Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6.0395.8718.3558.8559.3559.855

Belastingen 6.039 5.871 8.355 8.855 9.355 9.855
Lasten exclusief reserves00300300300300

Apparaatlasten 0 0 300 300 300 300
Inhuur 0 0 9 9 9 9
Overige apparaatslasten 0 0 12 12 12 12
Personeel 0 0 279 279 279 279
Saldo voor vpb en reserveringen 6.039 5.871 8.055 8.555 9.055 9.555
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 6.039 5.871 8.055 8.555 9.055 9.555
Reserves000000
Saldo 6.039 5.871 8.055 8.555 9.055 9.555

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 4.699 4.699 4.699 4.699
Coalitieakkoord: Basispad1.6472.1452.6453.145

Uitvoeringskosten Belastingen -5 -8 -8 -8
Coalitieakkoord basispad overhead 2 3 3 3
Loonkostenproblematiek -4 -4 -4 -4
Hogere opbrengst Logiesbelasting 1.653 2.153 2.653 3.153
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar2.0002.0002.0002.000

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 0 0 0 0
Tariefverhoging Logiesbelasting 2.000 2.000 2.000 2.000
Technische wijzigingen-291-289-289-289

Kostenverdeling -300 -300 -300 -300
Uitvoeringskosten Belastingen 9 11 11 11
Begroting na wijzigingen 8.055 8.555 9.055 9.555

Coalitieakkoord: Basispad

Uitvoeringskosten Belastingen

Betreft de stijging van de uitvoeringskosten die doorbelast worden aan het taakveld vanwege uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van de logiesbelasting.

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Hogere opbrengst logiesbelasting

De stad Rotterdam ontwikkelt zich als een stad die steeds meer toeristen waarderen. Vanwege de toename van het toerisme de laatste jaren is de verwachting dat de opbrengst logiesbelasting de komende jaren verder gaat stijgen.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Tariefstijging logiesbelasting

In het coalitieakkoord is een wijziging van het tarief naar 6,5% opgenomen. Deze tariefswijziging leidt tot een hogere opbrengst logiesbelasting. 

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Kostenverdeling

De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.