Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente geeft jaarlijks circa € 120 mln uit aan het onderhouden van de kapitaalgoederen wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten. Kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn aanschaft of vervaardigd. Het beleid hiervoor staat in de Nota Kapitaalgoederen 2015 - 2018. De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de financiële gevolgen en van de vertaling daarvan in de begroting 2019.

Beleid

Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft veel onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten. Het beleid hiervoor is opgenomen in de nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018. Deze nota is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. Financieel vallen de kapitaalgoederen onder de taakvelden ‘Verkeer en vervoer - Beheer’ en ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer’. De nota geeft een beeld van de technische staat van de kapitaalgoederen in de Rotterdamse buitenruimte. De conclusie is tweeledig. Enerzijds zijn de Rotterdamse kapitaalgoederen in de openbare ruimte veilig voor de gebruikers. Anderzijds zijn er achterstanden die niet zijn in te lopen met het beschikbare geld. De nota laat zien dat de gemeente veel realiseert, maar dat niet alles kan. Ieder jaar bestaat bij de begrotingsbehandeling de mogelijkheid tot bijstellingen (zie: beleidsmatige bijstellingen)
Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Deze staan weergegeven in het op 17 december 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.

Beleidsmatige bijstellingen

Na vaststelling is de nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 een aantal keer beleidsmatig bijgesteld.

Sinds de begroting 2016 heeft het college structureel € 4,7 mln. extra beschikbaar gesteld voor wegen. Daarnaast is vanaf 2017 de uit het coalitieakkoord voorkomende tijdelijke taakstelling op het beheer van de buitenruimte van € 5,0 mln. teruggebracht naar  € 1,25 mln.

Het college heeft vanaf 2018 € 0,7 mln. extra per jaar beschikbaar gesteld om de Speelvisie uit te voeren.

Ten slotte is in het coalitieakkoord 2018-2022 een structurele inhaalslag voor kapitaalgoederen afgesproken, inclusief het gebruikmaken van circulaire producten. Voor het goed onderhouden van de kapitaalgoederen heeft het college € 10,0 mln. extra geld beschikbaar gesteld.

Financiële consequenties

Financiële consequenties

Onderdeel (* €1 mln)Taakveldbudget nota 2015-2018bijstelling Begroting 2019Waarvan vervangings-investering
Wegen 2.1.a - Verkeer en vervoer - Beheer 49,2 17,5 66,7 20,0
Groen en bomen 5.7.b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 33,8 33,8
Oppervlaktewater 5.7.b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 5,4 5,4
Civiele kunstwerken 2.1.a - Verkeer en vervoer - Beheer 15,5 1,0 16,5
Openbare verlichting 2.1.a - Verkeer en vervoer - Beheer 7,8 7,8
Spelen 5.7.b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 3,8 0,7 4,5
Beeldende kunst en monumenten 2.1.a - Verkeer en vervoer - Beheer 0,5 0,5
Totaal 116,019,2135,220,0
- Sinds de begroting 2016 heeft het college structureel € 4,7 mln. extra beschikbaar gesteld voor wegen.
- Sinds 2017 is de uit het coalitieakkoord voortkomende tijdelijke taakstelling op het beheer van de buitenruimte (van origine € 5,0 mln.) teruggebracht naar  € 1,25 mln.
- Het college stelt sinds 2018 € 0,7 mln. extra geld per jaar beschikbaar voor de uitvoering van de Speelvisie.
- In het coalitieakkoord 2018-2022 is een inhaalslag kapitaalgoederen afgesproken, inclusief het gebruikmaken circulaire producten) en is € 10,0 mln. extra geld beschikbaar gesteld.