Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Pas begin juni 2021 hebben de musea hun deuren onder voorwaarden weer mogen heropenen voor het publiek. Voor de musea betekent dit ook in 2021 aanmerkelijk minder bezoekers dan gepland. Zij zullen naar verwachting een deel van de prestatieafspraken ook in 2021 niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie wordt gecontinueerd, zullen de musea door o.a. lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. Om te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen heeft de gemeente in september 2021 opnieuw besloten tot noodsteun voor de culturele en creatieve sector. De regeling loopt van mei tot en met december 2021. Met de regeling wil de gemeente voorkomen dat belangrijke culturele organisaties, zoals de Rotterdamse musea, door de coronacrisis verdwijnen. De hoop is dat deze ronde noodsteun voldoende is om de cruciaal geachte culturele infrastructuur in de stad tot het eind van de coronacrisis in stand te houden.

Het onderwijs is weer open.  De gemeentelijke cultuureducatieprogramma’s zijn weer herstart. Ondanks de coronacrisis en de sluiting van de scholen is het streefpercentage van de college-indicator gehaald dat in 2022 30% van de basisscholen een of meer niveaus gestegen is in het Rotterdamse Cultuureducatie Model. In 2020 was 23% van de scholen een of meer niveaus gestegen bij een streefpercentage van 22%.

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam maakt zich sterk voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen.

De centrale thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in alle beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

In het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Daarnaast kent de cultuursector met ingang van 2021

-een Impulsregeling voor organisaties met een tweejarig subsidie,

-een groep Intermediaire instellingen die ondersteunend zijn aan de cultuursector maar zelf geen artistiek-inhoudelijke taak hebben en

-een Rotterdamse Culturele Basis van acht grote culturele instellingen waarvan een grotere verantwoordelijkheid verwacht wordt voor de cultuursector zelf, voor de stedelijke vraagstukken en voor de drie beleidsthema’s inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Ook deze organisaties ontvangen een meerjarig subsidie.

Herstel en transitie na de coronacrisis

De coronacrisis heeft laten zien dat de Rotterdamse cultuursector ondanks de harde klappen die zij kreeg, een enorme energie en veerkracht heeft om de Rotterdammers ondanks alle beperkingen toch te blijven voorzien van cultureel aanbod. Sinds het begin van de coronacrisis is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod.  De culturele instellingen hebben onder moeilijke omstandigheden aanbod verzorgd waar Rotterdammers troost in vonden, bij konden verpozen en verbinding in konden vinden. Zij zijn ondanks alle beperkingen Rotterdam blijven voorzien van cultureel aanbod; en daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod. 

Dat heeft ook de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam geconstateerd. Begin mei 2021 bracht de Denktank aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector uit. Voorop stond voor de Denktank dat de sector noodsteun dient te krijgen, zolang dat nodig is. Daarnaast zou de gemeente de sector moeten helpen om na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, onder andere voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen heeft de gemeente € 7,6 miljoen gereserveerd op de Cultuurbegroting.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen
De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. Onder andere wegens de aanwezigheid van asbest is het museum in 2019 gesloten voor een ingrijpende renovatie.  De ambities van het museum zijn niet te realiseren met de (huidige) beschikbare middelen en binnen de gestelde tijd maar het gemeentebestuur vindt een ambitieuze renovatie in combinatie met een kwaliteitsimpuls voor het Museumpark in meerdere opzichten wenselijk voor de stad. In opdracht van de gemeenteraad onderzoekt het college de haalbaarheid van ambitieuze renovatie in combinatie met een kwaliteitsimpuls voor het Museumpark. Eind 2021 neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De heropening van het museum is gepland voor begin 2028.

Stadsmuseale functie

Eind 2020 heeft het gemeentebestuur naar aanleiding van het advies van de RRKC besloten de subsidie aan Museum Rotterdam te verlagen. De activiteiten van Museum Rotterdam zijn als gevolg daarvan per 2021 beperkt tot openstelling van Museum ‘40-’45 en het beheren van de collectie. De locatie van het museum in het Timmerhuis is gesloten. Een kwartiermaker en een stadscurator werken in samenwerking met Museum Rotterdam en in opdracht van de gemeente aan een visie en een programmaplan voor een nieuwe stadsmuseale functie, ook wat betreft organisatie, huisvesting en financiën. De periode tot en met 2024 zal in het teken staan van experimenteren met nieuwe vormen van programmering en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ondertussen zullen stappen worden gezet om te komen tot een definitieve vorm voor de stadsmuseale functie in Rotterdam.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.21733.67833.22433.22833.53035.258

Apparaatslasten 738 778 782 772 772 772
Inhuur 27 40 31 31 31 31
Overige apparaatslasten 9 24 25 17 17 17
Personeel 701 714 726 724 724 724
Intern resultaat 16 -43 -44 -44 -44 -44
Intern resultaat 16 -43 -44 -44 -44 -44
Programmalasten 33.462 32.943 32.485 32.501 32.802 34.531
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 822 1.023 226 241 542 542
Subsidies en inkomensoverdrachten 32.640 31.920 32.260 32.260 32.260 33.988
Saldo voor vpb en reserveringen -34.215 -33.678 -33.224 -33.228 -33.530 -35.258
Saldo voor reserveringen -34.215 -33.678 -33.224 -33.228 -33.530 -35.258
Reserves-3.0782300000

Onttrekking reserves 2.564 230 0 0 0 0
Toevoeging reserves 5.642 0 0 0 0 0
Saldo -37.293 -33.448 -33.224 -33.228 -33.530 -35.258

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Musea - CultuurBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -33.455 -32.536 -32.482 -32.775 -34.466
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 7 -688 -746 -755 -792
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 6 2 2 2
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 5 5 5 5
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 10 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 5 15 14 14 14
Bestemmingsreserve Groot onderhoud museum Boijmans van Beuningen Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -723 -766 -775 -813
Begroting na wijzigingen -33.448 -33.224 -33.228 -33.530 -35.258

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

Wijk aan Zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Bestemmingsreserve Groot onderhoud museum Boijmans van Beuningen

Bij de resultaatbestemming 2020 is een bedrag van € 230 gereserveerd voor niet activeerbare kosten verbonden aan de verbouwing van museum Boijmans van Beuningen. Dit bedrag wordt aan de reserve onttrokken en toegevoegd aan het voor 2021 beschikbare budget voor deze doorlopende kosten.

Technische wijzigingen

Onder de technische wijzigingen is opgenomen de indexering van de budgetten vanaf het jaar 2022 (- € 708 in 2022, oplopend naar - € 754 in 2025). Nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen. En daarnaast bevindt zich hieronder nog een aantal overige technische wijzigingen van geen- of geringe financiële omvang.

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, film- en mediabeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.