Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

Binnen Rotterdam Inclusief wordt er alles aan gedaan om kwetsbare doelgroepen waarmee gewerkt wordt veilig en gezond aan het werk te houden. Op dit moment is het merendeel van alle 2.300 uitvoerende medewerkers, conform de RIVM-richtlijnen op locatie aan het werk. De kwetsbare medewerkers met een verhoogd risico op complicaties bij Covid worden zorgvuldig begeleid naar een terugkeer naar het werk. Na het versoepelen van de lockdown is ook de instroom van werkzoekenden op arbeidsontwikkeltrajecten binnen Rotterdam Inclusief weer voorzichtig opgestart. Door de nog voortdurende COVID-maatregelen is minder effectieve ruimte beschikbaar en vormt het aantal beschikbare werkplekken een beperkende factor. Er wordt daarom gekeken waar aanpassingen kunnen worden gedaan in de inrichting van de bestaande locaties en er wordt gezocht naar uitbreiding van werkplekken en -locaties. Ook wordt gekeken of meer medewerkers op andere werksoorten en bij externe opdrachtgevers geplaatst kunnen worden.

 

De impact op de omzet door de coronacrisis is ook in 2021 groot. Alhoewel de omzetverwachting nog steeds onzekerheden bevat, is de verwachting wel dat dit jaar minimaal dezelfde omzet kan worden behaald als in 2020. Aan medewerkers worden indien nodig en waar mogelijk passende andere werkzaamheden geboden. Als arbeids- en mensontwikkelbedrijf is Rotterdam Inclusief continu op zoek naar opdrachten die medewerkers en werkzoekenden de kans geven stappen te maken in hun arbeidsontwikkeling. Het Ministerie van SZW heeft inmiddels € 35 miljoen aan compensatie voor omzetverlies in het eerste half jaar van 2021 toegezegd. Het bedrag voor Rotterdam zal in de septembercirculaire bekend worden gemaakt, en in de 10-maandsrapportage worden verwerkt.

 

In het kader van de nieuwe landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor Nieuw Beschut-medewerkers per 1 juli 2021, genaamd ‘Aan de Slag’, wordt de arbeidsvoorwaardelijke/juridische overkomst van de medewerkers met een Nieuw Beschut indicatie naar Rotterdam Inclusief voorbereid. Vanwege landelijke regelgeving zijn nog aanpassingen van de pensioenvoorziening nodig, waardoor de overkomst van deze groep medewerkers naar de gemeente Rotterdam later dit jaar zal zijn. Daarnaast loopt de ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor de Sociale werkvoorziening 2021-2025.

 

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf

We blijven intussen doorbouwen om van Rotterdam Inclusief een duurzaam mens- en arbeidsontwikkelbedrijf te maken. De strategische focus is op leren en ontwikkelen, hand in hand met werk. Diverse transitielijnen zijn hiervoor in uitvoering gebracht. Alle werksoorten en activiteiten die tot en met 2020 binnen OMR BV /Magis werden uitgevoerd zijn per 1 januari 2021 ondergebracht bij Rotterdam Inclusief. Met de lancering van de vernieuwde (huis)stijl in juli, is Rotterdam Inclusief ook zichtbaar in de stad en wordt uitgestraald waar de nieuwe organisatie voor staat: leren, werken en ontwikkelen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Ontwikkeling naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf

In Rotterdam wordt nagedacht over de manier waarop Wsw en het nieuwe beschutte werken in de toekomst uitgevoerd kunnen worden, passend bij de ambitie van Rotterdam Inclusief als arbeids- en mensontwikkelbedrijf van de gemeente Rotterdam. Dat past ook goed bij het plan voor een sociaal ontwikkelbedrijf zoals CDA en SP dat op landelijk niveau hebben gepresenteerd en dat steun krijgt in de Tweede Kamer. Onderdeel van deze verkenning is kijken naar toekomstig passende werksoorten, het verdelen van werkplekken over de stad (bij voorkeur met een nieuwe werklocatie op Rotterdam Zuid) en samenwerking met ondernemers.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 100,4% 93,8%    
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 83,5% 71,8%*    
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 41% 86,3    
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 2021, gepubliceerd door het UWV juli 2021

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 443,3 478,3 515,0
Realisatie 287,5 341,7 396,6 415,9    
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 12.716 13.702  
Realisatie 8.820 9.411 9.739 9.133*    
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 321    
Realisatie 54 93 131 164    

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m tweede tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

* De meest recente beschikbare informatie betreft de resultaten over Q1 2021, gepubliceerd door het UWV in juli 2021

Toelichting indicatoren

Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) staat eind augustus 2021 op 415,9. Dit is een toename in het tweede tertaal van 21. Daarmee was de nieuwe instroom ondanks de gevolgen van corona groter dan de uitstroom (pensionering en overlijden). Ten gevolge van corona zijn een groot aantal vacatures niet vervuld. Nu er zicht is op het vervallen van het thuiswerkadvies is het de verwachting dat in het derde tertaal vele vacatures alsnog vervuld zullen worden.

 

Nieuw Beschut Werk

De doelstelling voor 2021 is een toename van het aantal werkplekken Nieuw beschut met 59 (van 131 naar 190). Het aantal Nieuw beschut werkplekken bedraagt eind augustus 164. Dit is een toename in het tweede tertaal van 19. Er is, ondanks de gevolgen van corona, een stijgende lijn in het aantal werkplekken ingezet. Deze stijgende lijn zal voortgezet worden, wat uiteindelijk zal resulteren in het realiseren van de taakstelling 2021 van 190 werkplekken Nieuw beschut werk.

 

Regionale garantiebanen

De meest recente cijfers van het UWV beslaan het eerste kwartaal 2021, en laten een daling zien van het aantal regionaal gerealiseerde garantiebanen. In de regio Rijnmond daalde het aantal met 606 banen naar 9.133 (-6,2%). Landelijk kwam de daling uit op -4,4% ten opzichte van eind 2020, met een bovengemiddelde daling in de G4 regio’s Rijnmond, Utrecht (-8,2%) en Amsterdam (-6,2%). Eind maart 2021 is het aantal garantiebanen zowel landelijk als in regio Rijnmond gedaald tot onder het aantal van eind 2019. Gezien de coronacrisis is dat geen onverwachte ontwikkeling. Zoals minister Koolmees aangaf in zijn brief van 8 juli 2021 aan de Tweede Kamer over de Resultaten Banenafspraak 2020: het is positief dat werkgevers over het algemeen hun medewerkers in dienst hebben kunnen houden in 2020. Voor 2021 wordt vanwege de coronacrisis nog steeds een bijgestelde ambitie per arbeidsmarkregio verwacht van het Landelijk Werkbedrijf.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.5637.85216.17216.17216.17216.172

Bijdragen rijk en medeoverheden 246 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.313 7.852 16.172 16.172 16.172 16.172
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves76.38684.97894.27494.56594.85295.020

Apparaatslasten 25.645 28.983 29.129 30.278 30.311 30.479
Inhuur 4.407 5.080 857 870 878 878
Overige apparaatslasten 524 1.215 677 773 785 790
Personeel 20.714 22.688 27.596 28.635 28.649 28.811
Intern resultaat -4.669 -6.536 -5.445 -5.445 -5.445 -5.445
Intern resultaat -4.669 -6.536 -5.445 -5.445 -5.445 -5.445
Programmalasten 55.410 62.532 70.590 69.731 69.986 69.987
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.330 4.232 7.398 6.946 7.385 9.357
Kapitaallasten 41 40 16 0 0 0
Overige programmalasten -23 225 226 226 226 226
Salariskosten WSW en WIW 51.746 49.122 53.579 52.264 50.879 48.052
Sociale uitkeringen 765 721 834 834 834 834
Subsidies en inkomensoverdrachten 551 8.192 8.537 9.462 10.662 11.518
Saldo voor vpb en reserveringen -69.823 -77.126 -78.102 -78.393 -78.680 -78.848
Saldo voor reserveringen -69.823 -77.126 -78.102 -78.393 -78.680 -78.848
Reserves57570000

Onttrekking reserves 57 57 0 0 0 0
Saldo -69.766 -77.069 -78.102 -78.393 -78.680 -78.848

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Begeleide participatieBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -75.595 -76.929 -77.066 -77.385 -77.564
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -1.474 -1.173 -1.327 -1.295 -1.285
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 17 6 6 6
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 7 7 7 7
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 173 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 14 38 35 35 35
Taakmutatie participatie Taakmutaties -1.435 -1.399 -1.328 -1.237 -1.165
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -56 -9 -46 -106 -167
Begroting na wijzigingen -77.069 -78.102 -78.393 -78.680 -78.848

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

 

Wijk aan zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Taakmutatie participatie

In de meicirculaire 2021 wordt een meerjarige bijstelling gedaan voor de loonprijsontwikkeling 2021 en voor enkele wijzigingen in de landelijke verdeling van de integratie-uitkering Participatie (€ 1,4 mln in 2021 tot € 1,2 mln in 2025).

 

Technische wijzigingen

In het taakveld Begeleide participatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

 • Een verschuiving van salarislasten naar inhuur in verband met het later overkomen van medewerkers Nieuw Beschut dan de eerder geplande 1 juli. Dit is wegens benodigde aanpassingen in de pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Werk en re-integratie (PWRI) en is aansluitend bij landelijke regelgeving (budgetneutraal)
 • Het naar beneden bijstellen van de verwachte omzet (€ 5 mln in 2021).
 • Het naar beneden bijstellen van apparaatslasten door onder andere het later invullen van vacatureruimte (€ 1,3 mln in 2021).
 • Een overheveling van apparaatslasten naar Beheer van de stad voor de duurzame plaatsing van een aantal herplaatsingskandidaten (€ 511 in 2021 oplopend tot € 521 in 2025).
 • Een onderbesteding op materiële kosten (- € 2,5 mln in 2021)
 • Diverse kleine bijstellingen (- € 745 in 2021 tot € 12 in 2025).

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

 • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
 • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
 • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
 • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

 • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
 • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.