Musea - Archief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Effect indicatoren

effectindicator201720182019202020212022
bezoek studiezaalStreefwaarden8.0008.0008.0008.0007.5007.000
Idem, website710.000715.000+ 5%+ 5%+ 5%+ 5%
Rotterdam.nl15.000
Wiewaswie.nl168.000
Archieven.nl196.000

Toelichting

Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen.

Prestatie indicatoren

prestatie-indicatoren201720182019202020212022
1. aantal ontsloten objecten en metersStreefwaarden-3000 + 250 m3000 + 250 m3000 + 250 m3000 + 250 m3000 + 250 m
Realisatie6800 + 970 m
2. Toegankelijkheid 1. overheidsarchieven 2. particulieren archieven/collectiesStreefwaarden1. 95% 2. 50%95% 55%95% 60%95% 65%95% 65%
Realisatie-
3. digitalisering archieven en collecties (in meters)Streefwaarden-25 m25 m25 m25 m25 m
Realisatie10 m
4. BezoekerswaarderingStreefwaarden7.47.8
Realisatie-

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves21637371369369369

Overige opbrengsten derden 21 637 371 369 369 369
Lasten exclusief reserves1.4705.5295.4185.2165.1975.197

Apparaatlasten 1.398 4.126 4.317 4.353 4.353 4.353
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 22 93 112 147 147 147
Personeel 1.376 4.033 4.206 4.206 4.206 4.206
Interne resultaat 1 -6 -7 -7 -7 -7
Interne resultaat 1 -6 -7 -7 -7 -7
Programmalasten 71 1.409 1.107 870 851 851
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 71 776 1.037 801 802 812
Kapitaallasten 0 633 71 69 49 39
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.449 -4.892 -5.047 -4.847 -4.828 -4.829
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -1.449 -4.892 -5.047 -4.847 -4.828 -4.829
Reserves000000
Saldo -1.449 -4.892 -5.047 -4.847 -4.828 -4.829

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -4.403 -4.403 -4.404 -4.404
Coalitieakkoord: Basispad-54-54-54-54

Loonkostenproblematiek -54 -54 -54 -54
Coalitieakkoord: Bezuinigingen2211

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 2 2 1 1
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar9999

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 9 9 9 9
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk-214-1822

Verschuiving budget Joods Rechtsherstel -215 -20 0 0
Actualisatie omslagrente 1 2 2 2
Actualisatie kapitaallasten 0 0 0 0
Technische wijzigingen-387-383-383-383

Loonkostenproblematiek 42 81 81 81
Kostenverdeling -429 -465 -465 -465
Begroting na wijzigingen -5.047 -4.847 -4.828 -4.829

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Verschuiving budget Joods Rechtsherstel

Voor 2018 is €455 toegekend voor het Joods Rechtsherstel. In werkelijkheid vindt de uitvoering plaats over meerdere jaren. Om deze reden wordt het geld ook verdeeld over de jaren 2018 tot en met 2020.