Financiële hoofdlijnen

Onze ambities voor de stad zijn flink. Daarbij kijken wij niet alleen naar morgen en overmorgen, maar richten we ons ook op de lange termijn. We borduren voort op eerder gevoerd beleid en streven dus naar een blijvend gezonde financiële huishouding. Dit betekent dat wij niet meer uitgeven dan dat we ons kunnen veroorloven, dat financiële tegenvallers direct dwingen tot bezuinigen, en geen onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. We sturen daarom nadrukkelijk op een sluitende structurele meerjarenbegroting en voldoende weerstandsvermogen. Conform het coalitieakkoord enten we het weerstandsvermogen nu meer dan voorheen op de financiële risico’s. Daarmee sluiten we beter aan op het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Ook de wijze van berekening is meer vergelijkbaar met die van andere G4-gemeenten.

De financiële kengetallen tonen aan dat de financiële positie van de gemeente zich solide ontwikkelt. De begroting is in evenwicht: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Er is voldoende weerstandsvermogen. De solvabiliteit daalt, maar is voldoende. De netto-schuldpositie stijgt, maar is desondanks goed te noemen. We voldoen aan de wettelijke financieringsvoorschriften (i.c. de kasgeldlimiet en de renterisiconorm) en het risico met betrekking tot de grondexploitaties is onverminderd gering. Voor de komende jaren, ook na deze collegeperiode, zal dit college ervoor zorgen dat met een financieel solide beleid Rotterdam financieel gezond blijft en de lasten voor burgers en bedrijven laag blijven.

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het financieel kader. In de 2e herziening 2018 en de begroting 2019 zijn de financiële consequenties hiervan verder uitgewerkt. Naast de afspraken in het coalitieakkoord zijn in de begroting de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en risico’s verwerkt.

Met het aanbieden van deze begroting voldoen we aan de wettelijk gestelde informatieplicht. Daarnaast vinden we het belangrijk de informatie helder en begrijpelijk te presteren. Dit wordt gedaan door een andere opbouw van de begrotingswebsite. In de begroting geven we aan wat we willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat dit mag kosten. Dat doen we voor onze ambities en ook later in de verantwoording. Ook de ontwikkeling van beleidskeuzen en de financiële impact hiervan over de collegeperiode zullen duidelijk te volgen zijn. Met deze begroting leggen we hiervoor de basis. In samenspraak met de Raad gaan we dit nog verder verbeteren. Door vanaf deze begroting uit te gaan van taakvelden wordt het beter mogelijk om onze prestaties te vergelijken met andere gemeenten.