Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel wordt een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programmaplannen.

Financieel kaderBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Beginstand (4-maands)0000

Coalitieakkoord: Basispad - 15.070 1.137 8.681 11.193
Coalitieakkoord: Bezuinigingen 13.250 16.380 19.080 22.030
Coalitieakkoord: Intensiveringen - 55.795 - 65.155 - 76.245 - 83.805
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar 37.055 50.919 54.793 54.178
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk - 10.472 - 7.940 - 3.857 - 2.441
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0
Reserves 31.032 4.659 - 2.452 - 1.155
Taakmutaties 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Coalitieakkoord: BasispadBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Algemene middelen 15.650 25.367 29.230 26.286

Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) 1.264 1.264 0 0
Actualisatie Gemeentefonds - 2.595 - 1.005 1.473 20.328
Afschaffing precariobelasting op nutsbedrijven 0 0 0 - 13.500
Areaaluitbreiding OZB 1.324 2.336 2.336 2.336
Coalitieakkoord basispad overhead 119 157 157 157
Extra lasten VPB - 300 - 300 - 300 - 300
Extra toevoeging Investeringsfonds Rotterdam 0 0 0 - 10.000
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf - 1.600 - 1.400 - 1.200 - 1.000
Loonkostenproblematiek - 172 - 172 - 172 - 172
Meeropbrengst Logiesbelasting 1.512 2.012 2.512 3.012
Ramingsbijstelling dividenden 200 200 200 200
Renteverlaging coalitieakkoord 4.000 6.000 7.000 7.000
Trend jaarschijf 2019 12.000 16.000 17.000 18.000
Vrijval stelpost omslagrente 300 274 223 223
Wettelijke verplichting BAG / WOZ - 403 0 0 0
Beheer van de stad- 5.339- 5.338- 5.882- 6.084

Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis - 124 - 124 - 124 - 124
Correctie opbrengsten ASH - 660 - 660 - 660 - 660
Gladheidsbestrijding - 875 - 875 - 875 - 875
Loonkostenproblematiek - 1.151 - 1.151 - 1.151 - 1.151
Niet te realiseren baten Reiniging - 802 - 802 - 802 - 802
Onderlossende containers - 535 - 849 - 1.393 - 1.595
Plaagdierbeheersing - 613 - 613 - 613 - 613
Roadblocks - 264 - 264 - 264 - 264
Wettelijke verplichting BAG / WOZ - 316 0 0 0
Bestuur en dienstverlening- 406- 406- 406- 406

Loonkostenproblematiek - 406 - 406 - 406 - 406
Cultuur, sport en recreatie 138 138 138 138

Loonkostenproblematiek - 162 - 162 - 162 - 162
Roadblocks 300 300 300 300
Economische Zaken- 72- 72- 72- 72

Loonkostenproblematiek - 72 - 72 - 72 - 72
Maatschappelijke Ondersteuning- 434- 434- 434- 434

Loonkostenproblematiek - 434 - 434 - 434 - 434
Onderwijs- 177- 177- 177- 177

Loonkostenproblematiek - 177 - 177 - 177 - 177
Openbare orde en veiligheid- 14- 464- 464- 764

Compensatie derving baten VRR 0 - 450 - 450 - 450
Dekking rijksmiddelen ondermijning 300 300 300 0
Loonkostenproblematiek - 314 - 314 - 314 - 314
Voortzetten Citylab 0 0 0 0
Overhead- 1.327- 440- 71- 71

Areaaluitbreiding OZB - 23 - 35 - 35 - 35
Coalitieakkoord basispad overhead - 22 825 1.008 1.008
Extra kosten maatwerkvoorzieningen - 49 - 49 - 49 - 49
Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling 30 47 53 53
Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 - 150 - 150 0 0
Loonkostenproblematiek - 769 - 768 - 767 - 767
Meeropbrengst Logiesbelasting - 12 - 12 - 12 - 12
Roadblocks - 36 - 36 - 36 - 36
Toegenomen vraag WMO arrangementen - 295 - 261 - 232 - 232
Stedelijke inrichting en ontwikkeling- 460 1.912 1.787 1.606

