Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves268271277277277277

Overige opbrengsten derden 286 271 277 277 277 277
Overige baten -18 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.0161.8151.0901.0901.0901.090

Apparaatlasten 0 0 1.063 1.063 1.063 1.063
Inhuur 0 0 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 0 0 39 39 39 39
Personeel 0 0 1.023 1.023 1.023 1.023
Interne resultaat 1.939 1.749 -42 -42 -62 -62
Interne resultaat 1.939 1.749 -42 -42 -62 -62
Programmalasten 76 66 69 69 89 89
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 76 66 69 69 89 89
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.748 -1.544 -813 -813 -813 -813
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -1.748 -1.544 -813 -813 -813 -813
Reserves000000
Saldo -1.748 -1.544 -813 -813 -813 -813

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-1.689-1.689-1.689-1.689
Coalitieakkoord: Basispad-14-14-14-14

Actualisatie loonkostenmodel-14-14-14-14
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar1111

Trend1111
Coalitieakkoord: Bezuinigingen0000

Flexibiliteitsanalyse0000
Technische wijzigingen889889889889

Tijdverantwoording1.9291.9291.9291.929
Kostenverdeling- 1.063- 1.063- 1.063- 1.063
Diverse mutaties24242424
Begroting na wijzigingen-813-813-813-813

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Kostenverdeling

Dit  betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.