Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld gebieden is er een tweedeling te maken tussen de ambtelijke organisatorische eenheden gebieden en participatie en de bestuurlijke gremia gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In dit taakveld worden de doelstellingen, indicatoren en financiën van beide weergegeven. Een verdieping van de producten van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is te vinden in het onderdeel 'wijken'.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren

Collegetarget en overige indicatoren20182019202020212022
Rotterdammers vinden dat ze meer worden betrokken in het meedenken of meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving (collegetarget)*
Overige indicatoren
aantal adviezen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomitésStreefwaarden
Realisatienulmeting
% adviezen die door het college zijn opgevolgdStreefwaarden
Realisatienulmeting
Enkele nog te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren over bewonersinitiatieven, de ambtelijke concernondersteuning aan de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en het instrument wijkagenda/ wijkactieplan. Streefwaarden
Realisatienulmeting
Tussentijds monitoren experiment wijkraden en wijkcomitésStreefmomentX

*Meting met omnibusenquête

Voor de indicatoren volgt ultimo 2018 een nulmeting en volgende begroting de streefwaarden

cell 1 cell 2
Begroting 2019            2019           2020          2021         2022

Loonkosten gebieden en participatie

            10.547

            10.547

            10.547

            10.547

Vergoedingen gebiedscommissies/raden/comités

              2.351

              2.351

              2.351

              2.350

Bewonersinitiatieven

              5.459

              5.476

              5.473

              5.471

Participatie

                 473

                 473

                 473

                 474

CityLab010

                 300

                 300

                 300

                 300

Totaal

            19.130

            19.147

            19.144

            19.142

 

 

 

 

 

Totaal inclusief overhead 

            19.108

            19.125

            19.122

            19.120

cell 3 cell 4

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - GebiedenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.82219.99719.10819.12519.12219.120

Apparaatlasten 0 12.700 12.876 12.876 12.876 12.876
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 165 155 155 155 155
Personeel 0 12.534 12.721 12.721 12.721 12.721
Interne resultaat -42 45 0 0 0 0
Interne resultaat -42 45 0 0 0 0
Programmalasten 5.864 7.252 6.232 6.249 6.246 6.245
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.020 2.109 1.593 1.597 1.596 1.595
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.844 5.143 4.639 4.652 4.650 4.650
Saldo voor vpb en reserveringen -5.822 -19.997 -19.108 -19.125 -19.122 -19.120
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -5.822 -19.997 -19.108 -19.125 -19.122 -19.120
Reserves02530000
Onttrekking reserves 0 253 0 0 0 0
Saldo -5.822 -19.744 -19.108 -19.125 -19.122 -19.120

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -20.065 -20.087 -20.087 -20.087
Coalitieakkoord: Basispad-104-104-104-104

Loonkostenproblematiek -104 -104 -104 -104
Coalitieakkoord: Bezuinigingen711715718719

C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven 700 700 700 700
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 11 15 18 19
Coalitieakkoord: Intensiveringen-300-300-300-300

Initiatieven uit de stad -300 -300 -300 -300
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar128128128128

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 128 128 128 128
Reserves0000

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden 0 0 0 0
Technische wijzigingen523523523523

Diverse wijzigingen 102 102 102 102
Kostenverdeling 421 421 421 421
Begroting na wijzigingen -19.108 -19.125 -19.122 -19.120

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Intensivering CityLab010

In het kader van innovatieve initiatieven uit de stad wordt Citylab010 doorgezet in de komende 4 jaar. Hiervoor is per jaar €300 beschikbaar gesteld. Dit geld wordt onder andere ingezet om een stadsjury op te zetten en opzoek te gaan naar meer financiële partners. De stadsjury zal nog verder ontwikkeld worden en belangrijke rol spelen in de beoordeling van en besluitvorming  over de initiatieven en bestaan uit deskundigen en betrokken burgers.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Bezuiniging Bewonersinitiatieven

De afgelopen jaren is het budget voor bewonersinitiatieven niet volledig gebruikt. Om deze reden vindt er een bezuiniging plaats van €700 voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.