Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019202020212022
-
Overige effect-indicatoren
1.Aantal vitale speeltuinenStreefwaarde26395252
Realisatie n.v.t26
2. Vitaliteit scouting*Streefwaarde--PMPMPMPM
Realisatie--PMPMPMPM

Toelichting effect indicatoren

* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves2.1302.2752.1722.1722.1722.172

Overige opbrengsten derden 2.130 2.275 2.172 2.172 2.172 2.172
Lasten exclusief reserves12.93614.62918.22417.80517.73017.730

Apparaatlasten 4.132 4.443 646 646 646 646
Inhuur 382 167 118 118 118 118
Overige apparaatslasten 111 115 13 13 13 13
Personeel 3.639 4.161 515 515 515 515
Interne resultaat 1.326 1.321 1.431 1.430 1.430 1.430
Interne resultaat 1.326 1.321 1.431 1.430 1.430 1.430
Programmalasten 7.477 8.865 16.148 15.729 15.654 15.654
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.011 2.730 2.107 1.688 1.613 1.613
Overige programmalasten 686 1.013 1.000 1.000 1.000 1.000
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.781 5.122 13.041 13.041 13.041 13.041
Saldo voor vpb en reserveringen -10.806 -12.354 -16.052 -15.633 -15.558 -15.558
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -10.806 -12.354 -16.052 -15.633 -15.558 -15.558
Reserves000000
Saldo -10.806 -12.354 -16.052 -15.633 -15.558 -15.558

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-12.988-12.568-12.493-12.493
Coalitieakkoord: Basispad-56-56-56-56

Loonkostenproblematiek-56-56-56-56
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar133133133133

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019133133133133
Technische wijzigingen-3.142-3.142 -3.142-3.142

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur-907-907-907-907
Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie-1.086-1.086-1.086-1.086
Afgeroomd budget naar externe omzet-164-164-164-164
Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Natuur- en Milieu-Educatie-985-985-985-985
Begroting na wijzigingen-16.502-16.083-16.008-16.008

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur

  • Budgetverschuiving van taakveld Sport beleid en activering ter dekking van de loonkosten van Verzelfstandiging NME (-€ 100).
  • Budgetverschuiving van taakveld Sportaccommodaties voor het bedrijfsgebonden onderhoud ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 807).

Budgetverschuiving vanwege Verzelfstandiging Natuur en Milieu-Educatie

Budgetoverheveling van overhead van cluster BCO en clusterbureau MO ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 1.086).

Afgeroomd budget naar externe omzet

Budgetoverheveling van WSW medewerkers vanuit cluster WenI ten behoeve van Verzelfstandiging NME (- € 164).

Formatiewijziging vanwege Verzelfstandiging Natuur en Milieu-Educatie

  • Overheveling overhead van taakveld Overhead-clusterondersteuning ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 669).
  • Budgetoverheveling van taakveld Sportaccommodaties ten behoeve van Verzelfstandiging NME(-305).
  • Budgetoverheveling loonsubsidie van WSW medewerker vanuit cluster WenI ten behoeve van Verzelfstandiging NME (-€ 11).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Beleidsnotitie “Toekomst Rotterdamse Speeltuinen” (oktober 2013)
  • Beleidskader “NME heeft de toekomst – vernieuwing van natuur- en milieueducatie in Rotterdam” (november 2013)
  • Besluitvorming verzelfstandiging NME