Actualisatie omslagrente 356 388 464 482
Actualisatie vrijval vooruitontvangen afkoopsommen Erfpacht - 1.269 - 1.263 - 1.263 - 1.263
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed - 1.501 0 0 0
Coalitieakkoord basispad overhead 468 0 0 0
Loonkostenproblematiek - 1.214 - 1.214 - 1.214 - 1.214
Vastgoed (verkoopopbrengsten) 3.700 4.000 3.800 3.600
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed - 600 0 0 0
Wettelijke verplichting BAG / WOZ - 400 0 0 0
Verkeer en Vervoer 1.842 1.844 1.844 1.844

Coalitieakkoord extra opbrengsten parkeren 2.000 2.000 2.000 2.000
Loonkostenproblematiek - 158 - 156 - 156 - 156
Volksgezondheid en zorg- 24.781- 22.027- 18.398- 12.258

Coalitieakkoord basispad overhead 147 136 113 113
Extra kosten maatwerkvoorzieningen - 7.571 - 8.971 - 10.291 - 11.651
Loonkostenproblematiek - 952 - 953 - 953 - 953
Toegenomen vraag WMO arrangementen - 16.405 - 12.239 - 7.268 232
Werk en inkomen 310 1.235 1.586 1.586

Coalitieakkoord basispad overhead - 712 - 1.118 - 1.278 - 1.278
Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling 2.343 3.680 4.206 4.206
Loonkostenproblematiek - 1.321 - 1.327 - 1.341 - 1.341
Ramingsbijstelling BUIG tekort 0 0 0 0
Totaal - 15.070 1.137 8.681 11.193
Coalitieakkoord: BezuinigingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Algemene middelen 14 2.869 4.512 6.511

Coalitieakkoord Bezuinigingen 0 850 500 500
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 14 2.019 4.012 6.011
Beheer van de stad 456 424 398 367

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 306 274 248 217
Stoppen met keep it clean day 150 150 150 150
Bestuur en dienstverlening 747 739 740 739

C4 Onderbesteding bewonersinitiatieven 700 700 700 700
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 47 39 40 39
Cultuur, sport en recreatie 701 745 839 900

Coalitieakkoord Bezuinigingen 500 500 500 500
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 201 245 339 400
Economische Zaken 1.032 1.038 1.041 1.042

Economische Ontwikkeling en Samenwerkingspartners 1.000 1.000 1.000 1.000
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 32 38 41 42
Maatschappelijke Ondersteuning 1.523 1.920 1.927 1.922

Bewonersinitiatieven 500 500 500 500
Communicatie Rotterdampas 250 500 500 500
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 223 240 247 242
Stopzetten subsidie Eigen kracht 50 180 180 180
Welzijn 500 500 500 500
Onderwijs 124 182 228 254

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 124 182 228 254
Openbare orde en veiligheid 48 55 56 54

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 48 55 56 54
Overhead 24 26 26 13

Coalitieakkoord bezuinigingen overhead - 83 - 83 - 83 - 83
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 107 109 109 96
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 4.455 4.837 5.792 6.726

Coalitieakkoord Bezuinigingen 4.100 4.500 5.550 6.500
Coalitieakkoord bezuinigingen overhead 83 83 83 83
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 272 254 160 143
Verkeer en Vervoer 714 106 68 60

Coalitieakkoord Bezuinigingen 500 0 0 0
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 214 106 68 60
Volksgezondheid en zorg 3.283 3.327 3.354 3.356

Bezuiniging Tegemoetkoming meerkosten zorg 3.000 3.000 3.000 3.000
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 283 327 354 356
Werk en inkomen 129 112 99 87

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 129 112 99 87
Totaal 13.250 16.380 19.080 22.030
Coalitieakkoord: IntensiveringenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Beheer van de stad- 875- 1.250- 1.675- 6.800

Extra inzet economie met de volgende maatregelen - 625 - 1.250 - 1.675 - 1.800
Inhaalslag nota kapitaalgoederen - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 15.000
Investeringen maatschappelijk nut (inpassen bij begroting 2019) 10.000 10.000 10.000 10.000
Pilot afval scheiden loont - 250 0 0 0
Bestuur en dienstverlening- 300- 300- 300- 300

Initiatieven uit de stad - 300 - 300 - 300 - 300
Cultuur, sport en recreatie- 1.139- 1.434- 1.436- 1.436

coalitieakkoord intensiveringen overhead 98 97 96 96
Creatieve industrie - 100 - 100 - 100 - 100
Extra investering in sportaccommodaties - 400 - 400 - 400 - 400
Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers - 91 - 91 - 91 - 91
Plan en Uitvoering toerisme - 349 - 349 - 349 - 349
Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap - 197 - 491 - 491 - 491
Verduurzaming sportaccommodaties - 100 - 100 - 100 - 100
Economische Zaken- 1.125- 2.250- 2.675- 2.800

Stimuleren en faciliteren Nieuw ondernemerschap en Circulaire Economie - 625 - 1.250 - 1.675 - 1.800
Tegengaan leegstand kantoren - 500 - 1.000 - 1.000 - 1.000
Maatschappelijke Ondersteuning- 16.565- 18.916- 22.483- 21.393

Aanpak gezinnen met schulden - 1.000 - 1.930 - 2.430 - 430
Aanpak laaggeletterdheid - 1.733 - 2.643 - 4.433 - 4.443
Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000
Begeleiding gezinsmigranten - 556 - 556 - 556 - 556
coalitieakkoord intensiveringen overhead 537 496 488 488
Continueren inzet Tegenprestatie 452 452 452 452
Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding 3.000 2.000 2.000 2.000
Discriminatie woningmarkt - 100 - 100 - 100 - 100
Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening - 600 - 600 - 600 - 600
Extra inzet jonge statushouders - 400 - 400 - 400 - 400
Intensivering taalcursussen statushouders - 800 - 800 - 800 - 800
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers - 370 - 370 - 370 - 370
Masterplan ouderen - 270 - 1.140 - 1.610 - 1.610
Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000
Nieuwe emancipatieagenda - 500 - 500 - 500 - 500
Onderbesteding Armoedebestrijding 2018 400 1.600 1.300 100
Ophoging AOWtegoed - 700 - 700 - 700 - 700
Ophoging Jeugdtegoed - 1.400 - 1.400 - 1.400 - 1.400
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking - 970 - 970 - 1.470 - 1.470
Pilot perspectieffonds - 300 - 300 - 300 0
Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten - 100 0 0 0
Preventie op scholen - 54 - 54 - 54 - 54
Revolverend fonds voor minima - 100 0 0 0
Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
Onderwijs- 250- 250- 250- 250

Dagprogrammering Children's Zone 0 0 0 0
Digideal en programmeerlessen - 250 - 250 - 250 - 250
Faciliteren IT-campus 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid- 5.745- 6.374- 7.608- 7.608

coalitieakkoord intensiveringen overhead 789 851 930 930
Coalitieakkoord Uitbreiding mobiel cameratoezicht - 300 - 425 - 800 - 800
Daadkrachtige aanpak ondermijning - 2.210 - 2.210 - 2.210 - 2.210
Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel - 1.947 - 1.947 - 1.947 - 1.947
Evaluatie aanpak straatintimidatie - 70 - 70 - 70 - 70
Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel - 579 - 785 - 1.048 - 1.048
Kwetsbare Wijken personeel - 660 - 895 - 1.195 - 1.195
Uitbreiding (mobiel) cameratoezicht 50% - 300 - 425 - 800 - 800
Versterken digitale weerbaarheid - 469 - 469 - 469 - 469
Overhead- 6.220- 6.738- 7.280- 7.730

Aanpak laaggeletterdheid - 22 - 22 - 22 - 22
Begeleiding gezinsmigranten - 44 - 44 - 44 - 44
coalitieakkoord intensiveringen overhead - 4.910 - 5.260 - 5.760 - 6.210
Continueren inzet Tegenprestatie - 452 - 452 - 452 - 452
Daadkrachtige aanpak ondermijning personeel - 263 - 263 - 263 - 263
Evaluatie aanpak straatintimidatie - 10 - 10 - 10 - 10
Intensivering Onderwijszorgarrangementen - 18 - 47 - 47 - 47
Kwetsbare Wijken o.a. BOTU, Zuid personeel - 81 - 110 - 147 - 147
Landelijke arbeidsmarkt, ondernemende makers en ontwerpers - 9 - 9 - 9 - 9
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers - 92 - 92 - 92 - 92
Masterplan ouderen - 112 - 204 - 210 - 210
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - 14 - 26 - 26 - 26
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking - 92 - 92 - 92 - 92
Plan en Uitvoering toerisme - 51 - 51 - 51 - 51
Preventie op scholen - 16 - 16 - 16 - 16
Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap - 3 - 9 - 9 - 9
Versterken digitale weerbaarheid - 31 - 31 - 31 - 31
Stedelijke inrichting en ontwikkeling- 15.039- 16.762- 20.129- 22.426

18.000 woningen bouwen - 2.500 - 3.500 - 4.500 - 7.500
Actieplan huurwoningen in het middensegment - 1.000 - 1.500 - 2.000 - 2.000
coalitieakkoord intensiveringen overhead 3.261 3.438 3.721 4.174
Energietransitie - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000
Koppelen lokale groene plekken en initiatieven - 500 - 1.000 - 1.000 - 1.000
Ontwikkelen van het Merwe-vierhavengebied - 2.000 0 0 0
Pilot coöperatieve woonvormen - 600 - 600 - 600 - 600
Skaeve Huse II - 100 - 100 - 1.200 0
Toegankelijk maken Rivieroevers recreatie 0 - 600 - 1.000 - 1.000
Vergroening - 1.600 - 2.900 - 3.550 - 4.500
Verkeer en Vervoer- 2.015- 2.225- 4.781- 4.734

Aanpak parkeerproblematiek Noord & Vergroening - 500 0 0 0
coalitieakkoord intensiveringen overhead 85 125 269 266
Nieuwe stedelijke mobiliteit - 1.600 - 2.350 - 5.050 - 5.000
Volksgezondheid en zorg- 3.122- 5.257- 5.228- 5.928

Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg. - 500 - 500 - 500 - 500
coalitieakkoord intensiveringen overhead 141 253 256 256
Intensivering Onderwijszorgarrangementen - 682 - 1.753 - 1.753 - 1.753
Maatregel digivaardig oude Rotterdammers - 38 - 38 - 38 - 38
Masterplan ouderen - 118 - 156 - 180 - 180
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - 1.386 - 1.774 - 1.974 - 1.974
Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking - 38 - 38 - 38 - 38
Praktijkondersteuners jeugd Geestelijke Gezondheidszorg - 500 - 1.250 - 1.000 - 1.250
Skaeve Huse II 0 0 0 - 450
Werk en inkomen- 3.400- 3.400- 2.400- 2.400

Ontwikkeling collegeprogramma - 3.400 - 3.400 - 2.400 - 2.400
Totaal - 55.795 - 65.155 - 76.245 - 83.805
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
0000

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 0 0 0 0
Algemene middelen 2.628 12.262 16.959 16.959

Bijstellen trend 0 9.500 14.000 14.000
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 628 762 959 959
Tariefverhoging Logiesbelasting 2.000 2.000 2.000 2.000
Beheer van de stad 10.738 10.069 9.462 8.847

D1 Iinvesteringen maatschappelijk nut 9.355 8.719 8.093 7.478
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.383 1.350 1.369 1.369
Bestuur en dienstverlening 295 267 267 267

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 295 267 267 267
Cultuur, sport en recreatie 3.338 3.347 3.349 3.349

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 3.338 3.347 3.349 3.349
Economische Zaken 248 249 249 249

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 248 249 249 249
Maatschappelijke Ondersteuning 1.334 1.331 1.328 1.328

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.334 1.331 1.328 1.328
Onderwijs 1.011 1.009 1.010 1.010

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.011 1.009 1.010 1.010
Openbare orde en veiligheid 1.068 1.090 1.086 1.086

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.068 1.090 1.086 1.086
Overhead 1.089 1.085 1.114 1.114

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.089 1.085 1.114 1.114
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 537 477 229 229

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 537 477 229 229
Verkeer en Vervoer 7.550 7.542 7.556 7.556

Extra opbrengsten parkeren 3.200 3.200 3.200 3.200
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 350 342 356 356
Verhoging tarief parkeren bezoekers en bewoners 4.000 4.000 4.000 4.000
Volksgezondheid en zorg 6.905 11.904 11.907 11.907

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 1.905 1.904 1.907 1.907
Verlaging indexatie Wmo 5.000 10.000 10.000 10.000
Werk en inkomen 312 286 278 278

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 312 286 278 278
Totaal 37.055 50.919 54.793 54.178
Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
0000

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie leges leidingen 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 0 0 0 0
Algemene middelen- 2.251- 2.250- 2.143- 3.420

Aanpassing omslagrente 962 961 961 961
Aanpassing omslagrente bespaarde rente 0 0 0 0
Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 527 417 319 221
Actualisatie rente 4.805 4.604 6.540 - 2.321
Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0
Actualistie rente - 9.055 - 8.609 - 10.328 - 2.444
Aflossing leningen AISR - 3 - 2 0 0
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf 23 1 - 9 - 209
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. 0 0 0 0
Verlaging omslagrente 312 310 309 307
Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 66 66 66 66
Vrijval stelpost omslagrente 110 0 0 0
Beheer van de stad 858 895 1.458 1.414

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie leges leidingen 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 858 895 1.458 1.414
Mutatie baten ASH 0 0 0 0
Opbrengst lijkbezorging 0 0 0 0
Bestuur en dienstverlening- 535- 339- 319- 159

Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 0 0 0 0
Actualisatie begroting Wabo en ontheffing 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 1 2 2 2
Actualisatie rente 0 0 0 0
Budgetten wethouders 2019-2022 - 321 - 321 - 321 - 161
Dividend RoEntree 0 0 0 0
Verschuiving budget Joods Rechtsherstel - 215 - 20 0 0
Cultuur, sport en recreatie- 167 476 330 288

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 30 29 28 27
Collectiegebouw 0 0 0 0
Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf - 361 283 139 97
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. 164 164 164 164
Economische Zaken 22 23 23 23

Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 22 23 23 23
bijdrage MRDH Agenda Economische Vestigingsklimaat 0 0 0 0
Maatschappelijke Ondersteuning- 400- 1.600- 1.300- 100

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
tegenboeking kasschuif onderbesteding - 400 - 1.600 - 1.300 - 100
Onderwijs- 2.200- 2.80000

Correctie korting regeling onderwijs achterstanden beleid 0 0 0 0
Financiële dekking subsidies schooljaar 2018-2019 - 5.000 0 0 0
Verschuiving binnen programma i.v.m. uitbreiding wettelijke VVE taken 2.800 - 2.800 0 0
Openbare orde en veiligheid 7 5 3 2

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 7 5 3 2
Overhead- 1.900- 1.693- 1.306- 786

Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 101 77 56 42
Correctie besparing programma innovatie - 25 - 10 - 2 - 2
Formatie-uitbreiding Concernstaf 2019-2023 - 791 - 791 - 791 - 396
Overhead BCO-CSS 2019-2022 - 338 - 338 - 338 - 169
Ramingsbijstelling - 616 - 400 0 0
ramingsbijstelling Zaaksysteem - 120 - 120 - 120 - 240
Technische Wijziging 0 0 0 0
Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten - 22 - 22 - 22 - 22
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging - 88 - 88 - 88 0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling- 1.835 1.431 1.374 2.529

Aanpassing omslagrente 18 18 18 17
Aanpassing omslagrente kapitaalverstrekking 0 0 0 0
Actualisatie begroting Wabo en ontheffing 44 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties 0 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten derden 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 2.663 2.743 2.710 2.775
Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam ( rentebijstelling) - 9 - 94 - 118 - 198
overheveling budget van 2018 Mooi Middelland - 2.745 0 0 0
Rentelasten Schiekadeblok (LSI) 2019 -2022 - 1.170 - 1.170 - 1.170 0
Skaeve Huse 130 0 0 0
Tijdelijke opslagplaats grond Linker maasoever/Stadionpark 0 0 0 0
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed - 700 0 0 0
Verlaging rente IFR Bestemmingsreserve 2019-2022 - 66 - 66 - 66 - 66
Verkeer en Vervoer 195 234 216 198

Actualisatie begroting Wabo en ontheffing - 44 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 239 234 216 198
Volksgezondheid en zorg 2 8 6 4

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 2 8 6 4
Bijdrage GR Jeugdhulp 0 0 0 0
Verlaging rijksbijdrage heroinebehandelingen 0 0 0 0
Werk en inkomen- 2.268- 2.329- 2.200- 2.433

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 19 18 13 7
Actualisatie raming BUIG 2018 en verder 0 0 0 0
Correctie besparing programma innovatie - 918 - 2.124 2 2
Raming bijdragen Europees Sociaal Fonds (ESF) 2.393 2.523 400 0
Uiitbreiding van de formatie als gevolg van toename contractgemeenten 22 22 22 22
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging - 403 - 403 - 403 - 148
Vervanging Socrates, structurele vervanging en beheer Edison - 3.380 - 2.365 - 2.233 - 2.316
Totaal - 10.472 - 7.940 - 3.857 - 2.441
Ramingsbijstellingen vermijdbaarBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Beheer van de stad0000

Actualisatie energielasten 0 0 0 0
Onderwijs0000

Aanpassing financieren UIA Bridge 0 0 0 0
Verkeer en Vervoer0000

Aanpassen energielasten 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0