Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.0215.1435.3565.3565.3565.356

Bijdragen rijk en medeoverheden 122 43 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.899 5.100 5.356 5.356 5.356 5.356
Lasten exclusief reserves60.21771.85764.34464.51764.50264.501

Apparaatlasten 9.205 12.501 4.885 4.881 4.881 4.881
Inhuur 466 1.161 254 254 254 254
Overige apparaatslasten 238 399 93 95 96 96
Personeel 8.501 10.941 4.537 4.531 4.531 4.531
Interne resultaat 1.910 1.722 951 951 951 951
Interne resultaat 1.910 1.722 951 951 951 951
Programmalasten 49.102 57.634 58.509 58.685 58.669 58.668
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.407 5.398 4.088 3.208 3.205 3.204
Overige programmalasten 496 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 37.610 47.348 48.560 49.617 49.604 49.604
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.589 4.888 5.860 5.860 5.860 5.860
Saldo voor vpb en reserveringen -55.196 -66.714 -58.989 -59.161 -59.146 -59.145
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -55.196 -66.714 -58.989 -59.161 -59.146 -59.145
Reserves000000
Saldo -55.196 -66.714 -58.989 -59.161 -59.146 -59.145

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-58.785-58.313-58.300-58.300
Coalitieakkoord: Basispad-54-54-54-54

Loonkostenproblematiek-54-54-54-54
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar266266266266

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019266266266266
Coalitieakkoord: Intensiveringen-11.890-12.422-13.223-12.123

Aanpak laaggeletterdheid-119-119-119-119
Aanpak gezinnen met schulden-1.000-1.930-2.430-430
Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening-600-600-600-600
Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen-1.000-1.000-1.000-1.000
Onderbesteding Armoedebestrijding 20184001.6001.300100
Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing-4.000-4.000-4.000-4.000
Ophoging AOWtegoed-700-700-700-700
Ophoging Jeugdtegoed-1.400-1.400-1.400-1.400
Revolverend fonds voor minima-100000
Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten-100000
Pilot perspectieffonds-300-300-3000
Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding3.0002.0002.0002.000
Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag-6.000-6.000-6.000-6.000
coalitieakkoord intensiveringen overhead29272727
Coalitieakkoord: Bezuinigingen269521524525

Communicatie Rotterdampas250500500500
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord19212425
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-400-1.600-1.300-100

tegenboeking kasschuif onderbesteding-400-1.600-1.300-100
Taakmutaties-460-460-460-460

Rijksbijdrage Armoedebestrijding kinderen-460-460-460-460
Technische wijzigingen12.06512.90113.40111.101

budgetoverheveling ivm opheffen kdr-6-6-6-6
Loonkostenproblematiek54545454
Gedeeltelijk terug draaien trend jaarschijf 2019-2-2-2-2
Formatieuitbreiding Rotterdampas69696969
Bijdrage programmabudget Armoede aan team Participatie750750750750
Aanpak laaggeletterdheid119119119119
wijziging formatie Rotterdampas6666
herverdeling taakstelling binnen RotterdamPas0000
technische wijziging-29-27-27-27
overheveling budgetten schulddienstverlening1.1901.1901.1901.190
overheveling budget deltaplan schulden2.6003.5304.0302.030
overheveling budget pilot vaste lasten en perspectieffonds4003003000
Herijking arbeidskosten0000
6.9146.9186.9176.917
Begroting na wijzigingen-58.989-59.161-59.146-59.145

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend in jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Aanpak laaggeletterdheid

We intensiveren de aanpak van laaggeletterdheid, als onderdeel van het coalitieakkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.

Aanpak gezinnen met schulden

In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.

Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening

In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.

Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen

In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.

Aanpassing Kwijtschelding afvalstoffenheffing

We hebben middelen toegevoegd om de regeling Kwijtschelding afvalstoffenheffing te verruimen.

Ophoging AOWtegoed

Het AOW tegoed wordt verhoogd tot € 450.

Ophoging Jeugdtegoed

De ophoging van het  Jeugdtegoed  uit het zomerakkoord wordt voortgezet na 2018.

Revolverend fonds voor minima

We onderzoeken het vormen van een revolverend fonds voor minima.

Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten

De pilot ‘vaste lasten pakket’ heeft als doel om de vaste lasten van mensen met schulden te betalen en schulden sneller te regelen. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.

Pilot Perspectieffonds

Een Rotterdams perspectieffonds helpt Rotterdammers versneld uit de schulden te komen. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.

Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding

De verwachte ruimte binnen de armoederegelingen zetten we in ter dekking van de intensiveringen op Armoedebestrijding en Schulddienstverlening vanuit het coalitieakkoord.

Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag

Voor Rotterdammers die langdurig (12 maanden of langer) een laag inkomen hebben, continueren we de individuele inkomenstoeslag (€ 120 per jaar).

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Communicatie Rotterdampas

Ruimte op het communicatiebudget van de Rotterdampas zetten we in ter dekking van het coalitieakkoord.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Taakmutaties

Aanpassing rijksbijdrage Armoedebestrijding bij kinderen

Vanuit het Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen.

Technische wijzigingen

Overheveling budgetten naar Schulddienstverlening

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op schulddienstverlening worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Overheveling budgetten Deltaplan Schulden

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op Deltaplan schulden, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Overheveling budgetten pilot vaste lasten en perspectieffonds

Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op pilot vaste lasten en pilot perspectieffonds, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.

Bijdrage programmabudget Armoede aan team Participatie

Kosten voor de uitvoering bijzondere bijstand worden toegerekend aan het taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding. Door deze mutatie worden de budgetten structureel gecorrigeerd.

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Budget verschuivingen

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van diverse budget verschuivingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving