Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves-100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden -1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.6607.5967.6007.6007.6007.600

Interne resultaat 39 0 0 0 0 0
Interne resultaat 39 0 0 0 0 0
Programmalasten 6.621 7.596 7.600 7.600 7.600 7.600
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 34 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 6.587 7.096 7.600 7.600 7.600 7.600
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 500 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.661 -7.596 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -6.661 -7.596 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
Reserves000000
Saldo -6.661 -7.596 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -7.618 -7.618 -7.618 -7.618
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar18181818

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 18 18 18 18
Begroting na wijzigingen -7.600 -7.600 -7.600 -7.600

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

  • Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)

Wet- en regelgeving