Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.

We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen'. ‘Wat gaan we daarvoor doen' is aangevuld met de inspanning die de gemeente zal plegen op het realiseren van gratis OV voor kinderen tot 12 jaar in 2022. Verder zijn deze actueel. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% -45%      

Toelichting effectindicatoren

Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves26.36426.1801.329939393

Bijdragen rijk en medeoverheden 25.919 25.853 1.236 0 0 0
Overige opbrengsten derden 527 327 93 93 93 93
Overige baten -81 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves39.38551.82655.6859.06410.11210.116

Intern resultaat 3.091 3.654 1.204 1.204 -961 -961
Intern resultaat 3.091 3.654 1.204 1.204 -961 -961
Programmalasten 36.294 48.171 54.481 7.861 11.074 11.077
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.219 47.209 53.741 7.114 10.347 10.263
Kapitaallasten 452 496 605 611 592 679
Overige programmalasten 153 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 469 467 135 135 135 135
Saldo voor vpb en reserveringen -13.021 -25.646 -54.356 -8.972 -10.020 -10.023
Saldo voor reserveringen -13.021 -25.646 -54.356 -8.972 -10.020 -10.023
Reserves4.88119.80643.159-329-330-160

Onttrekking reserves 4.881 19.806 43.497 81 80 250
Toevoeging reserves 0 0 338 410 410 410
Saldo -8.139 -5.840 -11.198 -9.301 -10.350 -10.183

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Openbaar vervoerBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -7.888 -9.080 -9.082 -10.143 -10.143
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 2.049 -2.118 -218 -207 -40
Kasschuif Gratis OV voor Kinderen Kasschuiven 1.900 -1.900 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 82 81 80 250
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 149 -300 -299 -287 -290
Begroting na wijzigingen -5.840 -11.198 -9.301 -10.350 -10.183

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif Gratis OV voor Kinderen

Er wordt een budget van € 1,9 mln. doorgeschoven van het jaar 2021 naar 2022. Dit is naar aanleiding van de ingediende motie ‘Gratis OV voor kinderen’ waarbij in 2022 kinderen tot 12 jaar gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.     

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

De lasten in de begroting 2021 en verder en de bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor zijn in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft de onderstaande wijzigingen:

  • Voor het project Hoekse Lijn is het risico dat de gereserveerde ruimte voor onvoorziene kosten niet toereikend zal zijn aanzienlijk. Er is namelijk sprake van een opeenstapeling van (onvoorziene) omstandigheden zoals het moeten inpassen van delen van de spoorbeveiliging in de planning van de aannemer, de sterke stijging van staalprijzen, de levering problematiek van bouwmaterialen en knelpunten in de uitvoering, met een mogelijke uitloop in de planning als gevolg. Daarom wordt in de begroting deze ruimte met € 1,5 mln verhoogd in 2022 uit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor en de effecten van de onvoorziene omstandigheden verder gemonitord.
  • Naar aanleiding van de geactualiseerde kapitaallasten wordt de financiële dekking uit de bestemmingsreserve bijgesteld met € 82 in 2022, € 81 in 2023, € 80 in 2024 en € 250 in 2025.

Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

Voor het project Hoekse Lijn is het risico dat de gereserveerde ruimte voor onvoorziene kosten niet toereikend zal zijn aanzienlijk. Er is namelijk sprake van een opeenstapeling van (onvoorziene) omstandigheden zoals het moeten inpassen van delen van de spoorbeveiliging in de planning van de aannemer, de sterke stijging van staalprijzen, de levering problematiek van bouwmaterialen en knelpunten in de uitvoering, met een mogelijke uitloop in de planning als gevolg. Daarom wordt in de begroting deze ruimte met € 1,5 mln verhoogd in 2022 uit de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid en de effecten van de onvoorziene omstandigheden verder gemonitord.

Technische wijzigingen

Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn de onderstaande technische wijzigingen verwerkt:

  • De wijzigingen naar aanleiding van de indexering zijn € -309 in 2022 aflopend naar € -295 in 2025. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen.
  • Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 1,75% naar 1,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld. De wijzigingen zijn € 9 in 2022 aflopend naar € 5 in 2025.
  • Een doorbelasting overhead van projecten vanuit het taakveld Overhead van € 149 in 2021.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.