Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren Realisatie 201720182019202020212022
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model.Streef-waarde30%
Realisatien.v.t

Toelichting prestatie indicatoren

In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente de volgende indicator geformuleerd:

  • In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model.

Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6485114114114114

Bijdragen rijk en medeoverheden 37 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 85 114 114 114 114
Overige baten 28 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves105.839108.95378.97879.17279.00578.937

Apparaatlasten 2.411 2.980 3.451 3.474 3.476 3.476
Inhuur 116 101 108 108 108 108
Overige apparaatslasten 77 64 -32 -32 -30 -30
Personeel 2.218 2.815 3.376 3.399 3.399 3.399
Interne resultaat -559 -1.113 -642 -642 -642 -642
Interne resultaat -559 -1.113 -642 -642 -642 -642
Programmalasten 103.986 107.087 76.168 76.340 76.171 76.103
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 434 190 247 209 114 46
Overige programmalasten 37 239 39 39 39 39
Subsidies en inkomensoverdrachten 103.515 106.657 75.882 76.091 76.018 76.018
Saldo voor vpb en reserveringen -105.775 -108.868 -78.864 -79.059 -78.892 -78.823
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -105.775 -108.868 -78.864 -79.059 -78.892 -78.823
Reserves8319230000
Onttrekking reserves 1.682 923 0 0 0 0
Toevoeging reserves 900 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 50 0 0 0 0 0
Saldo -104.943 -107.945 -78.864 -79.059 -78.892 -78.823

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-110.596-112.577-112.763-112.763
Coalitieakkoord: Basispad273273273273

Loonkostenproblematiek-27-27-27-27
Roadblocks300300300300
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar2.2212.2622.2662.266

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20192.2212.2622.2662.266
Coalitieakkoord: Intensiveringen-639-934-936-936

Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers-91-91-91-91
Plan en Uitvoering toerisme-349-349-349-349
Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap-197-491-491-491
Creatieve industrie-100-100-100-100
coalitieakkoord intensiveringen overhead98979696
Coalitieakkoord: Bezuinigingen4179174242

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord4179174242
Technische wijzigingen29.83731.83932.09432.094

Budgetverschuiving binnen Sport en Cultuur29.87431.87432.13032.130
Invoeren taakvelden-37-35-36-36
Begroting na wijzigingen-78.864-79.059-78.892-78.823

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Roadblocks

Voor de kosten van het plaatsen van wegblokkades bij evenementen is het Evenementenfonds met een bedrag van € 300 verlaagd.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers

Beleid wordt ontwikkeld om invulling te geven aan het coalitieakkoord.

Plan en Uitvoering toerisme

Beleid wordt ontwikkeld om invulling te geven aan het coalitieakkoord.

Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap

Beleid wordt ontwikkeld om invulling te geven aan het coalitieakkoord.

Creatieve industrie

Beleid wordt ontwikkeld om invulling te geven aan het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Budgetverschuivingen binnen Sport en Cultuur

De begrote bedragen voor de aan de musea toe te kennen subsidies en inkomensoverdrachten, zijn met ingang van 2019 overgebracht naar het taakveld Musea Cultuur.

Invoeren taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving