Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

De komende vier jaar werken we daarnaar toe door

 • Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
 • We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.


Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) Realisatie 201720182019 202020212022
Relatieve aandeel schone (en stille, ruimte-efficiënte en gezonde) verplaatsingen van en naar de binnenstad (Gebruik fiets, Gebruik OV, Walkable City (lopen), Schoon autoverkeer) in ontwikkeling

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatorenRealisatie 201720182019 202020212022
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad in ontwikkeling
Mate van verschoning gemeentelijk wagenpark in ontwikkeling
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties in ontwikkeling

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves2.5952.1632.8542.8992.8992.899

Bijdragen rijk en medeoverheden 601 419 113 113 113 113
Overige opbrengsten derden 1.941 1.743 2.741 2.786 2.786 2.786
Overige baten 53 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves22.07621.96724.10220.51422.95122.922

Apparaatlasten 7.229 7.922 8.377 8.042 8.377 8.371
Inhuur 430 179 347 385 720 714
Overige apparaatslasten 120 146 111 105 105 105
Personeel 6.679 7.598 7.919 7.551 7.551 7.551
Interne resultaat -1.436 -1.699 -3.276 -2.371 -2.151 -2.151
Interne resultaat -1.436 -1.699 -3.276 -2.371 -2.151 -2.151
Programmalasten 16.283 15.744 19.001 14.844 16.724 16.701
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.146 6.379 9.518 5.686 7.977 8.582
Kapitaallasten 8.881 9.166 9.483 9.158 8.747 8.119
Overige programmalasten 59 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 198 198 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -19.482 -19.805 -21.248 -17.615 -20.052 -20.022
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -19.482 -19.805 -21.248 -17.615 -20.052 -20.022
Reserves1.7876.2847.4354.0923.1192.657
Onttrekking reserves 1.937 6.284 7.435 4.092 3.119 2.657
Toevoeging reserves 150 0 0 0 0 0
Saldo -17.695 -13.521 -13.814 -13.523 -16.933 -17.365

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Basispad-105-103-103-103

Loonkostenproblematiek -105 -103 -103 -103
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar34101414

Trend 34 10 14 14
Coalitieakkoord: Intensiveringen-2.015-2.225-4.781-4.734

Nieuwe stedelijke mobiliteit -1.600 -2.350 -5.050 -5.000
Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening -500 0 0 0
Overhead coalitieakkoord 85 125 269 266
Coalitieakkoord: Bezuinigingen522121311

Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening 500 0 0 0
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 22 12 13 11
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk152194179163

Actualisatie omslagrente 196 194 179 163
Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) -44 0 0 0
Reserves3.9023.2442.7562.294

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam 3.902 3.244 2.756 2.294
Technische wijzigingen455473535536

Budgetoverheveling Joodse begraafplaats 85 85 85 85
Technische mutatie Standplaatsen BWT van taakveld Verkeer en Vervoer naar Wonen en Bouwen 360 360 360 360
Diverse afwijkingen 10 28 90 91
Begroting na wijzigingen -13.814 -13.523 -16.933 -17.365

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Nieuwe stedelijke mobiliteit

Om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren investeren we de komende jaren in voorzieningen voor fietsparkeren bij OV-knooppunten, bij woningen en stedelijke- en regionale fietsverbindingen. In regionaal kader werken we aan korte termijn maatregelen voor beter openbaar vervoer en mobiliteitsdiensten. Slimme en fietsvriendelijke verkeersregelingen moeten zorgen voor een betere verkeersregie en meer informatie voor de reiziger.

Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening

In de geselecteerde wijken Blijdorp, Bergpolder en Provenierswijk breiden we parkeerplaatsen uit. We verminderen het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied in het centrum met 1200.

Overhead coalitieakkoord

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening

Het college heeft als invulling van de bezuiniging in het investeringsvoorstel 2019 – 2022 een reeks van projecten aangemerkt welke zijn overgenomen uit het coalitie akkoord. Hierdoor zijn ondermeer projecten parkeerproblematiek Noord en Vergroening gedekt uit de bestemmingsreserves Gebiedsontwikkeling.

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Leges 2019 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

De leges uit 2019 uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn geactualiseerd. Gelet op het criterium van een maximaal kostendekkend tarief, heeft een heroverweging van de vast te stellen tarieven plaatsgevonden. De Wabo leges zijn per saldo 94% kostendekkend.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam, ter dekking van de kapitaallasten via het Investeringsfonds Rotterdam van de bijbehorende projecten, waarvoor voorheen de rentebaten Investeringsfonds Rotterdam als dekkingsbron dienden. De daarmee gemoeide onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam is vooralsnog bij de Omissieregeling 2018 opgenomen onder het product Beheer Algemene Middelen. Met deze begrotingswijziging worden bedragen voor de jaren 2019 tot en met 2022 overgeheveld naar de programma's waarop de lasten drukken.

Technische wijzigingen

Budgetoverheveling Joodse begraafplaats

De subsidiekosten voor de Joodse begraafplaats worden met ingang van 2019 verantwoord onder het taakveld Cultureel erfgoed-Monumenten waarmee het budget vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling structureel is overgeheveld.

Technische mutatie Standplaatsen BWT

Op grond van landelijke voorschriften is het budget van € 360 voor standplaatsen overgeheveld van het taakveld Wonen en bouwen naar het taakveld  Verkeer en Vervoer.

Diverse afwijkingen

Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Havenvisie 2030
 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Milieuzone kaart
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Verhaal van de stad
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District