Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Vuurwapengeweld

In de zomer van 2021 heeft een reeks van schietincidenten plaatsgevonden in de stad en met name in Rotterdam-Zuid. Deze reeks zorgt op dit moment nog niet voor een cijfermatige toename ten opzichte van voorgaande jaren, maar dat doet niets af aan de ernst van de incidenten. Naar aanleiding van deze incidenten heeft de driehoek verzocht om diverse maatregelen te intensiveren die een bijdrage leveren aan het herstellen van de openbare orde in de stad. Onder andere door waar mogelijk gebruik te maken van de bevoegdheid om panden te sluiten die betrokken zijn bij schietincidenten en extra cameratoezicht te plaatsen op de locaties die getroffen zijn door schietincidenten. Uiteraard voeren politie en Openbaar Ministerie met extra aandacht diverse opsporingsonderzoeken uit. Een belangrijk element in het tegengaan van wapengeweld is het ondersteunen van de kracht van de wijk om deze vormen van geweld tegen te gaan. Ook hier is de afgelopen periode, samen met partners, in geïnvesteerd door met bewoners in gesprek te gaan.

Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

In het tweede kwartaal van 2021 is door de driehoek een nieuwe problematische jeugdgroep geprioriteerd: in het gebied IJsselmonde Zuid. In totaal zijn er nu 11 overlastgevende groepen geprioriteerd. Er is één overlastgevende groep afgeschaald, in Feijenoord. Verder werkt de gemeente aan een verbreding van deze integrale groepsaanpak. Het convenant ‘aanpak problematische groepen en groepsgedrag’ wordt onder de loep genomen om onder andere welzijnspartijen te betrekken, zodat de groepsaanpak integraal vanuit het veiligheids- en zorgdomein kan worden uitgevoerd. Ook is in het tweede kwartaal de fenomeenaanpak messengeweld uitgebreid met de start van de campagne ‘Geweldig Rotterdam’. Met deze campagne zoekt de gemeente (en partners) de confrontatie en biedt de helpende hand. Deze strategie krijgt vorm middels interactieve activiteiten (gesprekken, confrontatietheater, workshops, werk-excursies) voor de doelgroep en een breed media-offensief met een tegengeluid richting wapenbezit. In deze campagne werkt gemeente niet alleen samen met een team van professionals, maar zijn de jongeren zelf ook nadrukkelijk betrokken bij het vormgeven van deze strategie. Naar aanleiding van diverse ernstige geweldsincidenten in Beverwaard, wordt een actieplan opgesteld om extra inzet te plegen om jeugdcriminaliteit te voorkomen. Ook in andere gebieden is er extra aandacht voor het wapengeweld en de betrokkenheid van de jeugd hierbij. Samen met de strafketen werkt de gemeente op verzoek van de driehoek aan de inrichting van de focus deterrence strategy, om extra inzet te plegen op de groep gewelddadige plegers.

Cyberresilience

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat de gemeente Rotterdamse burgers, ondernemers en bedrijven gaat helpen bij het versterken van hun digitale weerbaarheid. Tijdens de coronacrisis is de digitale afhankelijkheid sterk toegenomen. Daar staat tegenover dat waar traditionele criminaliteit de afgelopen periode is afgenomen, online criminaliteit juist toeneemt. Daarom heeft de gemeente de afgelopen periode geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid van Rotterdamse burgers, ondernemers en bedrijven, onderstaand is een aantal voorbeelden van activiteiten te vinden. Deze activiteiten hebben vanwege de coronacrisis deels digitaal plaatsgevonden.

  • Er is een online talkshow voor MKB’ers (Midden-en Klein Bedrijf) georganiseerd en momenteel loopt de nieuwe #EchtNep communicatiecampagne gericht op MKB’ers in de recreatieve sector die in samenwerking met de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is uitgerold.
  • De afgelopen periode is geïnvesteerd in het vergroten van de digitale weerbaarheid van jongeren van 9-12 jaar door deelname aan HackShield, een online scouting waar jongeren spelenderwijs wegwijs worden gemaakt in het digitale domein, en inzet van het Mobiel Media Lab op tien Rotterdamse basisscholen.
  • Het afgelopen schooljaar liep op een aantal Rotterdamse scholen een pilot met lessen over digitale geletterdheid en weerbaarheid. Er wordt onderzocht of deze pilot na de zomervakantie verder kan worden uitgerold.
  • In samenwerking met de Reclassering zijn werkgroepen ingericht met partners zoals politie, Openbaar Ministerie (OM), Reclassering, Halt, Humanitas, en wetenschappers. Het doel van deze werkgroep is om te komen tot een integrale aanpak en interventies op 'geldezels'.
  • Daarnaast investeert de gemeente in de digitale weerbaarheid van de Rotterdamse haven door betrokkenheid bij Stichting FERM, een samenwerkingsverband gericht op het versterken van de digitale weerbaarheid van bedrijven in de haven.

Ondanks de inspanningen gericht op het versterken van de digitale weerbaarheid, is een cybercrisis niet te voorkomen. Daarom is ter voorbereiding op een cybercrisis in 2020 de Handreiking Cybergevolgbestrijding opgesteld. Deze handreiking is in februari 2021 bestuurlijk getoetst en in maart 2021 is de link met het Nationaal Crisisplan Digitaal geoefend.

Ondermijning en bestuurlijke handhaving

Op 15 april 2021 heeft de burgemeester het Jaarverslag aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving 2020 (21bb5053) aan de gemeenteraad gezonden. Op 28 mei 2021 heeft de Rekenkamer Rotterdam het rapport ‘Onder de radar, onderzoek naar aanpak ondermijnende criminaliteit’, inclusief het bestuurlijke wederhoor van het college van B&W, naar de gemeenteraad gezonden.

De COVID-19 pandemie heeft gevolgen voor de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de genomen bestuurlijke maatregelen. De extra inzet, ten behoeve van de naleving van de noodverordening, heeft bij de betrokken organisaties tot beperkt beschikbare capaciteit geleid. Ook hebben integrale controles tijdens de lockdowns niet of slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. De afgelopen maanden is het aantal controles, met inachtneming van COVID-19 maatregelen, weer in gang gezet op Zuid, in de Spaanse Polder, Delfshaven en het Waalhavengebied.

Er zijn weinig concrete signalen dat er, mede door COVID-19, criminele inmenging in de horeca plaatsvindt. Toch onderzoekt de gemeente hoe ze beter ondermijning aan de voorkant kan signaleren en komt er een veldonderzoek naar ondermijning in de vergunde horeca. In februari 2021 zijn meer dan zeventienduizend horeca-ondernemingen via een flyer (“Pas op voor foute geldschieters”) gewaarschuwd voor criminele ‘weldoeners’.

We (gemeente en haar partners) boeken voortgang op de aanpak van grow- en smartshops. In samenwerking met Stadsbeheer en de politie controleert de gemeente steeds meer inrichtingen.

De meldingsbereidheid bij arbeids- en seksgerelateerde uitbuiting is laag, daarom zet de gemeente in op het doelgerichter binnenhalen van signalen van criminele uitbuiting. De komende periode wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een vergunningplicht voor uitzendbureaus om arbeidsuitbuiting te voorkomen.

In het kader van de aanpak mensenhandel wordt een fenomeenonderzoek naar de aard en omvang van criminele uitbuiting in samenhang met drugsdelicten in Rotterdam in oktober 2021 afgerond. In vervolg hierop wordt in samenwerking met onder andere het Zorg- en Veiligheidshuis een aanpak criminele uitbuiting opgezet.

Met het Openbaar Ministerie en politie wordt in het kader van een raadsmotie gestart met het verder ontwikkelen van een aanpak op het internet en social media en het ontwikkelen van preventieve maatregelen. Ook wordt in samenwerking met het onderwijs een (gedeeltelijk digitaal) preventieprogramma criminele uitbuiting ontwikkeld. Daarnaast investeert de gemeente in de signalerende functie in de wijken, bijvoorbeeld door kennisbevordering over criminele uitbuiting.

Het is nog niet duidelijk hoe de prostitutiesector zich, in relatie tot COVID-19, verder ontwikkelt en wat de financiële gevolgen voor seks- en prostitutiebedrijven zijn. Vanuit zowel zorg- als veiligheidsperspectief wordt hier zo goed mogelijk op ingespeeld. Momenteel ligt het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk bij de Tweede Kamer, met als doel een landelijk en uniform prostitutiebeleid in het leven te roepen. Dit zal pas door een volgend kabinet worden opgepakt. Omdat in de prostitutie de communicatie voornamelijk verloopt via het internet en sociale media en een internationaler karakter heeft gekregen, heeft de overheid minder zicht op de prostitutiebranche. Dit levert een groter risico op misstanden zoals mensenhandel op.

Naar aanleiding van een raadsmotie is dit jaar een onderzoek gedaan naar de aard en omvang van ondermijning in de (amateur)sport. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond en de raad wordt in het najaar 2021 geïnformeerd over de resultaten.

De gemeente blijft zich inzetten op het (bestuurlijk) afpakken van (crimineel verkregen) vermogen om gemeentelijke vorderingen bij ondermijners te innen. Momenteel wordt meer bewustzijn gevraagd voor dit project binnen de gemeente en van externe samenwerkingspartners. Binnenkort wordt de app Meldpunt Ondermijning in gebruik genomen. Hier kunnen medewerkers van de gemeente hun signalen van (vermoedens) van ondermijnende criminaliteit in kwijt.

De gemeente heeft met de partners (politie (zeehavenpolitie), OM, Douane, RIEC Rotterdam, Havenbedrijf, Deltalinqs, FIOD) een gezamenlijke Uitvoeringsagenda met 22 actiepunten opgesteld en aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. In mei 2021 heeft de minister besloten daarvoor € 5 mln éénmalig beschikbaar te stellen. Om de Rotterdamse haven beter te kunnen beschermen tegen drugssmokkel is de structurele hulp van de minister van Justitie en Veiligheid hard nodig.

De zichtbaarheid, aanwezigheid en bereikbaarheid van de gemeente (overheid) in de Waalhaven zijn toegenomen, onder meer door een stadsmarinierskantoor te openen in de Waalhaven.

De Beleidslijn heling van de Spaanse Polder is uitgebreid naar Bedrijventerrein Noordwest.

De in 2020 voor de Spaanse Polder ontwikkelde toolkit voor veilig verhuren van panden is aangepast naar stads brede brochures (veilig verhuren winkelpanden en veilig verhuren bedrijfspanden op bedrijventerreinen in Rotterdam).

Om notarissen en (verhuur) makelaars/bemiddelaars die betrokken zijn bij verdachte activiteiten te kunnen aanpakken, wordt er beter en meer samengewerkt met toezichthouders en brancheorganisaties. In maart 2021 zijn particuliere verhuurders voorgelicht over goed verhuurderschap en vond in april 2021 de ‘woontafel’ met (verhuur)makelaars plaats. Dit naast de lopende casuïstiek en strafrechtelijke aanpak.

Vanaf 2021 werkt de gemeente aan een aanpak op digitale ondermijnende criminaliteit. Net als bij andere vormen van criminaliteit zien we dat ondermijnende criminaliteit steeds meer digitaal plaatsvindt. Op dit moment gaat er aandacht uit naar het verbeteren van de kennispositie op dit thema binnen de aanpak van ondermijning.

High Impact Crimes

Op 15 juli 2021 is de meest recente voortgangsrapportage over de aanpak van High Impact Crime aan de gemeenteraad gezonden (21bb10027). De dalende trend in het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven zet zich ook in de eerste helft van 2021 door. In het koersdocument ‘Een aanpak met impact’ zijn de lijnen voor de HIC-aanpak voor de periode 2020-2023 uitgezet. De coronacrisis is direct en indirect van invloed op de gelegenheid, de plegers, de slachtoffers en de aanpak van HIC-delicten. Vanaf het begin hebben de gemeente en de betrokken partners zich hierop moeten aanpassen en ook de komende periode zal dit blijvend aandacht vragen.

Tijdens het jaarlijkse zomeroffensief (in juli en augustus) zet de gemeente samen met de politie en andere partners uitgebreide preventieacties op ter voorkoming van woninginbraken. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn de offline preventieacties in de wijken weer gemakkelijker te organiseren. Het herhalen van de inbraakpreventietips is nu extra belangrijk omdat mensen weer meer van huis zijn. Inwoners krijgen online en op straat informatie en praktische tips (handelingsperspectief) om woninginbraken te voorkomen.

Ook andere preventieve maatregelen, zoals het stimuleren van het verbeteren van hang- en sluitwerk bij corporatie- en particulier woningbezit, worden gebruikt om in te spelen op een eventuele toename. Verschillende aanvragen voor de stimuleringsregeling inbraakpreventie zijn door woningcorporaties ingediend en door de gemeente goedgekeurd. Na Hillesluis zijn particulieren woningeigenaren in Bloemhof actief benaderd om hen te wijzen op de stimuleringsregeling waarmee zij hun woningen beter kunnen beschermen tegen inbraken.

Op basis van de resultaten zoals in de voortgangsrapportage gepresenteerd, concludeert de gemeente dat de HIC-aanpak op koers ligt. Naast de preventieaanpak wordt de intensieve aanpak van daders (High Impact Targets, HIT’ers) onverminderd voortgezet, om recidive te voorkomen en de criminele carrière van HIT’ers te doorbreken. Daarnaast is er vanuit de gemeente en Slachtofferhulp Nederland speciale aandacht voor nazorg aan slachtoffers. Slachtoffers krijgen waar nodig praktische en emotionele ondersteuning aangeboden en advies op maat om herhaling te voorkomen.

Voortgang aanpak shishalounges

Met de 2,5 jaar geleden ingezette gerichte aanpak loopt het aantal shishalounges in de stad terug van 47 in 2018 tot 33 medio augustus 2021. Er blijft extra aandacht op de branche door middel van (integrale) controles en indien nodig wordt er op individueel niveau gehandhaafd. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde aan een aantal beleidsmatige scenario’s te laten onderzoeken om te bestuderen hoe de blootstelling aan schadelijke stoffen in shishalounges kan worden verminderd. Het college is in afwachting van bespreking van dit onderzoek in de Tweede Kamer.

Radicalisering, extremisme en terrorisme

Preventieve interventies hebben vanwege coronamaatregelen veelal online plaatsgevonden of fysiek in kleine groepjes. Na de zomer starten nieuwe weerbaarheidstrainingen voor zowel ouders als jongeren. Daarnaast wordt een digitale leeroplossing/serious game voor docenten (vo/mbo/hbo) ontwikkeld, die hen ondersteunt in hoe om te gaan met gepolariseerde situaties en extremistische uitingen in de klas. (Online) trainingen en voorlichtingen over radicalisering en extremisme worden volgens planning aan professionals aangeboden. Het Meld en adviespunt radicalisering (Mar) krijgt nog steeds vragen en signalen over (verschillende vormen) van radicalisering. De aanpak van geradicaliseerde personen loopt, met inachtneming van de coronamaatregelen, door. In het kader van het (fysiek) weerbaarder maken van bepaalde objecten en groepen in de stad zullen, als de coronamaatregelen dat toelaten, in het najaar weer veiligheidstrainingen aangeboden worden aan vrijwilligers en bestuursleden van religieuze instellingen. Op het moment dat (grootschalige) evenementen weer mogelijk zijn, wordt de dreiging van extremisme en terrorisme meegenomen in het evenementenvergunningentraject.

Polarisatie en maatschappelijke spanningen

Vanuit de gemeente wordt contact onderhouden met het netwerk van sleutelpersonen. Met hen wordt gesproken over hun beelden van wat er speelt in de stad, hun wijk en bij hun achterbannen rondom de thema’s maatschappelijke spanningen en polarisatie. Vanwege de coronamaatregelen is dit vooral telefonisch, en soms fysiek. De trainingen voor sleutelpersonen vinden ofwel in kleine groepjes fysiek plaats, ofwel online. De gemeente heeft voorbereidingen getroffen voor het organiseren van trainingen over polarisatie voor professionals. Deze trainingen gaan na de zomer van start.

Aanpak in de (focus) wijken

In de focuswijken Bloemhof, Hillesluis, Carnisse en het Oude Westen zijn stadsmariniers ingezet met onder andere als doel daar waar nodig focus en scherpte aan te brengen in het prioriteren van benodigde capaciteit op gebied van schoon, heel en veilig en daar waar nodig verbinding te maken met andere domeinen als sociaal en fysiek. Inmiddels is ook een stadsmarinier actief in Delfshaven. Ook voor de kwetsbare wijken (wijken die net geen focuswijk zijn volgens de scores op het wijkprofiel) is extra aandacht en inzet vanuit de gemeente en partners noodzakelijk. Voorbeeld: aanpak in Lombardijen. Het komend wijkprofiel zal aangeven waar deze inzet het meest benodigd is.

Een punt van permanente zorg is de discrepantie tussen de objectieve veiligheid (de feiten) en de subjectieve veiligheid (het gevoel) in de kwetsbare wijken. Hier dient extra inzet op plaats te vinden om dit verschil te verkleinen onder andere door het herstel van vertrouwen in de overheid. Hierbij is ook versterking inzet en samenwerking politie en Toezicht en Handhaving is van belang. Een eerste stap hierbij is geweest het opheffen van de beperkingen die voor handhavers golden op het toepassen van bevoegdheden. Daardoor kunnen wijkhandhavers zich nu beter positioneren in de wijk en kunnen zij sneller en flexibeler inspelen op de problematiek.

Cameratoezicht

Eind 2020 zijn er diverse cameraprojecten op grond van de Gemeentewet 151c door de driehoek goedgekeurd, te weten Carnisse, Nesselandestrand, Essenburgbuurt en Bloemhof. De drie mobiele camerakastjes in Nesselande waren reeds operationeel alvorens het Warm Weer Protocol van kracht werd. Het project Carnisse is in juli 2021 opgeleverd. Op 16 augustus 2021 is gestart met het cameraproject Bloemhof. Aansluitend wordt het project Essenburgbuurt uitgevoerd. Eind mei 2021 is tevens het laatste cameragebied met analoge camera’s vervangen voor digitale exemplaren. In het vierde kwartaal van 2021 zal de onderzoeksopzet voor de effectiviteit van cameratoezicht (toezegging) met de raad worden gedeeld.

Sociale veiligheid Openbaar Vervoer

Het is nog steeds onduidelijk wat de impact van Corona is op de sociale veiligheid in het OV. Vooralsnog worden er nog geen onderzoeken gedaan naar reizigerstevredenheid. De RET heeft een start gemaakt met de effectuering van de bezuinigingen vanuit de MetropoolregioRotterdam Den Haag (MRDH). Zo is de dienstregeling aangepast en wordt er 25% bezuinigd op tramconducteurs. Op de tramlijnen waar de meeste incidenten zijn worden vaste tramconducteurs ingezet. De overige tramconducteurs worden flexibel en risicogestuurd ingezet via mobiele teams. Zoals altijd wordt het incidentenbeeld strak gemonitord, zodat er tijdig kan worden ingegrepen als dat nodig is. Het onlangs ingevoerde OV-verbod wapenbezit heeft inmiddels geleid tot het opleggen van een eerste OV-verbod in dat kader.

Seksuele Straatintimidatie

De herijkte aanpak seksuele straatintimidatie is voor het zomerreces naar de raad gestuurd. Tijdens de zomermaanden is een fototentoonstelling over seksuele straatintimidatie, met foto’s van studenten van de Fotovakschool, te zien geweest op diverse locaties in de stad.

Woonoverlast

Er is een lichte stijging te zien in het aantal meldingen van enkelvoudige woonoverlast die bij de gemeente worden gedaan. De Advieslijn Woonoverlast Rotterdam (AWR) wordt ook vaker gebeld. Wanneer de trend zich voortzet zal de AWR in 2021 ongeveer 42% meer meldingen behandelen.  Deze stijging bij de gemeente en de AWR is te verklaren door de aanhoudende coronamaatregelen, waardoor meer mensen aan huis gebonden zijn. Het aantal cases voor complexe woonoverlast, waarbij meerdere partijen gezamenlijk werken aan een oplossing, is het tweede kwartaal gedaald. Deze daling heeft zich in 2020 ingezet na een verbeterde samenwerking tussen partners en de inzet van de AWR.

Het handelingskader in de aanpak van complexe woonoverlast is sinds juli 2021 niet meer beperkt door coronamaatregelen. Gesprekken, bijvoorbeeld voor buurtbemiddeling, kunnen nu weer plaatsvinden in de gebiedskantoren. Het vertrouwen van de melder in de ketensamenwerking van de aanpak van woonoverlast is nog steeds stijgende. Dat komt door de inzet op de communicatie met de melder. Een aantal particuliere verhuurders treedt toe tot het samenwerkingsverband voor de aanpak van woonoverlast.

Skaeve Huse is uitgebreid met 4 woonunits. Hierdoor kan momenteel worden voldaan aan de vraag naar deze woonvorm voor ernstige woonoverlastgevers.

Levendige stad

Evenementen zijn in de eerste maanden van 2021 niet mogelijk gebleken en vanaf 30 juni slechts onder voorwaarden mogelijk als gevolg van de geldende coronamaatregelen. Alle B/C-evenementen die in 2021 niet hebben kunnen plaatsvinden, krijgen een terugkeergarantie op de evenementenkalender 2022. Daarnaast heeft het college in de vergadering van 20 april 2021 het B/C-evenementenoverzicht 2021 gewijzigd. De organisatoren die in de eerste helft van 2021 zaten, krijgen hiermee de kans op en plek op het overzicht later in het jaar.

De dienstenoverleggen voor de B/C-evenementen lopen. De keuze om het vergunningverleningsproces op te starten, is voor deze evenementen bij de organisatoren neergelegd. De dienstenoverleggen starten met het door de organisatie gewenste scenario (dit is vaak een scenario dat financieel nog haalbaar is). Of het uiteindelijk past binnen de dan geldende maatregelen zal gaandeweg blijken. Door de fluctuerende landelijke regelgeving is het voor organisatoren lastig plannen maken.

Op 23 maart 2021 heeft het college het Ondersteuningsplan Rotterdamse horeca vastgesteld. In dit plan is een paragraaf over de evenementenkraskaart opgenomen. Het juridische besluit zou later genomen worden om zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende landelijke regelgeving. Vanwege de fluctuerende landelijke regelgeving die beperkend is voor de horecaondernemers is na overleg met vertegenwoordiging vanuit de Koninklijke Horeca Nederland door wethouder Onderwijs, cultuur en tourisme en de burgemeester besloten het experiment Horeca- evenementenkraskaart uit te stellen naar 2022. Ondernemers kunnen dan langduriger, namelijk geheel 2022 gebruik maken van de evenementenkraskaart.

 

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Actieprogramma EU-arbeidsmigranten

Het college heeft op 13 april 2021 het integrale actieprogramma EU- arbeidsmigranten aan de gemeenteraad aangeboden. Het actieprogramma is op 19 mei 2021 in de raadscommissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding besproken.

In Rotterdam weten veel EU-arbeidsmigranten hun weg prima te vinden, zij leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Tegelijkertijd lijkt er bij nieuwe EU-arbeidsmigranten die tijdelijke huisvesting en werk hebben gevonden, sprake te zijn van uitbuiting en intimidatie. De druk op kwetsbare wijken in Rotterdam neemt toe, bijvoorbeeld vanwege overlast door overbewoning.

Het college wil de vraagstukken rondom EU-migranten proactief aanpakken waar zij dat als gemeente eigenstandig kan. Zo wordt fors ingezet op meer zichtbaarheid van de gemeente in wijken waar veel EU-migranten wonen, zoals Carnisse, Tarwewijk en Oud-Mathenesse. Er komen informele ontmoetingsplekken en laagdrempelige spreekuren waar EU-migranten terecht kunnen voor informatie over rechten en plichten en over registratie. Verder wordt er geïnvesteerd in nauwer contact met sleutelfiguren en bestaande netwerken. Daarnaast wordt er samen opgetrokken met het actieplan Goed Huren en Verhuren om excessen op de woningmarkt tegen te gaan. Om een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom arbeidsuitbuiting, stelt de gemeente een verkenner aan om de ketensamenwerking tussen uitzendbureaus en verschillende sectoren waar veel EU-arbeidsmigranten werkzaam zijn, te onderzoeken. Daarmee wil de gemeente inzichtelijk maken hoe deze partijen medeverantwoordelijk kunnen worden om arbeidsuitbuiting tegen te gaan.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde     >108   >108  
Realisatie     110      
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde     >88   >88  
Realisatie     92      
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde     76   78  
Realisatie     85      
Hillesluis Streefwaarde     80   82  
Realisatie     95      
Bloemhof Streefwaarde     87   89  
Realisatie     83      
Carnisse Streefwaarde     89   91  
Realisatie     81      
Oude Westen Streefwaarde     90   92  
Realisatie     87      

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.3184.8772.6852.6852.6852.716

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.787 2.927 928 928 928 959
Overige opbrengsten derden 1.528 1.950 1.757 1.757 1.757 1.757
Overige baten 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves35.77538.58942.03341.89935.10634.761

Apparaatslasten 19.081 18.298 18.526 18.410 15.746 15.746
Inhuur 681 817 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 149 75 85 85 85 85
Personeel 18.252 17.407 18.441 18.325 15.661 15.661
Intern resultaat 528 440 566 423 423 423
Intern resultaat 528 440 566 423 423 423
Programmalasten 16.166 19.850 22.941 23.065 18.937 18.591
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.462 9.352 15.547 11.994 7.875 7.876
Kapitaallasten 358 359 672 662 653 307
Overige programmalasten 10 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 7.336 10.139 6.722 10.408 10.408 10.408
Saldo voor vpb en reserveringen -32.458 -33.712 -39.348 -39.214 -32.421 -32.045
Saldo voor reserveringen -32.458 -33.712 -39.348 -39.214 -32.421 -32.045
Reserves70250000

Onttrekking reserves 70 25 0 0 0 0
Saldo -32.388 -33.687 -39.348 -39.214 -32.421 -32.045

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - VeiligheidBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -33.911 -37.291 -37.243 -30.614 -30.237
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 224 -2.057 -1.970 -1.808 -1.808
Koers van de stad: Naar een koers van de stad waar moskeeën beter beveiligd zijn Intensiveringen 0 -89 0 0 0
Koers van de stad: Rotterdampas voor agenten in opleiding Intensiveringen 0 -20 0 0 0
Koers van de stad: Vergroot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond Intensiveringen 0 -40 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Ramingsbijstelling extra stadsmariniers plus ondersteuning Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 221 -908 -970 -808 -808
Begroting na wijzigingen -33.687 -39.348 -39.214 -32.421 -32.045

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de Stad: Naar een koers van de Stad waarin moskeeën beter beveiligd zijn

Betreft verwerking van het voorstel Naar een koers van de Stad waarin moskeeën beter worden beveiligd in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de DENK fractie. Door dit initiatief is er in 2022 € 89 extra budget beschikbaar voor dit onderwerp.

Koers van de Stad: Rotterdampas voor agenten in opleiding

Betreft verwerking van het voorstel Rotterdampas voor agenten in opleiding in het kader van Koers van de Stad op initiatief van VVD fractie. Door dit initiatief is er in 2022 € 20 extra budget beschikbaar voor dit onderwerp.

Koers van de Stad: Vergroot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond

Betreft verwerking van het voorstel Vergoot pakkans criminelen, steun Bureau Rijnmond in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de VVD fractie. Door dit initiatief is er in 2022 € 40 extra budget beschikbaar voor dit onderwerp.

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

Ramingsbijstelling extra Stadmariniers plus ondersteuning

Er zijn in 2021 extra Stadsmariniers aangesteld in Delfshaven en Carnisse. De extra inzet leidt tot een ramingsbijstelling (Delfshaven +€300, Carnisse +€700). 

Technische wijzigingen

In het taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid zijn er diverse technische wijzigingen geweest in 2021 en 2022 ev. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn: diverse mutaties en verschuivingen budget apparaat 2021 (€105 / €115), opvoeren diverse inhuur (€156), baten UWV en detacheringen (€213), budgetoverheveling Integrale aanpak winkelgebied Slinge (-€35 / -€60), budgetoverheveling Spaanse Polder schoon 2021 (-€165), dekking tijdschrijven inhuur 2021 (-€200), verlaging materieel budget Ondermijning 2021 (-€300), indexering 2022 e.v. (€1,1 mln - €808), technische wijziging personeel 2021 (-€41), technische wijziging project levensloop (-€18).

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.