Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves5.9491.145741739736732

Overige opbrengsten derden 315 0 0 0 0 0
Overige baten 5.634 1.145 741 739 736 732
Lasten exclusief reserves4.3395.0335.3935.3905.3875.223

Apparaatlasten 2.517 3.255 3.617 3.617 3.617 3.457
Overige apparaatslasten 1.559 1.892 1.932 1.932 1.932 1.912
Personeel 958 1.363 1.685 1.685 1.685 1.544
Interne resultaat 8 8 9 9 9 9
Interne resultaat 8 8 9 9 9 9
Programmalasten 1.814 1.770 1.767 1.764 1.761 1.758
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 63 228 227 227 227 227
Overige programmalasten 1.740 1.542 1.540 1.537 1.534 1.531
Subsidies en inkomensoverdrachten 11 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.610 -3.888 -4.651 -4.651 -4.651 -4.491
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 1.610 -3.888 -4.651 -4.651 -4.651 -4.491
Reserves0-38120202020
Onttrekking reserves 0 20 20 20 20 20
Toevoeging reserves 0 401 0 0 0 0
Saldo 1.610 -4.269 -4.631 -4.631 -4.631 -4.471

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-4.332-4.332-4.332-4.332
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar21212121

Trend21212121
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1111

Flexibiliteitsanalyse1111
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-321-321-321-161

Budgetten wethouders 2019-2022-321-321-321-161
Reserves0000

B&W-fonds0000
Begroting na wijzigingen-4.631-4.631-4.631-4.471

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Voor het taakveld College betekent dit een bijstelling van € 21.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022. Voor het taakveld College betekent dit een structurele bijstelling van € 1.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Budgetten wethouders 2019-2022

Met deze begrotingswijziging komen de budgetten voor de voormalige wethouders te vervallen en worden de budgetten voor de nieuwe wethouders opgevoerd. Vanwege de toename van het aantal wethouders is uitbreiding nodig om de apparaatslasten te kunnen dekken.

Reserves

B&W-fonds

De voorziening B&W-fonds wordt omgezet in een reserve om beter aan te sluiten bij het karakter van de uitgaven. Binnen het taakveld College is dit saldoneutraal.