Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:
• regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
• marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves2.1001.9011.9451.9451.9451.945

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.098 1.901 1.945 1.945 1.945 1.945
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.3093.0633.1583.1593.1593.159

Apparaatlasten 854 1.313 1.367 1.367 1.367 1.367
Inhuur 11 2 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 20 26 26 26 26 26
Personeel 824 1.285 1.339 1.339 1.339 1.339
Interne resultaat 1.117 1.085 1.116 1.116 1.116 1.116
Interne resultaat 1.117 1.085 1.116 1.116 1.116 1.116
Programmalasten 338 665 676 676 676 676
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 359 581 591 591 591 591
Overige programmalasten -21 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -209 -1.162 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -209 -1.162 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214
Reserves000000
Saldo -209 -1.162 -1.214 -1.214 -1.214 -1.214

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-1.205-1.205-1.205-1.205
Coalitieakkoord: Basispad-16-16-16-16

Actualisatie loonkostenmodel-16-16-16-16
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar11111111

Trend11111111
Coalitieakkoord: Bezuinigingen0000

Flexibiliteitsanalyse0000
Technische wijzigingen-4-4-4-4

Diverse mutaties-4-4-4-4
Begroting na wijzigingen-1.214-1.214-1.214-1.214

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving