Vennootschapsbelasting (VpB)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

Omschrijving taakveld

Door de wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb Vennootschapsbelasting) zijn overheidsinstellingen sinds 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.

Voor de gemeente Rotterdam vallen vooralsnog de activiteiten bedrijfsreiniging en containerservice onder deze belastingplicht. De totale lasten raamt de gemeente voor 2019 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Lasten exclusief reserves000000

Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting-788-800-800-800-800-800
Saldo voor reserveringen -788 -800 -800 -800 -800 -800
Reserves000000
Saldo -788 -800 -800 -800 -800 -800

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -500 -500 -500 -500
Coalitieakkoord: Basispad-300-300-300-300

Extra lasten VPB -300 -300 -300 -300
Begroting na wijzigingen -800 -800 -800 -800

Coalitieakkoord: Basispad

Extra lasten VPB

Met ingang van 2016 zijn op grond van wetgeving gemeenten vennootschapsbelastingplichtig geworden. De gemeente verantwoordt de totaal verschuldigde vennootschapsbelasting (VpB) op het product Beheer Algemene Middelen. Op basis van een concernbrede inventarisatie van activiteiten die mogelijk onder de VpB-bepalingen zouden vallen, zijn de VpB-lasten voor 2017 en volgende jaren voorlopig op € 500 begoot, voortvloeiend uit bepaalde activiteiten van het Leasebedrijf.


De verwachting is dat de VpB-lasten € 300 structureel hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Voorgesteld wordt de begroting 2019 hierop te wijzigen. Verder wordt voorgesteld om deze extra VpB-lasten te dekken uit het gedeeltelijke vrijval van de stelpost omslagrente bij het product Financiering.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

  • Wet Modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb Vennootschapsbelasting) (2016)