Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut.

Een betere luchtkwaliteit.

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval).

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad......

Omschrijving taakveld

.....Vervolg taakvelddoelstellingen:

 • Verminderen van geluidsoverlast;
 • Een betere regie op het gebruik van de ondergrond;
 • Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners;
 • Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Omschrijving taakveld

Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.

We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral  focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicatorRealisatie 201720182019202020212022
De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. (collegetarget)Nader uit te werkenStreefwaarde
In 2022 is de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad verbeterd t.o.v. het niveau van 2017. Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden (collegetarget)Streefwaarde
Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid. Streefwaarde

Twee ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder een collegetarget. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen).

Circulaire economie staat bij taakveld Afval - Grondstoffen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhavingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.4783.8590000

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.683 3.745 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.570 114 0 0 0 0
Overige baten 225 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves36.69047.80149.42348.76831.55231.554

Interne resultaat 10.823 10.977 16.040 15.282 13.464 13.464
Interne resultaat 10.823 10.977 16.040 15.282 13.464 13.464
Programmalasten 25.867 36.824 33.383 33.487 18.088 18.091
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.149 34.108 32.444 32.512 17.063 17.017
Kapitaallasten 560 550 618 668 719 768
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.158 2.166 322 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -31.212 -43.942 -49.423 -48.768 -31.552 -31.554
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -31.212 -43.942 -49.423 -48.768 -31.552 -31.554
Reserves7.15815.67218.33417.433250250
Onttrekking reserves 7.158 16.005 18.334 17.433 250 250
Toevoeging reserves 0 1.586 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 1.252 0 0 0 0
Saldo -24.054 -28.271 -31.090 -31.336 -31.301 -31.304

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar111101-36-36

Trend 111 101 -36 -36
Coalitieakkoord: Intensiveringen-10.000-10.000-10.000-10.000

Energietransitie -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Coalitieakkoord: Bezuinigingen106984136

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 106 98 41 36
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk28313335

Actualisatie omslagrente 28 31 33 35
Reserves0000

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Resilient Peperklip 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam 0 0 0 0
Technische wijzigingen514513514514

Diverse afwijkingen 514 513 514 514
Begroting na wijzigingen -31.090 -31.336 -31.301 -31.304

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Energietransitie

De gemeente zet het programma Duurzaam voort. Het programma richt zich op de Energietransitie met als doel een duurzame, robuuste en toekomstbestendige energievoorziening in de stad. Een belangrijke maatregel is het opstellen van het Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord.
In de begroting 2019-2022 wordt in totaal € 150 mln beschikbaar gesteld voor de energietransitie. De eerste € 40 mln is ingepast in de meerjarenbegroting. De dekking van het aanvullende bedrag zal bij begroting 2020 worden voorgesteld. De verwachting is dat een belangrijk deel van de dekking kan worden gevonden door de verkoop van de aandelen Eneco. Mocht de verkoop van Eneco worden uitgesteld of niet doorgaan, zal er worden gezocht naar alternatieve financieringsbronnen.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Resilient Peperklip

Op basis van een actuele planning vindt de uitvoering van het project Resilient Peperclip in 2020 plaats. Het kostenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam zijn hierop bijgesteld. Hierdoor is de onttrekking in 2019 met € 185 verlaagd en in 2020 met € 255 verhoogd.

Bestemmingsreserve Duurzaam

In 2018 zijn subsidiekosten verantwoord voor Emerald Kalama Chemical B.V. die in 2019 zijn begroot. Het kostenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve zijn hierop naar beneden bijgesteld met € 270.

Technische wijzigingen

Diverse afwijkingen

Naast diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers zijn de kosten voor de taken Chemisch Advies met ingang van 2018 verantwoord onder het programma Openbare orde en veiligheid. Het bijbehorende budget is vanuit het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling overgeheveld  (€ 513).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actieplan Geluid 2013-2018
 • Beleidskader Groepsrisico
 • Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018
 • Bouwverordening 2010
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Groenplan Binnenstad
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Koersnota Schone Lucht, 2015-2018
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Programma Duurzaam 2015-2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Programmaplan Multifuntionele Daken
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam gaat voor circulair - Visie en aanpak 2017
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdam Resilience Strategie
 • Rotterdam Vitale Stad - Nota Publieke Gezondheid 2016-2020
 • Rotterdam Vitale Stad - Nota Publieke Gezondheid 2016-2020: Uitvoeringsprogramma Vitale stad 2016-2020
 • Rotterdams Beleidskader Helikopters
 • Rotterdamse Adaptatiestrategie
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Verhaal van de stad