OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves188.752182.802186.552187.700187.700187.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 43 0 0 0 0 0
Belastingen 181.635 182.802 186.552 187.700 187.700 187.700
Overige opbrengsten derden 12 0 0 0 0 0
Overige baten 7.063 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves17.5996.7279.8539.8539.8539.853

Apparaatlasten 14.760 1.028 4.306 4.307 4.307 4.307
Inhuur 1.895 0 115 115 115 115
Overige apparaatslasten 316 29 171 171 171 171
Personeel 12.548 999 4.021 4.021 4.021 4.021
Interne resultaat -6.671 0 0 0 0 0
Interne resultaat -6.671 0 0 0 0 0
Programmalasten 9.510 5.700 5.547 5.547 5.547 5.547
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.627 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 1.979 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.904 5.700 5.547 5.547 5.547 5.547
Saldo voor vpb en reserveringen 171.154 176.074 176.699 177.847 177.847 177.847
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 171.154 176.074 176.699 177.847 177.847 177.847
Reserves000000
Saldo 171.154 176.074 176.699 177.847 177.847 177.847

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting178.355178.355178.355178.355
Coalitieakkoord: Basispad1.4562.5732.5732.573

Areaaluitbreiding OZB1.4632.5682.5682.568
Coalitieakkoord basispad overhead37494949
Loonkostenproblematiek-45-45-45-45
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar2222

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20192222
Technische wijzigingen-3.113-3.083-3.083-3.083

Kostenverdeling-3.248-3.248-3.248-3.248
Uitvoeringskosten Belastingen135166166166
Begroting na wijzigingen176.699177.847177.847177.847

Coalitieakkoord: Basispad

Areaaluitbreiding onroerende zaakbelasting

Vanwege de ontwikkelingen in de stad is met ingang van de begroting 2019 een structureel hogere opbrengst onroerendezaakbelasting opgenomen voor areaaluitbreidingen. Er is daarnaast ook een verwachte toename in de werkzaamheden voor onder andere het waarderen en taxeren van objecten, het opleggen van aanslagen en het innen van vorderingen.

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Kostenverdeling

De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Uitvoeringskosten Belastingen

Vanwege de ontwikkelingen in de stad is met ingang van de begroting 2019 een structureel hogere opbrengst onroerendezaakbelasting opgenomen voor areaaluitbreidingen. Er is daardoor een verwachte toename in de werkzaamheden voor onder andere het waarderen en taxeren van objecten, het opleggen van aanslagen en het innen van vorderingen.