In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen. Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat gaan we daar voor doen

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
1. toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde > 55% > 55% > 55% > 55% > 55%
Realisatie 55%
2. een toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde> 66%> 66%> 66%> 66%> 66%
Realisatie66%

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves9.1589.5339.5119.5569.5569.556

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.034 7.123 6.802 6.847 6.847 6.847
Overige opbrengsten derden 3.116 2.410 2.709 2.709 2.709 2.709
Overige baten 7 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves138.336143.219148.711142.975141.855142.296

Apparaatlasten 0 0 4.986 5.021 5.022 5.022
Overige apparaatslasten 0 0 101 105 107 107
Personeel 0 0 4.885 4.915 4.915 4.915
Interne resultaat 378 49 48 48 48 48
Interne resultaat 378 49 48 48 48 48
Programmalasten 137.958 143.170 143.677 137.907 136.786 137.227
Financieringslasten -50 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.557 5.564 8.091 7.652 7.630 7.618
Overige programmalasten 168 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 92.605 89.517 87.077 80.889 79.194 79.198
Subsidies en inkomensoverdrachten 38.679 48.090 48.509 49.366 49.961 50.411
Saldo voor vpb en reserveringen -129.178 -133.685 -139.199 -133.419 -132.299 -132.740
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -129.178 -133.685 -139.199 -133.419 -132.299 -132.740
Reserves25500000
Onttrekking reserves 25 50 0 0 0 0
Saldo -129.153 -133.635 -139.199 -133.419 -132.299 -132.740

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-130.077-125.962-124.289-124.289
Coalitieakkoord: Basispad-39-39-39-39

Loonkostenproblematiek-39-39-39-39
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar3.0185.0235.0235.023

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20191.0141.0151.0151.015
Verlaging indexatie Wmo2.0044.0084.0084.008
Coalitieakkoord: Intensiveringen-1.947-2.343-2.544-2.994

Maatregel digivaardig oude Rotterdammers-38-38-38-38
Masterplan ouderen-38-76-76-76
Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg.-500-500-500-500
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking-38-38-38-38
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg-1.386-1.774-1.974-1.974
Skaeve Huse II000-450
coalitieakkoord intensiveringen overhead54848383
Coalitieakkoord: Bezuinigingen5382104116

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord5382104116
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Verlaging rijksbijdrage heroinebehandelingen0000
Taakmutaties-5.674-5.728-6.101-6.105

Bijstelling rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare geestelijke gezondheidszorg-62-62-62-62
Aanpassing rijksbijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning-3.394-3.308-3.287-3.291
Actualiseren rijksbijdrage Vrouwenopvang426427427427
Rijksbijdrage Vrouwenopvang in verband met Veilig Thuis-2.644-2.784-3.179-3.179
Technische wijzigingen-4.534-4.452-4.452-4.452

Apparaat-4.532-4.452-4.452-4.452
Begroting na wijzigingen-139.199-133.419-132.299-132.740

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Verlaging indexatie Wmo

Rotterdam investeert de komende jaren fors in de ondersteuning van kwetsbare Rotterdammers. Om de zorg betaalbaar te houden wordt de indexatie (loon- en prijsontwikkeling) voor de jaarschijven 2019 en 2020 structureel niet uitgekeerd voor Wmo-arrangementen. Voor de jaarschijf 2020 geldt dat indexatie wellicht alsnog kan worden toegekend indien de maatregelen om de meerkosten te bedwingen succesvol zijn en de kosten in 2019 sneller blijken terug te lopen dan geraamd.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Maatregel digivaardig oude Rotterdammers

Dit betreft intensivering uit het coalitieakkoord voor een toegankelijker aanbod van computervaardigheden voor ouderen. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.

Masterplan ouderen

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het ontwikkelen en uitvoeren van een masterplan ouderen. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.

Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord om oplopende personeelstekorten in de zorg tegen te gaan. Naast de externe financiers investeert de gemeente jaarlijks een half miljoen in de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT).

Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het opstellen en uitvoeren van een langer thuis akkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor het opstellen van één actieplan (O)GGZ met aandacht voor de nachtopvang, beschermd wonen, huisvesting bijzondere doelgroepen, de GGZ-keten en mensen met verward gedrag.

Skaeve Huse II

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor Skaeve Huse. Dit betreft de continuering en uitbreiding van een tijdelijke woonvorm voor mensen die door hun gedrag ernstige overlast in de woonwijken veroorzaken.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

Voor de uitvoering van intensiveringen uit het coalitieakkoord wordt de benodigde overhead (samenhangend met fte’s) overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 53 in 2019 oplopend naar € 116 vanaf 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Verlaging rijksbijdrage heroïnebehandelingen

De rijksbijdrage heroïnebehandelingen is verlaagd met € 125. Ook de uitgaven worden met dit bedrag verlaagd.

Taakmutaties

Mutaties uit de septembercirculaire 2017, decembercirculaire 2017, maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2018 zijn in de begroting verwerkt. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling voor de Wmo en Jeugdhulp en op extra taken in de Vrouwenopvang (radarfunctie Veilig Thuis).

Technische wijzigingen

Apparaat

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden. Verder is hier sprake van formatie uitbreiding op onderwerpen uit het coalitieakkoord zoals bijvoorbeeld op het gebied van digivaardigheden ouderen, masterplan ouderen en Openbare geestelijke gezondheidszorg.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving