Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves40-8-8-8-8

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3 0 -8 -8 -8 -8
Lasten exclusief reserves4.1966.1467.4737.4737.4737.473

Apparaatlasten 4.185 6.146 7.473 7.473 7.473 7.473
Inhuur 973 781 530 530 530 530
Overige apparaatslasten 25 79 81 81 81 81
Personeel 3.187 5.285 6.861 6.861 6.861 6.861
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 11 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.192 -6.146 -7.480 -7.480 -7.480 -7.480
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -4.192 -6.146 -7.480 -7.480 -7.480 -7.480
Reserves000000
Saldo -4.192 -6.146 -7.480 -7.480 -7.480 -7.480

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -6.705 -6.705 -6.705 -6.705
Coalitieakkoord: Basispad-47-47-47-47

Actualisatie loonkostenmodel -47 -47 -47 -47
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar1111

Trend 1 1 1 1
Technische wijzigingen-729-729-729-729

Herverdeling budgetten -729 -729 -729 -729
Begroting na wijzigingen -7.480 -7.480 -7.480 -7.480

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Herverdeling budgetten

Met invoering van de Rotterdamse taakvelden heeft beoordeling plaatsgevonden van de benodigde budgetten voor de verschillende taakvelden. Deze beoordeling heeft geleid tot administratieve verschuiving van budget tussen Rotterdamse taakveld “Openbare orde en veiligheid – handhaving en Toezicht” en “Verkeer en vervoer – bereikbaarheid”. Daarnaast is sprake van diverse kleinere mutaties.