Overhead - Audit & Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves6100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 23 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 37 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.46917.27017.22017.19617.02117.021

Apparaatlasten 15.934 16.672 16.641 16.617 16.442 16.442
Inhuur 775 824 418 418 268 268
Overige apparaatslasten 362 200 293 268 243 243
Personeel 14.798 15.648 15.930 15.930 15.930 15.930
Interne resultaat -116 0 0 0 0 0
Interne resultaat -116 0 0 0 0 0
Programmalasten 651 598 579 579 579 579
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 624 598 579 579 579 579
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 27 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.409 -17.270 -17.220 -17.196 -17.021 -17.021
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen -16.409 -17.270 -17.220 -17.196 -17.021 -17.021
Reserves1202660000
Onttrekking reserves 120 266 0 0 0 0
Saldo -16.289 -17.004 -17.220 -17.196 -17.021 -17.021

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-16.993-16.969-16.943-16.943
Coalitieakkoord: Basispad-239-239-89-89

Inhuur toekomst - robuust jaarrekeningproces 2017-2018-150-15000
Actualisatie loonkostenmodel-89-89-89-89
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar9988

Trend9988
Coalitieakkoord: Bezuinigingen2222

Flexibiliteitsanalyse2222
Technische wijzigingen1111

Diverse technische wijzigingen1111
Begroting na wijzigingen-17.220-17.196-17.021-17.021

Coalitieakkoord: Basispad

Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017-2018

Bestuurlijk bestaat de wens tot het toekomst-robuust maken van het jaarrekeningproces, inclusief verbeteringen in kwaliteit en tijd. Om de werkzaamheden voor het jaarrekeningproces tijdig en kwalitatief op een goede manier te kunnen uitvoeren, inclusief de versnelling in het proces ten opzichte van eerdere jaren, is extra capaciteit en een investering in kennis nodig.

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Voor het taakveld Audits & Control betekent dit een bijstelling van € 9 in 2019-2020 en € 8 in 2021-2022.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor het taakveld Audits & Control betekent dit een structurele bijstelling van € 2.

Technische wijzigingen

Diverse technische wijzigingen

Dit betreft het saldo van diverse overhevelingen van materiële en personele budgetten binnen het programma Overhead.