Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves35.46232.05633.63732.82032.97119.471

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 2.008 118 120 120 120 120
Overige opbrengsten derden 33.454 31.938 33.517 32.700 32.851 19.351
Lasten exclusief reserves1.40813.710-672-1.610-1.226-1.224

Apparaatlasten 0 13.011 6.056 6.056 6.056 6.056
Inhuur 0 2.180 177 177 177 177
Overige apparaatslasten 0 469 238 238 238 238
Personeel 0 10.362 5.641 5.641 5.641 5.641
Interne resultaat 0 -6.123 -11.981 -11.981 -11.599 -11.599
Interne resultaat 0 -6.123 -11.981 -11.981 -11.599 -11.599
Programmalasten 1.408 6.822 5.254 4.315 4.316 4.318
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -2 2.400 2.048 2.135 2.612 2.892
Kapitaallasten 0 2.409 2.242 1.216 740 462
Overige programmalasten 1.409 2.013 963 963 963 963
Saldo voor vpb en reserveringen 34.054 18.346 34.309 34.430 34.198 20.696
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 34.054 18.346 34.309 34.430 34.198 20.696
Reserves000000
Saldo 34.054 18.346 34.309 34.430 34.198 20.696

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting 22.612 22.628 22.659 22.659
Coalitieakkoord: Basispad-594-230-230-13.730

Afschaffing precariobelasting op nutsbedrijven 0 0 0 -13.500
Uitvoeringskosten Belastingen -167 -222 -222 -222
Coalitieakkoord basispad overhead 48 64 64 64
Loonkostenproblematiek -72 -72 -72 -72
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -403 0 0 0
Coalitieakkoord: Bezuinigingen151113

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 1 5 11 13
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar116121125125

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 116 121 125 125
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk10632

Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Actualisatie omslagrente 10 6 3 2
Technische wijzigingen12.16411.90011.63011.627

Kostenverdeling  5.108 5.056 5.017 5.014
Uitvoeringskosten Belastingen 6.966 6.754 6.523 6.523
Overboeking budget KSPP 90 90 90 90
Begroting na wijzigingen 34.309 34.430 34.198 20.696

Coalitieakkoord: Basispad

Afschaffing precariobelasting op netwerken nutsbedrijven

Op 21 maart 2017 heeft het Rijk de precariobelasting op nutsbedrijven afgeschaft. Er is sprake van een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Met ingang van begroting 2022 is het effect van de afschaffing zichtbaar; de afschaffing leidt tot een lagere opbrengst precariobelasting.

Uitvoeringskosten Belastingen

Betreft de stijging van de uitvoeringskosten die doorbelast worden aan het taakveld vanwege een toename van werkzaamheden ten behoeve van de belastingsoorten RZB en de precario- en reclamebelasting.

Coalitieakkoord basispad overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wettelijke verplichting BAG / WOZ

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een optimale aansluiting tussen de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en de waardering onroerend zaken (WOZ). Het niet voldoen aan de wettelijke verplichting om gebruik te maken van de BAG brengt een aantal grote risico's met zich mee voor de oplegging van de aanslag. In eerdere fases is een deel van de aansluiting tussen de BAG en WOZ al tot stand gebracht. Na uitvoering van de derde en tevens laatste fase van het project BAG/WOZ voldoet de gemeente aan alle wettelijke verplichtingen.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Aanpassing omslagrente

Met ingang van het boekjaar 2019 geldt een lagere omslagrente: 2,25 % in plaats van 2,5 %. De ramingsbijstellingen ‘onvermijdelijk’ zijn hiervan het gevolg. In de begroting 2019 zijn deze effecten verwerkt op de verschillende taakvelden.

Technische wijzigingen

Kostenverdeling

De post kostenverdeling heeft betrekking op het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Uitvoeringskosten Belastingen

De afgelopen jaren is gebleken dat Belastingen te weinig structurele capaciteit had om alle werkzaamheden uit te voeren. Dit is altijd met externe inhuur opgevangen. Een deel van deze werkzaamheden voert Belastingen uit voor andere producten zoals het heffen en innen van diverse parkeerproducten, de riool- en afvalstoffenheffing en de kwijtschelding hiervan. Om deze structurele capaciteit in de begroting te kunnen opnemen zijn de afspraken over de vergoedingen hiervoor herzien. Hiermee is het structurele capaciteitsprobleem opgelost en staan ook de reële arbeidskosten nu goed in de begroting van Belastingen.

Overboeking budget KSPP

Betreft overboeking van budget Ketensysteem Panden en Persoon van het taakveld Belastingen overig naar  het taakveld Burgerzaken.