Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Garageparkeren

De aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages is afgerond, gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 2021 is plaatsing van 250 extra oplaadpunten. Als uitwerking van de bestuursopdracht Vastgoed is in 2021 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het gemeentelijk parkeervastgoed opgesteld, waarin:

 • de kernportefeuille is vastgelegd
 • op objectniveau het gewenste niveau beheer en onderhoud is bepaald
 • objecten die niet tot de kernportefeuille behoren in de verkoop worden gezet

Als uitwerking van de motie "Oost West, Thuis best" wordt in 2021 een viertal pilots ingericht en uitgevoerd m.b.t. toegang voor vergunninghouders in een nabijgelegen openbare gemeentelijke parkeergarage op de momenten dat de bezetting van de betreffende parkeergarages dat toelaat. In parkeergarage Schouwburgplein 2 (Kruisplein) wordt in 2021 een pilot gehouden met een 20-tal deelauto's voor werknemers en bewoners in Rotterdam Central District (RCD).

 

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties
 • fietsparkeren in de woonbuurten

Voor de binnenstad is in maart 2021 de "Fietsparkeerstrategie binnenstad" vastgesteld, een verdere concretisering van de Fietskoers. In 2021 wordt een openbare fietsenstalling gerealiseerd en opengesteld in het pand Lijnbaan 30 ten behoeve van met name winkelend publiek. Daarnaast wordt in 2021 een openbare fietsenstalling gerealiseerd bij metrostation Capelsebrug ten behoeve van de overstap van fiets op openbaar vervoer. Met betrekking tot fietstrommels is ook voor 2021 de plaatsing van 80 extra fietstrommels het uitgangspunt.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren. Op dit moment vindt de realisatie plaats van een nieuwe P+R Noorderhelling. Deze P+R-voorziening zal een capaciteit krijgen van 500 plaatsen en wordt gerealiseerd in combinatie met de te verplaatsen bouwmarkt in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Ook deze P+R zal worden voorzien van een doelgroepensysteem. De verwachte oplevering is in februari 2022.

Ontwikkelingen 2022-2025

Garageparkeren

De focus bij garageparkeren ligt de komende jaren niet op uitbreiding, maar op betere benutting van de bestaande locaties en het bieden van meer betaal- en gebruiksgemak (digitalisering van parkeerproducten). Uitgangspunt is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in openbare parkeergarages en P+R-voorzieningen.

 

Fietsparkeren

Om het groeiende fietsgebruik goed te kunnen faciliteren moet er in Rotterdam meer ruimte worden gemaakt voor fietsparkeren. Op diverse locaties in de stad knelt het nu en kunnen fietsers hun fiets niet, of niet naar wens, parkeren. Er zal de komende jaren dan ook steviger dan voorheen ingezet worden op fietsparkeren. In de Fietskoers 2025 is voor fietsparkeren de volgende ambitie uitgesproken:

In 2025 kun je de fiets overal makkelijk parkeren: in de woonwijk, bij het station, werk, school, winkel, sport en culturele locatie. Autoparkeren maakt vaker plaats voor innovatieve fietsparkeeroplossingen. Dankzij de fiets wordt de openbare ruimte zo effectief mogelijk gebruikt. Op veel plekken in de stad zijn hubs waar je gebruik kunt maken van allerlei soorten deelmobiliteit. Verder maakt fietsparkeren onderdeel uit van Mobility-as-a-Service (MaaS). In MaaS-concepten worden diverse vervoerssystemen met elkaar verbonden, zodat reizigers op eenvoudige, snelle en gepersonaliseerde manier naar hun bestemming kunnen reizen.

 

P+R-parkeren

Als nadere uitwerking van de motie “Laagje erbij” heeft een ruimtelijke en financiële verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden van uitbreiding van een drietal bestaande P+R-voorzieningen (P+R Kralingse Zoom, Meijersplein en Slinge). Met betrekking tot Kralingse Zoom en Meijersplein zijn de mogelijkheden kansrijk en wordt het verdere ontwerp- en realisatietraject ingezet. Voor de huidige locatie Slinge zijn de mogelijkheden niet aanwezig en zullen de mogelijkheden worden verkend naar een nieuwe P+R-ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling Waalhaven. In 2022 wordt de nieuwe P+R Noorderhelling (500 plaatsen met doelgroepensysteem) opgeleverd en in gebruik genomen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% 26%      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 350      
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 1007      

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24). Als gevolg van de coronamaatregelen is de gemiddelde bezetting van de openbare parkeergarages in 2020 stevig gedaald. Deze daling ten opzichte van eerdere jaren zet zich ook in 2021 als gevolg van de maatregelen door, al is de verwachting wel dat in de tweede helft van 2021 als gevolg van versoepelingen gedeeltelijk herstel plaatsvindt.

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves10.72611.90515.42815.42815.42815.428

Bijdragen rijk en medeoverheden 4 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.714 11.905 15.428 15.428 15.428 15.428
Overige baten 8 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.42835.95235.28935.11634.98934.999

Apparaatslasten 4.761 5.152 5.599 5.600 5.601 5.601
Inhuur 95 271 59 59 59 59
Overige apparaatslasten 168 190 202 200 201 201
Personeel 4.499 4.691 5.338 5.342 5.342 5.342
Intern resultaat 17.668 16.165 14.931 16.011 16.118 15.468
Intern resultaat 17.668 16.165 14.931 16.011 16.118 15.468
Programmalasten 7.999 14.635 14.760 13.505 13.270 13.930
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.205 13.439 13.052 10.787 10.158 10.607
Kapitaallasten 98 299 794 1.805 2.199 2.409
Overige programmalasten 695 897 913 913 913 913
Saldo voor vpb en reserveringen -19.702 -24.046 -19.860 -19.688 -19.561 -19.570
Saldo voor reserveringen -19.702 -24.046 -19.860 -19.688 -19.561 -19.570
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -19.702 -24.046 -19.860 -19.688 -19.561 -19.570

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen ParkerenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -24.172 -21.216 -20.969 -20.883 -20.883
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 126 1.355 1.281 1.322 1.312
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 52 17 17 17
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 16 49 49 49 49
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 60 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 33 90 84 84 84
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 76 1.105 1.130 1.171 1.162
Begroting na wijzigingen -24.046 -19.860 -19.688 -19.561 -19.570

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Technische wijzigingen
Er zijn diverse technische wijzigingen geweest waaronder indexatie (- € 346 in 2022 tot - € 301 in 2025), herverdeling concernopgaven (- € 32 in 2021), actualisatie formatie (€ 162 in 2021 tot € 1 mln in 2025) en herverdeling budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (- € 54 in 2021 tot € 463 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Fietskoers 2025
 • Fietsparkeerstrategie binnenstad

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeer- en stallingsgarages
 • P+R-voorzieningen
 • fietsenstallingen en fietstrommels

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer