Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves562445368368368368

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 12 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 370 402 368 368 368 368
Overige baten 192 30 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.96612.05411.69811.69811.69811.699

Apparaatlasten 7.063 7.419 7.201 7.201 7.201 7.201
Inhuur 469 273 238 238 238 238
Overige apparaatslasten 429 484 513 513 513 513
Personeel 6.165 6.662 6.450 6.450 6.450 6.450
Interne resultaat 367 458 470 470 470 470
Interne resultaat 367 458 470 470 470 470
Programmalasten 4.536 4.177 4.026 4.027 4.027 4.027
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.606 2.168 2.006 2.007 2.008 2.008
Kapitaallasten 39 38 37 36 35 35
Overige programmalasten 213 261 223 223 223 223
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.677 1.711 1.761 1.761 1.761 1.761
Saldo voor vpb en reserveringen -11.404 -11.610 -11.330 -11.330 -11.331 -11.331
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -11.404 -11.610 -11.330 -11.330 -11.331 -11.331
Reserves45720000
Onttrekking reserves 45 72 0 0 0 0
Saldo -11.359 -11.538 -11.330 -11.330 -11.331 -11.331

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-11.396-11.396-11.397-11.397
Coalitieakkoord: Bezuinigingen4433

Flexibiliteitsanalyse 4 4 3 3
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar63636363

Trend 63 63 63 63
Begroting na wijzigingen -11.330 -11.330 -11.331 -11.331

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Flexibiliteitsanalyse

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.