Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden (dan wel de inbreng van gemeentelijk vastgoed), sloop van panden en eventuele sanering. Na verder bouwrijp maken wordt bouwrijpe grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie het beoogde programma wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn dus de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves73.70056.87163.35956.83045.96738.664

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.757 763 1.130 0 0 0
Overige opbrengsten derden 87.903 90.776 112.542 42.773 18.996 22.459
Overige baten -12.446 -34.669 -50.313 14.057 26.972 16.205
Lasten exclusief reserves32.16651.99259.18850.82739.22632.357

Apparaatlasten 5.831 5.614 5.959 5.743 5.743 5.743
Inhuur 2.084 -28 201 201 201 201
Overige apparaatslasten 81 79 72 71 71 71
Personeel 3.665 5.564 5.686 5.471 5.471 5.471
Interne resultaat -1.576 4.703 13.393 6.589 6.589 6.589
Interne resultaat -1.576 4.703 13.393 6.589 6.589 6.589
Programmalasten 27.912 41.675 39.835 38.495 26.894 20.025
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30.515 44.610 43.370 42.334 30.406 23.204
Kapitaallasten -2.640 -2.935 -3.535 -3.839 -3.512 -3.178
Overige programmalasten 37 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 41.534 4.878 4.171 6.003 6.741 6.307
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 41.534 4.878 4.171 6.003 6.741 6.307
Reserves7.65114.7852.60276830465
Onttrekking reserves 5.151 10.110 2.602 768 30 465
Toevoeging reserves 0 4.225 0 0 0 0
Vrijval Reserves 2.500 8.900 0 0 0 0
Saldo 49.185 19.664 6.773 6.771 6.771 6.771

Handmatige tabel Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 4.540 4.627 4.684 4.684
Coalitieakkoord: Basispad-70-70-70-70

Actualisatie loonkosten -70 -70 -70 -70
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar1111

Trend 1 1 1 1
Coalitieakkoord: Intensiveringen2.0002.0002.0002.000

Bouw 18.000 woningen 2.000 2.000 2.000 2.000
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Tijdelijke opslagplaats grond Linker maasoever/Stadionpark 0 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten derden 0 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties 0 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties 0 0 0 0
Reserves0000

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte 0 0 0 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - diverse projecten 0 0 0 0
Technische wijzigingen302213156156

Budgetoverheveling van Grondexploitatie naar Wonen en Bouwen 509 473 416 416
Diverse afwijkingen -207 -260 -260 -260
Begroting na wijzigingen 6.773 6.771 6.771 6.771

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkosten

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Bouw 18.000 woningen

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De gemeente stimuleert dat de vraag op de Rotterdamse woningmarkt en het woningaanbod beter op elkaar aansluiten, onder meer door de bouw van 18.000 woningen in de komende vier jaar. De extra uitgaven (in totaal € 9 mln tot € 14 mln) worden voor € 6,5 mln gedekt door de baten van Grondzaken en Erfpacht te verhogen met respectievelijk € 2 mln en € 4,5 mln.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Tijdelijke opslagplaats grond Linker maasoever/Stadionpark

In 2018 is de tijdelijke opslagplaats voor grond op de linker maasoever ten behoeve van Stadionpark en andere projecten op Zuid ingericht. De grond wordt later weer hergebruikt. De opbrengsten vanuit het hergebruik dekken de kosten van de opslagplaats.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen projecten derden

Het investeringsvolume in de projecten voor derden is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het effect van de actualisatie is saldo neutraal.

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. Alle baten en lasten worden conform de BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldo neutraal is.

Actualisatie rente grondexploitaties

De aan de grondexploitaties toegerekende rente is herrekend op basis van het geactualiseerde investeringsvolume in de grondexploitaties. De rente maakte onderdeel uit van de boekwaarde van de grondexploitaties en wordt net als de reguliere mutaties in de grondexploitaties conform de BBV overgeboekt naar de balans. Het effect van de actualisatie van de aan de grondexploitaties toegerekende rente is saldo neutraal.

Reserves

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds zijn in 2019 met € 310 verhoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van o.a. het project Wilhelm Tellhof in Hoogvliet.

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investeringsprojecten zonder gronduitgifte zijn in 2019 met € 300, in 2020 met € 20, in 2021 met € 30 en in 2022 met € 465 verhoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere de projecten in Rotterdam Central District (RCD).

Bestemmingsreserve ISV-3

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve ISV-3 zijn in 2019 met € 180 en in 2020 met € 748 verhoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere het project Kop van Feijenoord, het buitenruimteproject Nieuw-Crooswijk en het project masterplan buitenruimte Maasranden in Hoogvliet.

Bestemmingsreserve Infrastructuur

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Infrastructuur zijn in 2019 met € 500 opgehoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere het project Rotterdam CS en het beheer en onderhoud van de Zuidhal.

Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam - diverse projecten

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam zijn in 2019 met € 300 verhoogd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de actualisatie van onder andere de projecten binnen het programma Sportcampus en Park de Twee Heuvels.

Technische wijzigingen

Budgetoverheveling van Grondexploitatie naar Wonen en Bouwen

Als gevolg van de de wijziging in de taakvelden, wordt dit budget overgeheveld naar Wonen en Bouwen.

Diverse afwijkingen

Dit betreft diverse technische mutaties tussen kostenplaatsen en/of kostendragers.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart
 • Bouwverordening 2010
 • Groenplan Binnenstad
 • Grondprijsbeleid 2013
 • Handboek Rotterdamse Stijl
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Kadernota grondbeleid 2003
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)
 • Verhaal van de stad