.

Kostenverdeling

Dit  betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.