Overige baten en lasten - Lease

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijke wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.

Wat willen we bereiken

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat gaan we daar voor doen

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - LeaseRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves40.35040.87940.15243.18544.03445.116

Bijdragen rijk en medeoverheden -555 -600 -600 -600 -600 -600
Overige opbrengsten derden 43.202 43.479 42.752 45.785 46.634 47.716
Overige baten -2.297 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves29.64929.86329.36532.38633.23734.318

Apparaatlasten 7.967 8.678 9.190 9.190 9.190 9.190
Inhuur 22 24 40 40 40 40
Overige apparaatslasten 200 301 320 320 320 320
Personeel 7.745 8.353 8.830 8.830 8.830 8.830
Interne resultaat -36.933 -37.698 -37.335 -37.335 -37.335 -37.335
Interne resultaat -36.933 -37.698 -37.335 -37.335 -37.335 -37.335
Programmalasten 58.615 58.884 57.510 60.531 61.381 62.462
Financieringslasten 1 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 29.784 30.358 28.322 30.365 30.583 30.583
Kapitaallasten 26.649 26.426 27.088 28.066 28.698 29.779
Overige programmalasten 2.182 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
Saldo voor vpb en reserveringen 10.701 11.015 10.787 10.799 10.798 10.798
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 10.701 11.015 10.787 10.799 10.798 10.798
Reserves-1.040340340340340340
Onttrekking reserves 0 340 340 340 340 340
Toevoeging reserves 1.040 0 0 0 0 0
Saldo 9.661 11.355 11.127 11.139 11.138 11.138

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 10.840 10.851 10.850 10.850
Coalitieakkoord: Basispad-115-115-115-115

Actualisatie loonkostenmodel -115 -115 -115 -115
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Trend 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Interne rente 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0
Technische wijzigingen402402402402

Diverse mutaties 402 402 402 402
Begroting na wijzigingen 11.127 11.139 11.138 11.138

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Technische wijzigingen

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone Lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.

Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet.