Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Dit was, ook gezien de omvang en zwaarte van het bestand, voor de afgelopen jaren een succesvolle aanpak. Maar daardoor stuit Werk en Inkomen nu steeds meer op ‘het granieten bestand’; vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

1.1 Minder Rotterdammers in de bijstand (zoveel mogelijk uitstroom naar betaald werk).

1.2 Als fulltime werk niet mogelijk is, dan werken Rotterdammers zoveel mogelijk in deeltijd.

1.3 Minder werkloosheid op Zuid.

2.1 Wegnemen van belemmeringen.

2.2 Achterstandspositie doelgroepen, waaronder statushouders en jongeren, terugbrengen.

2.3 Arbeidsontwikkeling gericht op de vraag vanuit de markt.

3.1 Goede regionale samenwerking (onderwijs, overheid en werkgevers) ondersteunend aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

3.2 Verhogen participatiegraad van mensen uit het doelgroepregister.

Wat gaan we daar voor doen?

Prestatie indicatoren

1.1 Preventie van instroom vóór en tijdens aanvraagfase.

1.2 Matchen, begeleiden naar werk.

1.3 Begeleiden naar deeltijdwerk, ondernemerschap, werk- en kluseconomie.

1.4 Aanpak Jongeren aan de slag (of equivalent).

1.5 Aanpak Werk NPRZ.

2.1 Inzetten op diagnostiek.

2.2 Werken met casusregie (klantreizen, persona’s, in/uitstroomprofielen enz.).

2.3 Inzetten op taaleis.

2.4 Inzetten op specifieke dienstverlening voor doelgroepen.

2.5 Het ontwikkelen van procesmethode / data-gedreven werken / rendementssturing.

3.1 Transparantie binnen de arbeidsmarkt verhogen.

3.2 Delen en waar mogelijk gebruiken van gelijksoortige arbeidsmarktinformatie (DWRSA).

3.3 SROI verplichtingen opbouwen en invullen (aansluiten bij gebiedsontwikkelingen, stedelijke investeringen, transities).

3.4 Investeren in de (digitale) dienstverlening aan werkgevers (acquisitie, dealmaking).

3.5 Continueren en blijven doorontwikkelen van werkgeversdienstverlening vanuit WSPR.

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicatorRealisatie
2017
20182019202020212022
1.1 Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode (eind 2021) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 (collegetarget)Streefwaarde (ultimo)36.00034.40032.30030.000
Realisatie37.667
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%)Streefwaarde38,9%38,4%37,9%37,4%
Realisatie40,6%
2.2 Jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde2.5502.3752.2002.080
Realisatie2.784

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatorenRealisatie 201720182019202020212022
1.1 Instroom in de bijstand (aantal)Streefwaarde7.8007.6007.0506.550
Realisatie8.646
1.2 Uitstroom naar werk (aantal)Streefwaarde4.5004.5004.5004.500
Realisatie4.513
1.3 Parttime werk (€ mln)Streefwaarde13,514,514,514,5
Realisatie11,3
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal)Streefwaarde1.1501.1501.1501.150
Realisatie1.103
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ)Streefwaarde2.1002.2002.2002.200
Realisatie1.874

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8.7477.9176.3936.5234.4000

Bijdragen rijk en medeoverheden 8.408 6.679 6.393 6.523 4.400 0
Overige opbrengsten derden 339 350 0 0 0 0
Overige baten 0 888 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves58.69457.52559.98757.15054.66150.448

Apparaatlasten 29.352 28.311 30.677 31.144 31.781 31.672
Inhuur 6.079 3.511 1.587 1.584 1.593 1.590
Overige apparaatslasten 1.363 591 855 855 855 855
Personeel 21.910 24.210 28.235 28.704 29.334 29.227
Interne resultaat 2.044 1.054 958 958 958 958
Interne resultaat 2.044 1.054 958 958 958 958
Programmalasten 27.297 28.160 28.352 25.048 21.922 17.818
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 25.003 27.521 27.570 24.266 21.140 17.036
Overige programmalasten -2 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 151 122 200 200 200 200
Sociale uitkeringen 448 602 582 582 582 582
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.698 -85 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -49.947 -49.609 -53.594 -50.627 -50.261 -50.448
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -49.947 -49.609 -53.594 -50.627 -50.261 -50.448
Reserves5401.5120000
Onttrekking reserves 375 1.512 0 0 0 0
Vrijval Reserves 165 0 0 0 0 0
Saldo -49.407 -48.097 -53.594 -50.627 -50.261 -50.448

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-52.985-50.390-49.997-49.997
Coalitieakkoord: Basispad-318-180-150-150

Loonkostenproblematiek-501-509-516-516
Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volumeontwikkeling183329366366
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar166136126126

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019166136126126
Coalitieakkoord: Intensiveringen-3.400-3.400-2.400-2.400

Ontwikkeling collegeprogramma-3.400-3.400-2.400-2.400
Coalitieakkoord: Bezuinigingen77625246

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord77625246
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk2.0852.298223-71

Correctie besparing programma innovatie-141-58-10-10
Raming bijdragen Europees Sociaal Fonds (ESF)2.3932.5234000
Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging-167-167-167-61
Taakmutaties7547541.7421.852

Taakmutaties WSW, Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong009891.099
Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen754754753753
Technische wijzigingen2794145148

Beveiliging-170-170-170-170
Overige bijstellingen197264314317
Begroting na wijzigingen-53.594-50.627-50.261-50.448

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Formatie-aanpassing flexibele schil vanwege volume-ontwikkeling

Een deel van de formatie van programma Werk en Inkomen volgt het volume BUIG. Jaarlijks wordt de formatie van programma Werk en Inkomen op dit punt aan de hand van een formatierekenregel ontwikkeld door Berenschot herijkt. In tijden van een verwachte volumestijging werd er extra formatie geclaimd. Nu is de verwachting dat het bijstandsvolume in 2019 en verder zal dalen. Daarom wordt een deel van de formatie conform de afgesproken spelregels ingeleverd.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Ontwikkeling collegeprogramma

Rotterdams Leer-Werk akkoord
De gemeente wil dat de werkloosheid in Rotterdam sneller daalt dan in de rest van Nederland. Rotterdammers worden klaar gemaakt voor de baan van morgen. Om dat te bereiken wordt er een Leer-Werk akkoord gesloten met het praktijkonderwijs, het voortgezet onderwijs, MBO, HBO, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven.
Ook worden bedrijven gestimuleerd om kwetsbare Rotterdammers, mensen die niet in staat zijn zelf 100% loonwaarde te verdienen, in dienst te nemen.
Vrijwilligerswerk is een goede springplank naar betaald werk. Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om dit mogelijk te maken door stages en de opleiding van werkzoekenden. Daarnaast zal de gemeente investeren in een intensievere begeleiding van deze mensen.
Extra inzet statushouders richting werk
Tenslotte wordt er extra ingezet om statushouders aan het werk te helpen of klaar te stomen voor een baan.
 
Het Leer-Werk akkoord en de extra inzet voor statushouders worden  gedekt uit de regio-deal Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ) met het Rijk, uit herschikking van middelen voor re-integratie en onderwijs en uit de algemene middelen (€ 3,4 mln in 2019 en 2020 en € 2,4 mln in 2021 en 2022).

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Correctie besparing programma innovatie

De vertraging in het programma innovatie zorgt ervoor dat ingeboekte formatiebesparingen later worden gerealiseerd.

Uitbreiding formatie vervanging Socrates en structurele vervanging

Om de veranderingen als gevolg de vervanging Socrates en structurele vervanging binnen de gemeente voor te bereiden en in te kunnen bedden is er extra capaciteit nodig.

Taakmutaties

Taakmutaties Gemeentefonds Participatiemiddelen

De integratie-uitkering Sociaal Domein daalt met ingang van 2018.

Technische wijzigingen

Beveiliging

Herschikking van budget ter dekking van hogere verwachte beveiligingskosten.

Overige bijstellingen

Daarnaast is een aantal geringe technische wijzigingen doorgevoerd.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Tot het taakveld arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • Re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten.
  • Stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis.
  • Voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • Loonwaardebepaling.
  • Onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties.