Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Per 1.000 jongeren Realisatie 11 (2020) Bureau Halt
Winkeldiefstallen Per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2020) CBS
Geweldsmisdrijven Per 1.000 inwoners Realisatie 9,0 (2020) CBS
Diefstallen uit woning Per 1.000 inwoners Realisatie 2,2 (2020) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Per 1.000 inwoners Realisatie 8,9 (2020) CBS

Overzicht van baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.01421.76813.9438.0508.0508.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.985 16.733 8.777 2.886 2.886 2.917
Overige opbrengsten derden 4.025 5.035 5.166 5.164 5.164 5.164
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves143.737166.176164.501156.652149.868149.441

Apparaatslasten 62.855 65.658 62.548 62.032 59.381 59.381
Inhuur 4.126 6.288 1.179 679 679 679
Overige apparaatslasten 1.674 1.657 1.819 1.795 1.804 1.804
Personeel 57.056 57.713 59.549 59.558 56.897 56.897
Intern resultaat 626 -178 -135 -277 -277 -277
Intern resultaat 626 -178 -135 -277 -277 -277
Programmalasten 80.255 100.696 102.088 94.897 90.765 90.338
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.047 23.151 29.554 19.909 15.790 15.713
Kapitaallasten 755 652 672 940 926 577
Overige programmalasten 796 138 138 138 138 138
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 68.657 76.755 71.724 73.910 73.910 73.910
Saldo voor vpb en reserveringen -137.723 -144.408 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360
Saldo voor reserveringen -137.723 -144.408 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360
Reserves70250000

Onttrekking reserves 70 25 0 0 0 0
Saldo -137.653 -144.383 -150.557 -148.602 -141.818 -141.360

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De inkomende subsidies voor de versterkingspijlers zijn toegekend tot 2023 en zullen daarna stoppen (-€5,9 mln). De overige baten in dit programma blijven de komende jaren nagenoeg ongewijzigd. Dit betreft onder andere leges voor horeca en evenementenvergunningen en diverse inkomende bijdragen en subsidies.

Lasten
Vanaf 2022 is er, net als in 2021, meerjarig extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer en VRR (€2,0 mln in 2022 en €0,5 mln in de jaren erna). Ook is er vanaf 2022 extra geld toegekend aan de twee nieuwe stadsmariniers (€1,0 mln). Verder eindigen de projectuitgaven (- €5,9 mln) die horen bij de inkomende subsidies voor de versterkingspijlers vanaf 2023. De intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's eindigen vanaf 2024 (- €7,7 mln per jaar). Tenslotte zijn de budgetten vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022 (met €3,3 mln in 2022 en 2023 en met €3,0 mln in 2024 ev). 

Meerjarig verloop
Door de beëindiging van de intensiveringen in 2024 en het eindigen van de inkomende bijdragen en subsidies voor de versterkingspijlers in 2023, nemen de budgetten voor dit programma de komende jaren af. Het beëindigen van de intensiveringen zal ook consequenties hebben voor de formatie.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Openbare orde en veiligheid877-5.648-4.203-4.050-4.082
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% -3.314 5% -1.814 3% -1.814 3% -1.814 3%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 653 2% -277 1% -419 1% -429 1% -460 1%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 224 1% -2.057 6% -1.970 5% -1.808 6% -1.808 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% -3.314 5% -1.814 3% -1.814 3% -1.814 3%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 653 2% -277 1% -419 1% -429 1% -460 1%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 224 1% -2.057 6% -1.970 5% -1.808 6% -1.808 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.