Ruimtelijke Ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  • de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: Waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc..

Wat willen we bereiken

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties.

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves232203208208208208

Bijdragen rijk en medeoverheden 15 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 217 203 208 208 208 208
Lasten exclusief reserves7.2617.5996.4366.1186.1186.119

Apparaatlasten 0 0 5.931 5.931 5.931 5.931
Inhuur 0 0 164 164 164 164
Overige apparaatslasten 0 0 210 210 210 210
Personeel 0 0 5.558 5.558 5.558 5.558
Interne resultaat 5.691 5.624 -1.527 -1.527 -1.527 -1.527
Interne resultaat 5.691 5.624 -1.527 -1.527 -1.527 -1.527
Programmalasten 1.570 1.975 2.031 1.713 1.713 1.714
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.570 1.975 2.031 1.713 1.713 1.714
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.030 -7.395 -6.228 -5.909 -5.910 -5.911
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -7.030 -7.395 -6.228 -5.909 -5.910 -5.911
Reserves000000
Saldo -7.030 -7.395 -6.228 -5.909 -5.910 -5.911

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-7.838-7.834-7.834-7.834
Coalitieakkoord: Basispad-393-77-77-77

Wettelijke verplichting BAG / WOZ-316000
Actualisatie loonkostenmodel-77-77-77-77
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar18181818

Trend18181818
Coalitieakkoord: Bezuinigingen6655

Flexibiliteitsanalyse6655
Technische wijzigingen1.9781.9781.9781.978

Tijdverantwoording7.7867.7867.7867.786
Kostenverdeling-5.932-5.932-5.932-5.932
Diverse mutaties124124124124
Begroting na wijzigingen-6.228-5.909-5.910-5.911

Coalitieakkoord: Basispad

Wettelijke verplichting BAG/WOZ

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de aansluiting tussen de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-uitvoering. Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van de BAG brengt een aantal grote risico's met zich mee. In eerdere fases is een deel van deze aansluiting al tot stand gebracht. Met de realisatie van de laatste fase van het project BAGWOZ (fase 3) voldoet de Gemeente Rotterdam straks aan de wettelijke verplichting van het gebruik van de BAG.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Kostenverdeling

Dit  betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving