Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.

Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. En de gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicator Realisatie 201720182019 202020212022
Groei OV gebruikStreefwaardein ontwikkeling
Realisatie

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves165.00351.15436.09810.231231209

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 51.005 36.318 10.209 121 121
Overige opbrengsten derden 163.817 149 -220 22 110 88
Overige baten 1.186 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves173.49661.56145.42818.5008.7228.676

Interne resultaat 7.715 5.838 0 0 0 0
Interne resultaat 7.715 5.838 0 0 0 0
Programmalasten 165.781 55.724 45.428 18.500 8.722 8.676
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 164.762 54.458 44.112 17.174 7.468 7.491
Kapitaallasten 674 771 977 1.091 1.073 1.055
Overige programmalasten -32 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 377 494 339 235 181 131
Saldo voor vpb en reserveringen -8.494 -10.408 -9.330 -8.269 -8.491 -8.468
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -8.494 -10.408 -9.330 -8.269 -8.491 -8.468
Reserves2771.3171.817414471440
Onttrekking reserves 500 1.317 1.817 414 471 440
Toevoeging reserves 223 0 0 0 0 0
Saldo -8.216 -9.091 -7.513 -7.855 -8.019 -8.028

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar72707575

Trend 72 70 75 75
Coalitieakkoord: Bezuinigingen163602321

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 163 60 23 21
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk30323129

Actualisatie omslagrente 30 32 31 29
Reserves389385380375

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam 389 385 380 375
Bestemmingsreserve Vervoer over Water 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -7.513 -7.855 -8.019 -8.028

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. Dit wordt toegelicht in het hoofdstuk financiële hoofdlijnen.

Reserves

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Bij de Omissieregeling 2018 zijn de rentebaten die het fonds genereerde structureel toegevoegd aan het Investeringsfonds Rotterdam en de daarmee gemoeide onttrekking voorlopig opgenomen onder de algemene middelen. Met deze begrotingswijziging wordt de onttrekking € 389 overgeheveld naar de programma’s waarop de kapitaallasten drukken.

Bestemmingsreserve Vervoer over Water

Bij de Voorjaarsnota 2016 en 2017 zijn meerjarige budgetten voor het project Vervoer over water beschikbaar gesteld voor in totaal € 2,9 mln. Om de bestedingen aan te sluiten op deze budgetten wordt de bestemmingsreserve Vervoer over water voor de jaren 2019 tot en met 2022 aangepast.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Havenvisie 2030
 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Milieuzone kaart
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Verhaal van de stad
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District