Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • Natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
  • Aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
  • Aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en betuining;
  • Aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
  • Hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Wat willen we bereiken

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves9151.3321.000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 181 1.000 1.000 0 0 0
Overige opbrengsten derden 559 332 0 0 0 0
Overige baten 175 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.37239.05750.91748.43447.92947.942

Apparaatlasten 26.716 27.631 5.180 5.180 5.180 5.180
Inhuur 110 284 8 8 8 8
Overige apparaatslasten 954 950 182 182 182 182
Personeel 25.652 26.397 4.990 4.990 4.990 4.990
Interne resultaat -28.331 -25.665 10.624 10.624 10.624 10.624
Interne resultaat -28.331 -25.665 10.624 10.624 10.624 10.624
Programmalasten 35.986 37.091 35.113 32.629 32.124 32.137
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 34.216 35.629 33.635 30.725 30.248 30.285
Kapitaallasten 1.091 972 976 1.403 1.375 1.351
Overige programmalasten 679 490 501 501 501 501
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -33.457 -37.725 -49.917 -48.434 -47.929 -47.942
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -33.457 -37.725 -49.917 -48.434 -47.929 -47.942
Reserves2.1849315795787574
Onttrekking reserves 2.184 931 579 578 75 74
Saldo -31.272 -36.794 -49.339 -47.856 -47.853 -47.867

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-34.137-32.615-32.595-32.595
Coalitieakkoord: Basispad-72-72-72-72

Actualisatie loonkostenmodel-72-72-72-72
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar305282278278

Trend305282278278
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1231089684

Flexibiliteitsanalyse1231089684
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk22211917

Interne rente22211917
Kapitaallasten0000
Ramingsbijstellingen vermijdbaar-160-160-160-160

Actualisatie energielasten-160-160-160-160
Reserves-3-3-3-3

Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam0000
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam-3-3-3-3
Technische wijzigingen-15.416-15.416-15.416-15.416

Tijdverantwoording- 38.258- 38.258- 38.258- 38.258
Kostenverdeling22.99322.99322.99322.993
Diverse mutaties- 152- 152- 152- 152
Begroting na wijzigingen-49.339-47.856-47.853-47.867

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Interne rente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Kapitaallasten

Als gevolg van wijzigingen in de investeringsplanning zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) in de meerjarenbegroting bijgesteld.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Actualisatie energielasten

De energietarieven voor gas en elektra vertonen een stijgende lijn. Als gevolg hiervan vindt er een saldoneutrale actualisatie van het energiebudget plaats door programmabudget te heralloceren.

Reserves

Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Als gevolg van wijzigingen in de kapitaallasten worden de begrote onttrekkingen geactualiseerd.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Aanpassing onttrekking bestemmingsreserve IFR als gevolg van de verlaging van de omslagrente van 2,5% naar 2,25%.

Technische wijzigingen

Tijdverantwoording

De in de oorspronkelijke meerjarenbegroting verwerkte tijdverantwoording is gebaseerd op de geplande uitvoering in 2018 en wordt om die reden teruggedraaid. De geactualiseerde tijdverantwoording 2019 en verder wordt gebaseerd op de geplande uitvoering in 2019.

Kostenverdeling

Dit  betreft het effect van de kostenverdeling als gevolg van de wijziging in de verantwoording op producten naar Rotterdamse taakvelden.

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.