Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is een van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is een van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

 

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatorenRealisatie 201720182019202020212022
1. 19.000 toegankelijke taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers (collegetarget)Streefwaarde 19.000n.v.t3.8004.4005.4005.400
Realisatien.v.t
2. Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajectenStreefwaarden.v.t.80%80%80%80%
Realisatien.v.t.
3. Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af.Streefwaarden.v.t.80%80%80%80%
Realisatien.v.t.
4. Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid.Streefwaarden.v.t.50%50%50%50%
Realisatien.v.t.

Toelichting indicatoren

19.000 toegankelijke taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers

Wij zorgen in de komende collegeperiode voor minimaal 19.000 toegankelijke (non-formele en formele) taaltrajecten en aanvullende (laagdrempelige) taalactiviteiten voor laaggeletterde Rotterdammers, waarmee zij door het verbeteren van hun taalbeheersing tegelijkertijd hun gezondheid, arbeidsmarktpositie, inkomenspositie, welzijn en participatie gaan verbeteren. Dit doen we door het bundelen van de gemeentelijke middelen met de middelen op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op grond van de WEB dragen wij verder zorg voor de regionale coördinatie, inkoop en verantwoording van de middelen voor de arbeidsmarkt regio Rijnmond. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld.

De aanvullende taalactiviteiten betreffen informele taalactiviteiten georganiseerd door partners in de stad

 

4. Minimaal 50% van de netwerkpartners* gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid

Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6.4179.10416161616

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.404 9.104 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14 0 16 16 16 16
Lasten exclusief reserves7.61910.2443.1284.0395.8295.839

Apparaatlasten 0 0 489 490 491 491
Overige apparaatslasten 0 0 7 9 9 9
Personeel 0 0 482 482 482 482
Interne resultaat 6 0 0 0 0 0
Interne resultaat 6 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.612 10.244 2.639 3.549 5.339 5.349
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.543 6.384 2.332 3.242 5.032 5.043
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.069 3.860 306 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -1.201 -1.140 -3.112 -4.023 -5.813 -5.823
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -1.201 -1.140 -3.112 -4.023 -5.813 -5.823
Reserves000000
Saldo -1.201 -1.140 -3.112 -4.023 -5.813 -5.823

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-1.167-1.167-1.167-1.167
Coalitieakkoord: Basispad-5-5-5-5

Loonkostenproblematiek-5-5-5-5
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar14141414

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 201914141414
Coalitieakkoord: Intensiveringen-1.540-2.451-4.241-4.251

Aanpak laaggeletterdheid-1.555-2.465-4.255-4.265
coalitieakkoord intensiveringen overhead15131313
Coalitieakkoord: Bezuinigingen3333

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord3333
Technische wijzigingen-417-417-417-417

Invoeren Taakvelden-417-417-417-417
Begroting na wijzigingen-3.112-4.023-5.813-5.823

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Aanpak laaggeletterdheid

Dit betreft een intensivering uit het coalitieakkoord voor de aanpak van laaggeletterdheid. Een deel van de intensivering wordt  ingezet op apparaatskosten die vallen onder het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze lasten worden overgeheveld naar het programma Overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Technische wijzigingen

Invoeren Taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving