Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990

In 2022 is de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad verbeterd t.o.v. het niveau van 2017. Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen

Goed rentmeesterschap uitoefenen

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam)

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

TAAKVELD 3

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut

Een betere luchtkwaliteit

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval)

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad

Verminderen van geluidsoverlast

Een betere regie op het gebruik van de ondergrond

Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners

Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

TAAKVELD 5

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad

Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad

TAAKVELD 6

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk is

Omschrijving programma

.......Vervolg programmadoelstellingen...

  • Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid
  • 20 Hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018
  • Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen

Omschrijving

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. Naast extra woningen betekent dit ook meer (maatschappelijke) voorzieningen, meer onderwijs, kwalitatief hoogwaardig groen, goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid.

Ook bewoners dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en de daarbij behorende onderlinge contacten en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.

Wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond en een efficiënt en prettig werkend bouw- en woning- toezicht & -vergunningverlening. De gemeente werkt toe naar belangrijke overeenkomsten zoals het klimaat- en energieakkoord, ontwikkelt en implementeert stedelijke programma’s voor de groei van de stad voert nieuwe wettelijke beleidskaders in zoals de omgevingswet. Door bovenstaande inzetten vooral te combineren en met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties, en de systemen in de stad. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.

BBV indicatoren

Beschrijving BBV-indicator EenheidBron
1. Hernieuwbare elektriciteit% StreefwaardeN.v.t.RWS
Realisatie4,62016
2. Gemiddelde WOZ waardeDuizend euroStreefwaardeN.v.t.CBS
Realisatie1532017
3. Nieuw gebouwde woningenAantal per 1.000 woningenStreefwaardeN.v.t.Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie2,42016
4. Demografische druk%StreefwaardeN.v.t.CBS
Realisatie57 %2018

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves293.182274.916219.453202.337189.287190.086

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.292 13.999 10.069 4.631 3.046 3.046
Financieringsbaten 186 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 296.169 294.645 258.853 182.826 158.469 170.057
Overige baten -9.463 -33.728 -49.468 14.880 27.773 16.984
Lasten exclusief reserves421.780366.185296.157268.749228.775216.087

Apparaatlasten 104.151 112.122 122.576 111.627 111.170 112.227
Inhuur 18.948 15.851 21.403 11.509 11.052 12.109
Overige apparaatslasten 2.381 1.831 1.783 1.756 1.756 1.756
Personeel 82.822 94.441 99.391 98.362 98.362 98.362
Interne resultaat -120.012 -151.171 -169.508 -170.656 -176.879 -177.221
Interne resultaat -120.012 -151.171 -169.508 -170.656 -176.879 -177.221
Programmalasten 437.641 405.234 343.088 327.779 294.485 281.082
Financieringslasten 0 0 0 1.200 1.200 1.200
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 229.991 245.712 221.453 204.315 169.054 144.858
Kapitaallasten 141.903 127.303 96.381 98.446 100.733 111.506
Overige programmalasten 49.398 16.518 16.935 16.902 16.840 16.860
Subsidies en inkomensoverdrachten 16.349 15.701 8.319 6.915 6.657 6.657
Saldo voor vpb en reserveringen -128.598 -91.269 -76.703 -66.412 -39.488 -26.001
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -128.598 -91.269 -76.703 -66.412 -39.488 -26.001
Reserves62.36299.02564.00762.71735.24422.030
Onttrekking reserves 64.159 94.884 70.475 62.917 35.444 22.230
Toevoeging reserves 27.610 12.407 6.468 200 200 200
Vrijval Reserves 25.813 16.549 0 0 0 0
Saldo -66.236 0 -12.696 -3.695 -4.244 -3.971

Baten

De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, huurinkomsten (extern), canonopbrengsten en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten. Het resultaat is voor grondopbrengsten daarom nihil. Daarnaast zijn opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen, opbrengsten die in rekening worden gebracht voor beheersvergoedingen hennep ontmantelingen en opbrengsten door Uitvoering Van Gemeentewege onder de opbrengsten derden opgenomen. Inkomsten uit brandstofverkooppunten en reclamecontracten, verkoopopbrengsten van verkochte vastgoed, uitpondingen en conversieopbrengsten (omzetten naar eeuwigdurend erfpacht) maken ook onderdeel uit van de opbrengsten derden en overige baten.

Onder bijdragen van Rijk en medeoverheden zijn de subsidies aan de grondexploitaties geraamd. Verder hebben de baten betrekking op rijksbijdragen, subsidies van de provincies en opbrengsten van derden welke worden ingezet voor de Warmte-uitwisseling Rotterdams haven, overige specifieke projecten en in het kader van ongerechtvaardigde verrijking.

Lasten

De lasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de bestemmingsplannen, inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen. Daarnaast worden uitgaven verantwoord voor grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen, kosten voor personele inzet, kosten ten behoeve van de exploitatie van onroerend goed zoals onderhoud, beheerkosten en eigenaarslasten (zakelijke lasten en verzekeringen), verkoopkosten (taxaties, kosten verkoop gereedmaken) en afboekingen van de boekwaarde van het verkochte vastgoed. Doorbelastingen naar andere programma’s binnen het concern Rotterdam, zoals Onderwijs, Verkeer en Vervoer en Cultuur, Sport & Recreatie zijn opgenomen onder de interne lasten.

Reserves

De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3, Parkeerfonds (Nieuwe Stijl), Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor Hart van Zuid, Stadshavens, Binnenstad, herinrichting Coolsingel, Sportcampus, NPRZ, inrichting buitenruimte gebieden, Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie, Rivierzones en andere projecten.

Meerjarig verloop

De opbrengsten derden en de hieraan gerelateerde overige baten laten voor de jaren 2019 tot en met 2022 meerjarig een dalend verloop zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten. Hier staan ook lagere lasten tegenover. Daarnaast dalen de verwachte bijdragen van rijk en medeoverheden doordat het aantal bijdragen in de toekomstige jaren 2020 en verder nog moet worden toegekend. Voor wat de lasten en mutaties op bestemmingsreserves betreft is een nagenoeg evenredige daling te zien. De ramingsbijstellingen en intensiveringen uit het Coalititeakkoord voor de onderwerpen bouwen 18.000 woningen, intensivering Rivieroevers en actieplan huurwoningen maken dat het saldo van baten en lasten vanaf 2021 toeneemt.